2005.gada 24.oktobris, pl.09.55

Garīgās bruņas katram labam kristietim šajā attīrīšanas laikā

Aicinājums cilvēcei.
Mani bērni, Mana ganāmpulka avis:
Jūs atrodaties nelaimju un trūkuma laikos; cilvēces sāpes ir tikai iesākušās.
Katru dienu arvien vairāk un vairāk saīsinās laiks – līdz noteiktajai robežai, kad sāksies Mana Taisnīguma laiks. Vieniem tas būs mokošs, citiem – cerību pilns.

Vairs nepastāv atpakaļceļa! Katra diena, kas paiet, arvien vairāk tuvina Manu Otro Atnākšanu.
Priecājieties, Mana ganāmpulka avis, jo pēc tik liela negoda un sāpēm, ar ko jūs sastapsieties, beigu beigās spīdēs cerības saule; Jaunās dzīves saule pasaulei atnesīs mieru un laimi visos zemes stūros.

Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par cilvēci; pienācis laiks lūgšanai un gavēnim; pienācis laiks lūgumiem, pienācis laiks lūgt Debesu Tēva žēlastību, lai šīs nelaimju un asaru pilnās dienas paskrietu ātri. No jūsu lūgšanām, lūgumiem, gavēņiem un upuriem būs atkarīgs, vai lielo bēdu dienu laiks tiks saīsinātas vai pagarinātas.

Atcerieties, ka Mans Tēvs nav apmierināts par jūsu ciešanām; cilvēki uz zemes, jūs ar saviem grēkiem, augstprātību un garīgās laulības pārkāpšanu atnesat karus un nāvi. Jūsu dzīve būs atkarīga no jūsu lūgšanām.

„Visi tie, kas novērsīsies no Manis, ies bojā. Cirvis jau atrodas koka saknē, jebkurš, kurš nenesīs augļus, tiks izgriezts, sagriezts un iemests ugunī.”

Ir izskanējušas pirmās bazūnes skaņas, paziņojot, ka garīgais karš ir sācies: Pulcējieties, veidojiet grupas, lūgšanu nocietinājumus, iekļaujieties Manā Debesu karapulkā.
Mīlestība un lūgšana kopā ar ticību būs visa ļaunuma iznīcināšanas ierocis. Jums ir jāatraida katrs uzbrukums, ko Mans pretinieks vērsīs pret jums.
Atcerieties, ka jūsu miesa un jūsu prāts ir viegls medījums Mana ienaidnieka viltībai.

Mērdējiet jūsu miesu un jūsu sajūtas ar lūgšanām un gavēni; lūdzieties katru brīdi, lai ļaunie spēki jūs nevar novērst no Manas Mīlestības.
Garīgi noraidiet gaisa garus, skaudību, atriebību un Jezebeli (-).
Jebkurai lūgšanu grupai un visiem, kas staigā Manus ceļus, ir jāstiprinās ar garīgajām bruņām (Ef.6. 10-18) un tās jānostiprina ar 91.psalmu.
Mans 91. psalms turpinās jūs garīgi aizsargāt.
Tas būs jūsu pase, izejot uz ielas. Atcerieties, ka jūs nezināt, kad un kur jūs pārsteigs katastrofa.
Jūs esat brīdināti!
Ar ticību izveidojiet garīgās bruņas saviem bērniem, ģimenei un radiniekiem; arī viņus sasniegs Mana garīgā aizsardzība.
Ir sākusies Dievišķā Taisnīguma stunda un tiem, kuri atrodas gaismā, ir jābūt saviem lukturiem, lai izgaismotu tuvojošos tumsu un apžilbinātu visu ļauno un pretinieku uzbrukumus.

Mani bērni, Mana ganāmpulka avis, tie ir jūsu aizsardzības ieroči:
• Garīgās bruņas (Еf. 6, 10-18)
• Svētais Rožukronis vienībā ar Manu Māti
• 91. psalms
•Dieva Likumu (Baušļu) izpilde
• Esiet Dieva žēlastības stāvoklī (Grēksūdzes Sakraments, Svētā Euharistija; Es vēlētos, lai Mani kareivji ik dienas pieņemtu Svēto Komūniju).
• Garīgā Euharistija lielo pārbaudījumu dienās, kad jūs nevarēsiet saņemt Manu Miesu un Manas Asinis.
• Ticība, uzticība [paļāvība], cerība; žēlsirdība un mīlestība uz saviem brāļiem un māsām; jūs tajā visā tiksiet pārbaudīti, un īpaši – MĪLESTĪBĀ.

Jums nepieciešama modrība un pastāvīga lūgšana, tā, lai jūs nepārsteidz pretinieks.
Katram kareivim ir jābūt gatavībā, sagatavotam, lai pretinieks jūs nepārsteidz bez aizsardzības. Tātad, esiet modri un nomodā, lai jūs nepārsteigtu naktī un nebūtu jāvaimanā; dodieties uz priekšu, jo uzvara pieder jūsu Dievam.

Aizstāviet Manas mācības un Manu Patiesību pat ar savu dzīvību, neļaujiet sevi maldināt; daudz izsmalcinātu ieroču, kas izgaisinās jūsu ticību, var jūs attālināt no Manis; esiet paklausīgi kā jēri un gudri kā čūskas, nebaidieties.

Lūgšanā sevi garīgi vienojiet ar Marijas Bezvainīgo Sirdi, jūsu Māte un Eņģeļu, un Erceņģeļu karapulks dos jums uzvaru.
Katru lūgšanu veiciet kopībā ar savu Debesu Māti un Viņas eņģeļiem.
Sakiet:

„Es apvienoju sevi lūgšanā ar Bezvainīgās Marijas Sirdi un Debesu karapulku, lai atvairītu visa ļaunuma ļaunumu. Es izsaku šo lūgšanu par manu ģimeni, brāļiem un māsām, radiniekiem un par visu pasauli kopumā. Jēzu, Marija un Jāzep, turiet mūs drošībā no visa ļaunā.”

Lai Mans miers ir ar jums!
Lai Mana Māte un Mani eņģeļi jums palīdz!
Es sūtu jums Sava Gara spēku!
Es būšu ar jums līdz laiku beigām. Es esmu jūsu Gans.

Jēzus, Savas tautas Pestītājs.

(-)

Jezebeles gars aktīvi pretojas tiem, kas dzīvo dedzīga kristieša dzīvi. Viņš nostājas pret tiem, kuros mīt Dieva Gara balss – pret praviešiem un cilvēkiem ar pravieša dāvanām, kā arī pret tiem, kas atpazīst un nostājas pret savas pilsētas tumšo garīgo atmosfēru. Jezebele pats pravieto viltu un rada maldinošu iespaidu par garīgu autoritāti. Turklāt viņš labi zina kā radīt, plūst un darboties viltotās Dieva Gara manifestācijās. Jezebele ir īpaši spēcīgs evaņģēliskās kalpošanas ienaidnieks.