2013.gada 12.marts, pl. 08.35

Esiet ļoti uzmanīgi un lūdziet Manam Svētajam Garam vērīgumu, jo katram vēstījumam, kas nāk no Manis, ir jābūt nodrošinātam ar Manu Vārdu!

Neatliekams Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
To saka Kungs:
Palieciet Manī, un Es rūpēšos par jums kā katrs labs gans rūpējas par savām avīm.
Tuvojas dienas, kad jūs būsiet izbrīnījušies un tāpat kā Marija Magdalēna teiksiet: kur atrodas mana Kunga Miesa? Drīz tiks pārtraukta Mana ikdienas Svētā Euharistija; Mana Mācība un Mans Evaņģēlijs tiks apstrādāti un vairs nebūs barība Manām avīm.
Kad sāksies izmaiņas Manā Svētajā Misē, un vairs sprediķos (homīlijās) nedrīkstēs runāt par Manu Evaņģēliju, kad tiks izmainīta Mana Svētā Euharistija (Svētā Hostija nomainīta pret maizes gabalu), izmainīta lūgšana „Tēvs, mūsu”, un Mana Tēva Vārds vairs nebūs kā svētība un netiks svētīts, jūs zināsiet, ka ir sākusies apgānīšana, un Manis vairs nebūs Tabernākulos.
Bēdziet prom, Mans ganāmpulks!
Kad tas notiks, meklējiet patvērumu Mana atlikuma baznīcās vai Marianiskos patvērumos, kuri būs izveidoti ar Manas Mātes akceptu, un kur jūs atradīsiet mieru un mierinājumu.
Mani bērni, Es jums to saku tāpēc, ka jūs vajās ļaunuma emisāri, kas maskēsies kā avis, taču viņi ir vilki, kas apkalpo Manu pretinieku. Esiet uzmanīgi ar sektām, jo tās jūs vajās; Sargieties no tiem, kurus algo Mans pretinieks un, kuri klauvē no durvīm uz durvīm, meklējot kādu, lai apkrāptu, un pēc tam pazudinātu! Pēc „sasilšanas” jūs zināsiet, kuri ir vilki.
Manam ganāmpulkam ir jābūt modriem, un vienmēr jāievēro piesardzība, jo izplatīsies viltus pravieši, uzstājoties Manā Vārdā un izraisot apjukumu Manā ganāmpulkā.
Esiet ļoti uzmanīgi un lūdziet Manam Svētajam Garam vērīgumu, jo katram vēstījumam, kas nāk no Manis, ir jābūt nodrošinātam ar Manu Vārdu!
Atcerieties, ka viss Manu patieso praviešu uzrakstītais ir atgādinājums, ka tas bija Manu seno praviešu sacītais.
Mans ganāmpulks, Es nedodu jums datumu un neapsolu jums Paradīzi bez attīrīšanās; Ja kāds saka, ka jūs esat izglābti ar Manu Nāvi uz Krusta, neticiet. Ja kāds saka, ka jūs varat grēkot, tāpēc, ka grēks jau vairs nav grēks, jo tas jau ir izpirkts, neticiet tam; Atcerieties, ko saka Mani Vārdi visiem tiem, kuri vēlas būt Mani mācekļi: ņem savu krustu un seko Man.
Ne katrs, kurš saka Man: „Kungs, Kungs”, ieies Debesu Valstībā, bet tas, kas dara Mana Tēva Gribu.
Manas sāpīgās ciešanas un Mana nāve atvēra vārtus Debesu Valstībā, taču katram no tiem, kas tajā vēlas ieiet, jālīdzinās savam Mācītājam, nesot savu krustu. Jo Es jums patiesi saku, ka kalps nav lielāks par savu kungu.
Tie, kuri Mani neatzīst kā Dieva Dēlu, nevar tikt saukti par Mana Tēva bērniem, nevar būt Debesu Valstības mantinieki.
Lūk, kāpēc Es gribu brīdināt jūs, Mani bērni, lai jūs lūdzat Manu Svēto Garu par vērīgumu (atšķirtspēju), jo tur daudzi runā Manā Vārdā, bet nav Manis sūtīti.
Viņi ir vilki, ietērpušies kā jēri ar mērķi radīt apjukumu un sašķelt (sadalīt) Manu ganāmpulku, un pēc tam ievest pazušanā.
Tos, kuri Mani nepielūdz un negodina Manu Māti, nevar nosaukt par Mana ganāmpulka avīm.
Es jums saku: Mana Māte ir tilts, lai sazinātos ar Mani, un Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, lai nonāktu pie Mana Tēva.”
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs
Jēzus, Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus Mana ganāmpulka avīm.