2012.gada 12. decembris, pl. 15.00

Nāciet padzerties no Manas Žēlsirdības Avota, un Es jums apliecinu, ka jūs vairs nejutīsiet slāpes. Ļaujiet Man iekļūt jūsu sirdīs un dot jums Mūžīgās dzīves prieku

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums.
Peldieties Manas Žēlsirdības strūklakā un nebaidieties, Manās Rokās ir Mīlestība un Patvērums visiem tiem, kas visu to pieņem, ko Es šīs Svētās stundas laikā jums piešķiru, ja jūs Man to lūdzat, un, ja tas ir jūsu labklājībai un jūsu dvēseles pestīšanai.
Manas Žēlsirdības neizsmeļamais Avots ir pestīšana dvēselei, kas gūst labumu no tā; Mani bērni, šajā stundā dodiet Man visas pasaules grēciniekus, un Es viņus atnesīšu atpakaļ pie Manis.
Dodiet man mirstošos un dvēseles, kurām visvairāk draud nolādējums (pazudināšana), un Es nepieļaušu, ka tās tiek pazudinātas.
Dodiet Man savu draudzi, Manu vikāru un Manus iesvētītos kalpus, un Es jums apliecinu, ka elles vārti nevienu no viņiem neuzvarēs, un neviens no Maniem uzticamajiem kalpiem netiks pazudināts.
Ļaujiet apklāt jūsu fizisko, psiholoģisko, bioloģisko un garīgo esamību ar Gaismas stariem, kas nāk no Manas Mīlošās Sirds, un ļaujiet Man jūs vadīt; Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, un Miers, pēc kā jūs tik ļoti ilgojaties, un ko Es jums sniegšu.
Mani bērni, izmantojiet vēl atlikušo laiku, lai izlabotu savus un jūsu ģimenes grēkus, dodiet Manai Žēlsirdībai šajā stundā jūsu ciltskokus, un Es attīrīšu tos no visām viņu nelaimēm.
Manas Žēlsirdības avots ir Dzīvais Ūdens, kas remdē visu to slāpes, kuri Mani meklē ar patiesu sirdi. Nāciet pie Manis visi, kuri ir noguruši un nonīkuši, un Es jūs atspirdzināšu. Nāciet un dzeriet no Manas Žēlsirdības strūklakas, un Es jums apliecinu, jūs neatgriezīsieties pie slāpēm.
Ļaujiet Man ieiet jūsu sirdīs un dot jums mūžīgās dzīves prieku.
Mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi:
Staigājiet ar Mani un Mans Miera Gars būs ar jums.
Mani bērni, Manām lūgšanām par apžēlošanu, kas tika dotas Manai kalponei Faustīnai, ir liels spēks dvēseļu pestīšanā; lūdzoties jums visu laiku jāatkārto: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava Mīļotā Dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus miesu, asinis, dvēseli un dievišķību, kā izpirkumu par mūsu grēkiem un visas pasaules grēkiem.
Katru reizi, kad jūs skaitāt šo lūgšanu, tā jums atver Manas Žēlsirdības Durvis, un daudzas dvēseles, kuras atrodas bīstami tuvu pazudināšanai, tiek saglabātas ar jūsu lūgšanām Manam Tēvam. Tāpēc, Mani bērni, lūdzieties Manas Dievišķās Žēlsirdības Kronīti, un Es piešķiršu Savu Mieru un Manu Pestīšanu visai pasaulei.
Es atstāju jums Savu mieru, Es dodu jums Savu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Žēlsirdīgais Jēzus

Dariet zināmu šo vēstījumu visur zemes robežās.