2013.gada 15.februāris, pl.08.15

Neviens cits, kā vienīgi Mani priesteri un garīdznieki drīkst pieskarties Manai Svētajai Hostijai!

Steidzams aicinājums no Jēzus Vissvētākajā Sakramentā Viņa priesteriem, Viņa garīdzniekiem un visai katoliskajai pasaulei kopumā.
Mana mīļā ganāmpulka izredzētie dēli, Mans miers lai ir ar jums!
Kādas skumjas Es izjūtu, vērojot daudzus priesterus un garīdzniekus, kuri neīsteno Manu priesterisko kalpošanu, viņi no savām rokām ir deleģējuši lajiem Manu Miesu un Manas Asinis.
Mana ganāmpulka gani, kurš jums ir teicis, ka neiesvētītie var pieskarties Manam Svētumam?
Atcerieties Manus vārdus pēdējo vakariņu laikā ar Maniem apustuļiem:
„ …” “Tā ir Mana miesa, kas par jums top atdota. To dariet Mani pieminēdami!” Tāpat Viņš to darīja arī ar biķeri pēc vakariņām, sacīdams: “Šis biķeris ir Jaunā Derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas” (Lūkas 22; 19-20).
Vienīgi jums, kas pārstāvat Manus apustuļus, ir piešķirtas tiesības turēt rokās Manu Miesu un Manas Asinis.
Neviens cits, kā vienīgi Mani priesteri un garīdznieki drīkst pieskarties Manai Svētajai Hostijai!
Es atkārtoju: vienīgi Manu priesteru un garīdznieku svētītās rokas drīkst izdalīt Manu Svēto Vakarēdienu. Mani laji nekad nedrīkst aizvietot Manus priesterus, jo, to darot, veic Svētuma apgānīšanu.
Maniem lajiem jāpiedalās Manā baznīcā, izpildot citas funkcijas, bet viņi nekad nedrīkst aizstāt priesterus vai garīdzniekus Manā priesteriskajā kalpošanā.
Dēlu izdarītais pārkāpums ir sacelšanās, kas vērsta pret Manu Dievišķību, un tas ir smags noziegums, kas ir pretrunā ar Manu Evaņģēliju un Manas Baznīcas doktrīnu.
Tas nav no Manis; tas ir no Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu, kuri iefiltrējas Manas Baznīcas iekšienē, darbs.
Debesis raud kopā ar Mani, redzot šo nekrietno rīcību, ko veic pret Manu Dievišķību daudzi no Maniem par vislabākajiem atzītie dēli. Mans pretinieks ņirgājas par Mani daudzos no Mana Nama, vērojot, cik Es esmu satriekts par jums.
Katra sacelšanās pret Manu Dievišķību ir ļaunums, ko Es saņemu no saviem mīļajiem; pārtrauciet Mani apvainot, neturpiniet izdarīt smagu pārkāpumu pret Mani!
Apdomājieties, Mana ganāmpulka gani; apdomājieties, Mana tauta, lai jums rītā nenāktos nožēlā raudāt!
Patiesi Es jums saku: kā jūs apejaties ar Mani, tāpat arī apiesies ar jums, kad jūs stāvēsiet Manā priekšā. Es jums apliecinu: ja jums nav pret Mani nekādas žēlastības, tad arī tur attiecībā uz jums, kad Es jūs nosaukšu, lai parādītu jūsu darbību pārskatu, nebūs nekādas žēlastības.
Mīļotie bērni, mainiet savu attieksmi, lai rīt, kad jūs atnāksiet mūžībā, jūs varētu būt attaisnoti.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā:
Mīļotais, kuru nemīlēja.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visos Manos Namos.