2013. gada 13.decembris

Pārplēsiet savas sirdis, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas tuvojas!

Jēzus Svētajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.
Mans miers ir ar jums!
Mans „Brīdinājums” nāk, trūkst vienīgi Žēlastības zvanu pēdējie vēzieni, tā, lai viss tiktu patērēts pilnā apjomā. Pēc “Brīdinājuma” un “Brīnuma” nāks attīrīšanas dienas, un no jums paliks vien atlikums – tie, kurus sauks par Dieva bērniem.
Mani bērni, zinātnieki – sadarbībā ar sabiedroto tautu (Apvienoto Nāciju) karaļiem, kas apkalpo Manu pretinieku – veic pētījumus, lai radītu nāvējošu gāzi un baktērijas, kas tiks izplatītas pa gaisu pār daudzām tautām, cenšoties iznīcināt lielu daļu cilvēces. Lai veiktu šo genocīdu, viņi izmantos kara laiku.
Mana tauta, esiet ļoti uzmanīgi, jo viņi vairos vakcīnas, un ne vienmēr tās būs par labu jūsu veselībai. Dažu no šo vakcīnu mērķis ir izskaust nabadzīgo un mazattīstīto valstu iedzīvotājus. Tiks samazināts pasaules iedzīvotāju skaits, jo īpaši bērnu un vecu cilvēku.
Daudzās valstīs ir ieviestas sieviešu sterilizācijas dienas, un tas viss ar viņu bezrūpīgo valdnieku atbalstu. Viņu mērķis ir sterilizēt jaunietes, lai tajās nerastos (nedzimtu) dzīvība. Ak, pagānu tautu karaļi, jūsu dienas ir skaitītas, nosvērtas un izmērītas!
Jūsu nācijas izzudīs no zemes vaiga Manas Taisnības ugunīs, kas kritīs uz jums no debesīm! Visas tautas, kas darīs netaisnību pret Maniem ļaudīm un ignorēs Manus Baušļus, tiks izdzēstas (iznīcinātas), un tās vairs netiks pieminētas.
Mans ganāmpulks, Es daru zināmu, ka jātiek izveidotai Jaunajai Pasaules kārtībai; visas valstis, kas nepieņems šo režīmu, tiks nolemtas nomiršanai badā un slāpēs. Viņu zemes īpašumi tiks konfiscēti, uzurpēti; viņu iedzīvotāji nokļūs verdzībā, visus viņu resursus un preces pārņems ārvalstu valdības, un šīs nabadzīgās tautas zaudēs savu identitāti. Jaunā Pasaules kārtība paverdzinās Manu tautu, kas ies cauri attīrīšanas tuksnesim.
Mani bērni, jūs saņemsiet spēcīgas zīmes debesīs; debesu parādības, ko iepriekš nekad neesat redzējuši, saredzēs visu acis, lai jūs sagatavotu Manai nākamajai Atnākšanai. Viss Visums būs šokēts par Manas Zemes transformāciju. Vīri atstās savas guļamistabas un viņu sievas – savu thalamus (šeit, iespējams, – iekšējo dzirdi, intuīciju), jo ir jau dzirdamas pēdējās bazūnes skaņas, kas paziņos, ka Manas Žēlastības laiks ir izsmelts. Pārplēsiet savas sirdis, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas tuvojas! Mana Žēlastība aiziet, atgriezieties pie Manis jūs, klīstošās avis, cik iespējami ātri, pārtrauciet grēkot; noņemiet no acīm grēka pārsēju, tā, lai jūs spētu saskatīt ceļu uz jūsu pestīšanu, tā, lai jūs nenonāktu mūžīgā pazušanā.
Ir pienācis laiks lūgšanai, meditācijai (dziļām pārdomām, pielūgsmei), gavēnim, izlīgumam un gandarīšanai; ir pienācis laiks atgriezties pie Dieva, tā, lai jūs varētu saglabāt savu dvēseli. Avis, ir pārāk vēls, lai jūs klīstu apkārt, jo tuvojas nakts, un līdz ar to tumsa. Es nevēlos jūsu nāves, bet drīzāk jūsu mūžīgo dzīvību. Nāciet pie Manis, nāc pie Manis, nāciet pie Manis ar satriektām un pazemotām sirdīm, un Es jums apsolu, ka Es neļaušu jums tikt pazudinātiem! Es aicinu jūs, zaudētās avis un dumpīgās avis, lai jūs nepalaistu garām Manus pēdējos aicinājumus.
Izdariet secinājumus, pietuvojieties Man, un jūs atradīsiet mieru, piedošanu, mīlestību un mierinājumu. Es esmu jūsu Tēvs un Pestītājs, kurš jūs gaida katra Tabernākula klusumā.
Pasteidzieties, nebaidieties, Es negatavojos jums ko pārmest; Es vienkārši vēlos jūsu pestīšanu.

Jūs gaida jūsu Tēvs un Pestītājs, Jēzus Svētajā Sakramentā.

Ikviens, kurš ir redzējis Mani, ir redzējis Manu Tēvu. (Jāņa 14,9)

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai pasaulei.