2012.gada 2. novembris, pl. 8.15

Es esmu Dzīvais Dievs un ne no mirušiem!

Mani bērni, Mans Miers lai ir ar jums.
Mani Vārdi ir dzīvi, un Es ceru uz Manu ticīgo tautu. Mani Vārdi piepilda Mana Mantojuma garu ar prieku. Mani Vārdi ir Dzīvais ūdens, kas veldzē visu to slāpes, kuri meklē Mani ar patiesu sirdi.
Es esmu Dzīvais ūdens un ikviens, kurš dzers šo ūdeni, nejutīs vairs slāpes.
Es esmu Dzīvais Vārds un ikviens, kurš klausīsies Manī un to izpildīs, varēs sasniegt Mūžīgo dzīvi.
Es esmu Dzīvība, kuru Es vēlos ieliet jūsos, Mani uzticīgie bērni.
Sekojiet Man, nebaidieties no Manis, un Es jūs aizvedīšu uz Mūžīgo Paradīzi, kur neviens neatņems jums jūsu prieku; staigājiet kopā ar Mani un mājojiet Manī, un neviens jums nevarēs atņemt jūsu mieru.
Mana ganāmpulka avis, pieradiniet sevi dzīvot ar to, kas nepieciešams, nekārojot šīs pasaules dārgumus vai bagātības, jo viss drīz pāries.
Meklējiet savu bagātību, un tas esmu Es, un jūs atradīsiet Mūžīgo Dzīvi.
Drīz, Mani bērni, tiks izmests ārā viss, kam jūs piedēvējāt fundamentālu lomu: tā dēvētajai naudai kopā ar šīs zemes dievu (sātanu), un visiem tiem, kuri pielūdza viņu.
Visu acu priekšā kritīs (grūs) elki, cilvēka roku radīti dievi kļūs par pelniem. Mirušie apglabās savus mirušos, un tie, kuri Man šodien ir pagriezuši muguru, meklēs Mani, bet neatradīs.
Un drīz viņi raudās un agonijā kliegs: kur ir mūsu Dievs, kurš Viņu atkal pievērsīs mums?
Dievs, Dievs, Dievs, uzklausi mūs!… un nebūs nekādas atbildes no Dieva.
Jo, ja jūs neesat labvēlīgi pret Mani, Manu Māti un mūsu vēstnešiem, ja jūs neatceraties par atraitnēm un bāreņiem, ja nepalīdzat bezpalīdzīgajiem vai neremdiniet slāpes izslāpušajiem un izsalkumu izsalkušajiem, jūs nevarat būt Mani bērni, un Mana atbilde būs:
„Atkāpieties no Manis!”
Mani bērni, Mana ganāmpulka avis, neuzticieties mirušām lietām, meklējiet savos brāļos dzīvo Dievu; Es esmu atraitne un bārenis, nabagais, bezpalīdzīgais – tie, kuri ar cēlsirdīgu sirdi bīstas Dieva, un, kuri ievēro Viņa Baušļus.
Es esmu Dzīvais Dievs un ne no mirušiem.
Es jums vēlreiz saku: iztaisnojiet jūsu ceļus, Es atkārtoju, dumpīgie bērni, neraudiet un nežēlojieties par Manu Taisnīgo stundu, kas drīz būs klāt; neturieties pie jūsu niecīguma, ne arī pie šīs pasaules veltīgās kņadas, jo tagad ir pavēries ceļš uz Jauno dzīvi.
Neturieties pie mirušām lietām; no jums nekas nav atkarīgs, vienīgais jūsu pienākums ir mīlestība, un galvenokārt mīlestība pret jūsu Dievu un jūsu brāļiem, un māsām.
Jo Es jums patiesi saku: Debesis un zeme pāries, taču Mani Vārdi nepāries.
Pilnīgi visi Mani Vārdi, ko Es esmu teicis vētījumos, piepildīsies, un var būt, ka daudziem tas vēl nav par vēlu.
Es atkal klauvēšu pie jūsu durvīm, dumpīgie bērni, Es nevaru būt vienaldzīgs un nedot jums pēdējo iespēju. Atveriet Man! Es vēlos kopā ar jums baudīt mielastu.
Es esmu jūsu Skolotājs un Gans, Jēzus Kristus no Nācaretes.

Manu avju ganāmpulks, dariet Manus vēstījumus plaši zināmus un izplatiet tos.