2013.gada 12.jūnijs, pl.08.20

Mana Jaunā Radīšana būs Paradīzes (Debesu) uz zemes daļa.

Dievs Tēva aicinājums Viņa bērniem.
Mana tauta, Mani mantinieki, lai miers ir ar jums.
Manas Valstības dienas tuvojas; Mana attīrītā tauta – Mans vislielākais prieks – būs Mani mantinieki.
Visa radība būs pilnīgā harmonijā ar savu Radītāju, Es būšu viņu Dievs, Mana Griba tiks darīta Debesīs un virs Zemes, un Es būšu ar viņiem uz visiem laikiem.
Viss būs kā sākumā, zeme būs Paradīze, kuru Es devu jūsu tēviem, bet tie to nenovērtēja, jūs būsiet kā bērni, kuri pastāvēs līdzās ar dabu un ar citām radībām, lai veidotu vienu mīlestības, miera un garīga prieka būtību.
Mani bērni, Paradīze jūs gaida, Ēdene, kur viss būs iespējams, un nebūs ierobežojumu vai šķēršļu. Manā jaunajā radīšanā jūs dzīvosiet līdzās ar Maniem eņģeļiem un daudzām svētītām dvēselēm, jūs varēsiet doties uz tām vietām, kurām vēlaties ar domas ātrumu. Mana jaunā radīšana būs daļa no Debesīm (Paradīzes) šeit uz zemes! Jūs visi būsiet brāļi un dzīvosiet mīlestībā, harmonijā, un jūsu Tēva pilnībā; Mans Svētais Gars izliesies pār jums ar visām Viņa dāvanām un talantiem, un padarīs jūs par garīgām būtnēm.
Viss Manā jaunajā radījumā būs jauns; attīrīšanā (ārstēšanā), kas jums būs jāiziet, tiks aizvākts viss vecais, slimības un grēki izzudīs uz visiem laikiem. Manā jaunajā radībā gars dominēs pār matēriju, jūsu ķermeņi būs garīgi, un nezinās vairs materiālās vajadzības, nesajutīs slāpes vai izsalkumu pēc miesas pārtikas. Jūsu pārtika būs Dieva Jērs, kas atradīsies jūsu vidū. Es došu Sevi jums, Mani bērni, un Es būšu jūsu pārtika ne fiziski, bet garīgi.
Pēc attīrīšanas Mana zeme tiks sadalīta divpadsmit Izraēla ciltīm, tad visa jūsu būtne tiks pārveidota un pagātne tiks aizmirsta. Jaunajā pasaulē, kurā jūs dzīvosiet, vairs nebūs ne fiziska darba, ne rūpju, ne vajadzību – nekas, ko jūs zināt, kas pastāv šajā pasaulē, tur neeksistēs. Viss tiks atjaunots pēc Mana Svētā Gara gudrības – garīgā pasaulē ar garīgām būtnēm, pēc dabas līdzīgām Maniem eņģeļiem, kur jūs kalposiet un godināsiet Dievu kā Augstāko Būtni, Visuma Valdnieku.
Manā jaunajā radībā jūs zināsiet, kas ir mīlestība, un mīlestība ar jums būs uz visiem laikiem.
Palieciet Manā mierā, Mana tauta, Mani mantinieki,

Jūsu Tēvs, Jahve,
visu tautu Kungs.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.