2013.gada 19.augusts, pl.11:55

Ļoti drīz jūs, grēcīgās tautas, iepazīsiet Manu Taisnīgumu, Manas bazūnes pār jums skanēs dienu un nakti, un jūs zināsiet, ka tās ir Manas Taisnās Dusmas!

Steidzams Jēzus, Taisnīgā Tiesneša aicinājums pagānu tautām.
Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem.
Miesas grēki ir pārņēmuši cilvēces lielāko daļu. Baudas, prieki un vēlmju apmierināšana – iegūstot, ir galvenais mērķis, kas daudzus ir pārņēmis. Nabaga radības, tik daudz iedomības un tukšas kņadas, un mirušas dvēseles; jūs esat mirušie, kas klīstat kā ēnas; šīs pasaules dievi jūs ved uz mūžīgo nāvi!
Viss ir inficēts, Mana radība ir pārklāta ar melnu grēka un ļaunuma apmetni. Nolādēti būs tie, kas būs ļaunprātīgi izmantojuši Manus bērnus, kas izlej un dzer Manu nevainīgo bērnu asinis, labāk viņi vispār nekad nebūtu dzimuši!
Manu Taisnīgo Dusmu spēkā Es sodīšu visas tās valstis, kur tika pieņemti likumi, kas nostājas pret dzīvību, morāli un tiesiskumu (taisnīgumu)! Ļoti drīz, degot kaislīgās ilgās pēc Manas radības, Es vairāk necietīšu tik daudz netaisnības, tik daudz netikumību un tik daudz grēku; Manas pacietības mērs ir pārpildīts!
Ļoti drīz jūs, grēcīgās tautas, iepazīsiet Manu Taisnīgumu, Manas bazūnes pār jums skanēs dienu un nakti, un jūs zināsiet, ka tās ir Manas Taisnās Dusmas! Tad jūs zināsiet, ka Es esmu, kas Es esmu – visu tautu Kungs, Visuma Valdnieks un Vienīgais Patiesais Dievs, Kurš visu redz, visu zina, visu izpēta un samaksā katram pēc viņa darbiem.
Bēdas ļaunajām tautām, jo ar tādu pašu spēku, ar kādu viņi ir iznīcinājuši Manus priekšrakstus (Baušļus), Es iznīcināšu viņus Manu Taisnīgo Dusmu dienā! Turpinot grēkot un krāt netaisnības, jūs tikai paātrināt savu iznīcināšanu. Es jums saku, ka Tiesas Dienā pret Sodomu un Gomoru tiks izrādīts vairāk līdzcietības nekā pret jums.
Mani uzticīgie bērni, kas dzīvo kādā no šīm valstīm, pirms soda saņems brīdinājumu tās atstāt – tāpat, kā Es to darīju ar Lotu un viņa ģimeni. Pār šīm valstīm nokritīs uguns no debesīm, un tur nepaliks akmens uz akmens; tās izzudīs no Zemes virsas, lai par tām nekas un nekad neatgādinātu.
Ļoti drīz jūs, grēcīgās tautas, iepazīsiet Manu Taisnīgumu, Manas bazūnes pār jums skanēs dienu un nakti, un jūs zināsiet, ka tās ir Manas Taisnās Dusmas.
Es neesmu apmierināts ar jūsu iznīcināšanu, ja jūs nožēlosiet grēkus un atgriezīsieties pie Manis līdz Manas Taisnības laikam, Es apliecinu, ka Es jums piedošu. Atcerieties: Es esmu pacietīgs un iecietīgs, lēns dusmās un bagāts ar žēlastībām, ja jūs nāksiet pie Manis ar nožēlas pilnu un pazemīgu sirdi. Es esmu arī Taisnīgais Tiesnesis, kas neļaus jums turpināt iznīcināt Manas radības un pārkāpt Manus priekšrakstus (Baušļus).
Par Manu mīlestību, žēlsirdību un pacietību esmu mīlēts, tomēr par Manu taisnīgumu no Manis baidās. Kādu Dievu jūs gribat iepazīt, Žēlsirdīgo vai Taisnīgo Dievu? Izlemiet to reizi pa visām reizēm, pirms Es nāku kā Tiesnesis, tā, lai rīt – kad Es nākšu kā Taisnīgs Tiesnesis –
jums nav jāvaimanā.
Lai slavēts Dievs! Es piesaukšu To Kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. Nāves bangas man vēlās virsū, iznīcības straumes mani biedēja.
Elles valgi jau tinās ap mani, nāves cilpas jau žņaudza mani.
Savās bailēs es piesaucu To Kungu un brēcu pēc sava Dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi Savā pilī, un mana brēkšana nāca Viņa ausīs. (Psalms 18.4.-7.)
Psalms aizsardzībai Dieva taisnīgumu dienās.

Dariet zināmu Manu, Izraēla Dieva, vēstījumu visai cilvēcei.