2013.gada 12.septembris, pl.08.30

Atkal skan bazūnes un aicina uz grēku nožēlu un atgriešanos!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei
Gods Dievam Augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Brāļi, Visvarenā Dieva miers ir ar jums visiem.
Nāk dienas, kad cilvēce sauks uz Dievu un lūgs Viņa klātbūtni, un viņu kliedzieni netiks sadzirdēti, jo tas būs Taisnīgās Tiesas laiks. Cilvēku mieram tuvojas gals, šajā pasaulē bez Dieva valdīs karaļi, kas ar savu lepnumu, egoismu un kāri pēc varas, nesīs karus un nāvi.
Viss var raisīties vaļā jebkurā brīdī, visam, kas rakstīts Svētajā Dieva Vārdā, ir jāpiepildās, kā rakstīts. Mans Tēvs, kas ir bezgalīgi žēlsirdīgs, pacietīgi gaida, aizvadot pēdējās žēlsirdības sekundes, jo nepriecājas par grēcinieku nāvi. Laiku beigās cilvēces ļaunums un grēks ir sasnieguši tādus apmērus, ka, ja Mans Tēvs sūtītu sodu pirms brīdinājuma, būtu ļoti, ļoti maz tādu dvēseļu, kas tiktu glābtas. Daudzi no jums ilgojas, lai visi notikumi, kam ir jānāk, notiktu tuvākajā laikā. Jūs domājat kā cilvēki, bet Dievs tā neuzskata, Viņam svarīgākais ir grēcinieku pestīšana, tāpēc – pacietīgi gaidot – Viņa žēlastības tiek pilnībā izmantotas, lai atbrīvotu ceļu Viņa Taisnīgumam. Atkal skan bazūnes un aicina uz grēku nožēlu un atgriešanos. Ko jūs, mirstīgie, vēl gaidāt, lai atgrieztos pie Dieva? Ir atlicis maz laika, netērējiet to, nododoties šīs pasaules labumu meklējumiem un rūpēm, bet beidzot saskatiet, ka laiks skrien ātri, un lielākā daļa no jums vēl joprojām ir pagriezuši muguru Dieva aicinājumiem. Dzirdot Debesu bazūņu skaņas un redzot zīmes, kas jums tiek dotas, jūs vienalga nemaināties. Es sajutīšu satrauktus pukstus jūsu sirdīs un atsaukšanos uz Dieva Vārdu no jūsu lūpām un ausīm vienīgi tad, kad nāks nelaime vai dabas katastrofa, bet pēc tam, kad viss, kas notika, būs aizmirsts, jūs turpināsiet grēkot.
Debesīm ir tik skumji redzēt un sajust cilvēces lielākās daļas nepateicību un saistību trūkumu! Ar katru dienu ticība kļūst arvien gurdenāka un gurdenāka, un grēks ar katru dienu palielinās, laužot Mana Tēva Baušļus; tagad ir parasts lielāko daļu Mana Tēva Likumu uzskatīt par novecojušiem, tāpēc šī cilvēce iet cauri bezdibenim. No visām paaudzēm šī laiku beigu paaudze ir visgrēcīgākā, un šajā paaudzē ir arī visvairāk pazudinātu dvēseļu.
Katru dienu tūkstošiem dvēseļu krīt ellē, un Debesis dreb, un Mans Tēvs skatās ar skumjām un sāpēm par zaudējumu, nespējot neko darīt viņu labā.
Ak, attopies cilvēce un atgriezieties tik ātri, cik vien iespējams, lai atgrieztos atpakaļ uz Pestīšanas ceļa, jo viss tūlīt, tūlīt sāksies, un jūs saņemsiet Dieva Taisnīgo Spriedumu, un nebūs nekāda ceļa atpakaļ! Palūdziet mūsu aizstāvību, mēs jūs neesam aizmirsuši, mēs esam šeit, lai jums kalpotu, un, lai sniegtu jums savu palīdzību: runājiet ar mums, mēs vēlamies jums palīdzētu un jūs vadīt, tā, lai rīt jūs varētu sasniegt Mūžīgās Dzīves prieku.

Jūsu brāļi: Miķelis un Erceņģeļi, un Dieva Valstības Eņģeļi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Gods Dievam, gods Dievam, gods Dievam.

Dariet zināmu mūsu vēstījumu labas gribas cilvēkiem.