2012.gada 3.decembris, pl. 8.15

Mani pēdējo laiku mācekļi un pravieši tiek apmeloti un vajāti, un tos diskreditē Mans pretinieks caur saviem pārstāvjiem uz zemes.

Neatliekams Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Miers jums, Mana ganāmpulka avis.
Ir gatavi sākties Lielo Sēru (Bēdu, Nelaimju) gadi; Turiet gatavībā savu bruņojumu un eļļas lukturus ar lūgšanām, jo tas notiks pēkšņi.
Negaidiet, ka notikumi, kas aprakstīti Manā Svētajā Vārdā, notiks tā, kā jūs iedomājieties, kā tiem ir jānotiek.
Atcerieties, ka visu ir paātrinājis šīs paaudzes ļaunums un grēks, tāpēc jums jābūt gataviem, jo jebkurā brīdī viss var raisīties vaļā.
Ja jūs zinātu, kurā laikā ieradīsies jūsu Mācītājs, Esmu pārliecināts, jūs būtu gatavi, bet tā kā jūs nezināt, jums vēl jo vairāk jābūt gataviem.
Patiesi, Es jums saku, Es atnākšu kā zaglis naktī, tā, ka esiet modri un lūdzieties, lai, kad Es atnāku, jūs varētu atvērt durvis, un mēs varētu kopā ieturēt maltīti.
Mans Tēvs pavēlēja debesu karaspēkam iniciēt Viņa Svēto Taisnību, un atkal Es jums saku: kurš grib glābt savu dzīvību, to pazaudēs, kurš pazaudēs, to atradīs.
Jo daudzi ir aicināti (nosaukti), bet tikai nedaudzi izredzēti.
Debesis un zeme pāries, bet Mani Vārdi nekad nepāries (nezudīs).
Manu izredzēto Golgāta ir sākusies.
Mani pēdējo laiku mācekļi un pravieši tiek apmeloti un vajāti, un tos diskreditē Mans pretinieks caur saviem pārstāvjiem uz zemes.
Atcerieties, ka kalps nav lielāks par Kungu (Mācītāju), bet svētīti ir tie, kuri tiek vajāti, apmeloti, diskreditēti, ieslodzīti, spīdzināti vai atdevuši savas dzīvības Manis dēļ, jūsu balva Debesu Valstībā būs liela. Jābaidās ne no tiem, kuri nogalina miesu, bet drīzāk no tiem, kuri spēj nogalināt dvēseles un miesas.
Daudzi ir tie – ar dziļu dubultstandartu reliģiozitāti – kas apgalvo, ka viņu ganāmpulks ir vien lūpu un ausu bars. Tie ir rijīgi vilki, kam nav ne mīlestības, ne žēlsirdības pret saviem brāļiem un māsām.
Tie ir izbalinātas kapenes, tīras no ārpuses, bet iekšpusē pilnas skaudības, lepnības, dusmu, naida un atriebības alkām. Jums viņus ir jāatpazīst pēc viņu augļiem.
Iegaumējiet Manus vārdus: ne katrs, kurš Man saka: Kungs, Kungs, ieies Debesu Valstībā, bet tas, kurš dara Mana Tēva Gribu. Un izpilda Mana Tēva Gribu, sadzirdot Viņa Balsi, un pildot Viņa Baušļus.
Tad ziniet, ka Mani patiesie pravieši, mācekļi un iesvaidītie ir to ļaunuma sūtņu diskreditēti, kas ir apslēpti Mana ganāmpulka ietvaros.
Es aicinu Manu ganāmpulku palikt nelokāmiem ticībā un nekad nepievērst uzmanību šiem apmelojumiem un ķengām, jo tas viss ir daļa no Mana pretinieka plāna, lai jūs neklausītos Manā Balsī un neizpildītu Manus norādījumus.
Atcerieties, viņi to pašu darīja ar Maniem Vecās Derības praviešiem; lasiet Danielu, Makabeju, Jeremiju, lasot 1. Ķēniņa 19, jūs izpratīsiet pravieša Elijas vajāšanas, ko nodarīja Izebele. Viņi visi ir vajāti, spīdzināti, ieslodzīti.
Tas pats notika ar Maniem mācekļiem, un arī tie tika vajāti un ķengāti (apmeloti) un daudzi ziedoja savu dzīvību Manu Vārdu dēļ.
Visa pagātne atkārtojas, bet Dieva Vārds ir mūžīgs. Nebaidieties, ziniet, ka Es esmu kopā ar jums līdz laiku beigām.
Es atstāju jums Savu Mieru, Es dodu jums Savu Mieru.
Nožēlojiet savus grēkus, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Gans,
Jēzus no Nācaretes.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmus Manus vēstījumus.