2013.gada 2.augusts, pl.8.15

Mans Slavas pilnais Krusts būs zīme, kas vēstīs, ka jūsu laiks – spert soli Mūžībā – ir pienācis!
 

Jēzus Kristus, Labā Gana aicinājums cilvēcei
Mans ganāmpulks, miers jums.
Lielās Žēlsirdības stunda ir blakus, sagatavojiet savas sirdis un attīriet savu mājokli no jebkāda grēka sārņiem, jo tuvojas diena, kad jūs šķērsosiet Mūžību, un jūs ieraudzīsiet savas dvēseles stāvokli.
Dieva Godība gaida Manus taisnīgos un attīrītos bērnus; Šķīstītava gaida Manus bērnus, kuriem vēl ir nenomaksāti rēķini un parādi, un elle gaida visus tos, kas iet pa grēka ceļu, pārkāpjot Manus Baušļus, un pagriežot Man muguru, nevis nostājoties ar seju pret Mani.
Mans personīgais viedoklis ir ļoti tuvu; ko jūs gaidāt, vai tas nav muļķīgi, ka jūs nesakārtojat savus rēķinus un neatgriežaties pie Manis?
Jūsu lepnība un jūsu grēki aizsies jums acis un neļaus jums ieraudzīt savas dvēseles nopietno stāvokli. Lielā Gaisma debess velvē vēstīs par Mana „Brīdinājuma” ierašanos.
Mans Slavas pilnais Krusts būs par zīmi paziņojumam, ka jūsu laiks – spert soli Mūžībā – ir pienācis. Septiņas dienas un naktis jūs pavadīs Mans Slavas pilnais Krusts; Daudzi saņems dziedināšanu un atbrīvošanu, citi piecelsies, un zinātnieki teiks, ka tā ir debesu parādība, un daudzi noticēs viņu vārdiem.
Ir nepieciešama ticība, lai saprastu Dieva Mīlestības mistēriju; Tam vajadzīga ticība, lai izprastu Dieva plānu cilvēces glābšanai.
Mans Slavas pilnais Krusts stiprinās garu un dziedinās Manu ticīgo bērnu dvēseles; pēc Mana Slavas pilnā Krusta izzušanas, jūs nonāksiet Manā sirdsapziņas atmodināšanā, kas jūs – Mana Svētā Gara Spēkā – aizvedīs Mūžībā, kur jums parādīs jūsu dvēseles stāvokli, lai, atgriežoties šajā pasaulē, jūs ļoti nopietni aizdomātos par savu pestīšanu, un jūs varētu tikt galā ar Lielās attīrīšanās laiku.
Ja Es jums nesūtītu Manu „Brīdinājumu”, jūs nebūtu spējīgi tikt galā ar pārbaudījumu dienām.
Mana Mīlestība un uzticība ir mūžīgas, Mana Žēlsirdība ir bezgalīga; Es nevēlos redzēt jūs zaudējot – ciešot un pārdzīvojot Savu agoniju un Manas mokas ar katru dvēseli, ko Es esmu zaudējis.
Nelieciet Man ciest vairāk, ieklausieties Manos aicinājumos, kurus Es dodu caur Saviem vēstnešiem; Klausiet Manu Balsi un īstenojiet praksē Manus Baušļus, tā, lai jūs būtu Mana tauta, un Es – jūsu Dievs.
Mani bērni, Es atkal jums saku, ka Mana uzaicinājuma diena ir ļoti tuvu, tāpēc, lai padarītu savu ceļu cauri Mūžībai par mieru un prieku, nevis par grūtu pārbaudījumu un rūgtu pieredzi, nākošajā dienā pēc Mana vēstījuma izlasīšanas – nokārtojiet savus nesakārtotos rēķinus.
Daudzas dvēseles, kas jau ir samaksājušas savus parādus šajā pasaulē, kad notiks Mans „Brīdinājums”, būs ar Mani Paradīzē un vairs neatgriezīsies.
Tās, kas ir tērpušās baltā, Es redzu – vēro Dieva Godību; tās, kuras pelēkos un tumši pelēkos ietērpos – uzzinās par dažādiem stāvokļiem Šķīstītavā, un tās, kas nāk bez atbilstoša tērpa, tiek Manu eņģeļu atdalītas un nodotas cietumsargiem, lai tās nogādātu vietās, kas atbilst viņām bezdibeņa dziļumos.
Nāciet, dumpīgie bērni, un samierinieties (izlīgstiet) ar Mani un jūsu brāļiem, un māsām, citādi, ja nebūs piedošanas, jums nāksies iepazīt mūžības cietumus un dzīvot tās cietumos; esiet nomodā, dumpīgie bērni, jo Es klauvēšu pie jūsu durvīm; atveriet Man, Man ir ziņa par jūsu pestīšanu! Neaizveriet Man durvis, šodien Es nāku kā Tēvs, klausieties un pieņemiet Manu Mīlestību un Manu Žēlsirdību, un Es došu jums Manu piedošanu.
Manas Rokas ir atplestas, gaida jūs; Ja jūs savā sirdī būsiet nožēlojuši grēkus, Es jums apliecinu, ka Es neatcerēšos jūsu grēkus.
Šie ir pēdējie aicinājumi, kurus Es izsaku jums kā Tēvs; nožēlojiet grēkus, gandariet par tiem un atgriezieties – cik iespējams ātri – Manā Klēpī, tā, lai rītā jums nenāktos atbildēt vienīgi Taisnīgajam Tiesnesim un Viņa Taisnībai, jo tad priekš jums jau tas būs par vēlu.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs, Jēzus,
visu laiku Labais Gans

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai pasaulei.