2012.gada 23.oktobris, pl.08:15

Tas viss notiks tik pēkšņi, ka daudziem vairs nebūs laika, ne atsaukties un lūgt piedošanu, ne arī saņemt piedošanu!

Mans miers lai ir ar jums, Manu avju ganāmpulks.
Cilvēces nospiedošais vairākums ignorē Manus aicinājumus uz pārvēršanos (atgriešanos); viņi domā, ka tāpēc, ka nekas nav noticis, arī nekas nenotiks. Cik ļoti kļūdās tie, kuri tā domā.
Viņi nezina, ka kaut kas var tikt pēkšņi atraisīts!
Ar lūgšanām, Svēto Misi (Svēto Euharistiju), aizlūgumiem, gavēņiem un Man uzticīgo bērnu slimībām var glābt dvēseles. Tieši šī iemesla dēļ Mans Tēvs vēl nav uzsūtījis pārmācību.
Atcerieties, ka Dieva būtība ir mīlestība un Es esmu Labais Gans, kurš atdod savu dzīvību par savām avīm. Dieva mīlestība un žēlsirdība neatrod gandarījumu grēcinieku nāvē.
Neesiet tik pārliecināti, jo, kad jūs vismazāk gaidīsiet to, tiks atraisīs viss, un daudzi būs zaudēti, jo tie visu atstāja beigām, cerot, ka viss notiks tā, lai beigās varētu nožēlot grēkus.
Ak, cik gan dumji (neprātīgi) jūs esat! Ko jūs gaidāt, lai atgrieztos uz pestīšanas ceļa?
Tas viss notiks tik pēkšņi, ka daudziem vairs nebūs laika, ne atsaukties un lūgt piedošanu, ne arī saņemt piedošanu!
Nakts atradīs jūs miegā, un Kungs nāks un klauvēs pie jūsu durvīm, un nesadzirdēs nekādu atbildi. Viņš pēc tam turpinās savu ceļu, un, pēc jūsu ilgās pamošanās, tas jau būs par vēlu, un kad jūs pieklauvēsiet pie Žēlsirdības durvīm, Kunga Balss jums teiks: “Es nekad jūs neesmu pazinis, atkāpieties no Manis un no Manas mājas, ļaundari! ”
Es jums atkal saku: esiet nomodā un lūdziet Dievu, jo Kungs jau ir ceļā,
un jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kad Viņš pieklauvēs pie jūsu durvīm.
Netērējiet savu laiku zemes kņadai un raizēm, drīzāk esiet norūpējušies kā atsākt ceļu, kurš jūs aizvedīs uz Jaunās Radības vārtiem.
Esiet gatavi, jo viss nāks pēkšņi. „Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.” (Mt 24, 30).
Es dodu jums Savu mieru, Savu mieru Es jums atstāju, Es dodu jums Savu mieru; nožēlojiet grēkus, jo Debesu valstība jau tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans,
Jēzus no Nācaretes

Iepazīstiniet ar Maniem vēstījumiem visas zemes malas.