2013.gada 25.marts, pl.08.35

Lūdzieties, lai Manas baznīcas Vikārs (*) spētu vadīt Manu ganāmpulku šajos juku un atkrišanas (ķecerības) laikos

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Katoliskajai pasaulei.
Mans miers ir ar jums.
Lūdzieties, lai Manas Baznīcas Vikārs spētu vadīt Manu ganāmpulku šajos juku un atkrišanas laikos.
Manas Baznīcas ienaidnieki, kuri ir iefiltrējušies Pētera Krēslā, vēlas ietekmēt Manu Vikāru reformēt Baznīcu, ko šodien uzskata par Baznīcas modernizāciju, atbilstošu mūsdienu izmaiņām cilvēcē.
Lūdzieties, lai tas nenotiktu un, lai Mans Vikārs varētu stāvēt stingri, turoties pie Pētera Krēsla.
Viltus ekumēnisms izmainīs Manas Baznīcas doktrīnu, un Mans Evaņģēlijs vairs nebūs garīgā barība Manam ganāmpulkam; Pieņemtais viltus ekumēnisms kļūs par pamatu politeistiskai (daudzdievības piekritēju – pagānu) baznīcai, kur vairs neuzturēsies Mans Svētais Gars; Mans Nams vairs nebūs Mans, un tas kļūs par mājām pagānu dieviem.
Mani bērni, kad jūs padzirdēsiet, ka Mana Baznīca ir atvērta citu reliģiju mācībām, jūs, Mans ganāmpulks, zināsiet, apgānīšanas laiks ir sācies, un Es vairs tur nebūšu Klātesošs, ne arī dzīvošu Manā Namā.
Viņi Mani vajās no Mana paša Nama, Mani dievnami tiks izzagti un Mana klusā Svētnīca (Tabernākuls) apgānīta.
Mana Miesa un Mana Dievišķība tiks nomestas zemē.
Kad viss tas sāks notikt, un Manas Svētās Mises Upuris tiks apturētas, Es jūs aicinu, Mani bērni, vairs neiet uz turieni, jo tās jau vairs nebūs Manas mājas, un Es tajās (baznīcās) nebūšu. Tās iegūs sātans (nešķīstais), un no Manām svētajām vietām izveidos laupītāju nešķīstības zaņķi.
Cik sāpīgs Man būs šis rupjais izlēciens pret Manu Dievišķību, ko Es saņemšu no dažiem Mana paša sekotājiem!
Viņi ir Jūda, kas nodos Manu Baznīcu, kas esmu Es, Manu pretinieku rokās.
Jaunā baznīca, kuru plāno izvērst (Manas Baznīcas vietā), piederēs Manam oponentam. Tās reliģijas (mācības) būs pretrunā ar Manām doktrīnām un Evaņģēliju, un Manu Namu, kurā Es dzīvoju un, kurā Es devu Sevi kā barību Manai tautai, aizņems pagānu dievi.
Jaunie īpašnieki Manās svētajās vietās apgānīs Manu Svēto Vārdu; jaunās baznīcas pamats būs relatīvisms, panteisms, politeisms, Jaunais laikmets ar savu doktrīnu un citas tumsas doktrīnas (mācības).
Mani ļaudis dziedās Rūgtās asaras un nēsās sēru drēbes; Bez lūgšanām, gavēni un grēku nožēlas Mana mīļā Baznīca būs Krustā sista un līdz ar visu tās mūžīgo Mācītāju!
Es jums atkārtoju: lūdzieties un aizlūdziet par Manu Vikāru, lai nepieļautu šādu apgānīšanu un apstādinātu šī procesa gaitu.
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.
Mīļais, Kurš mīļajiem nepatika.

Manu vēstījumu izplatiet visai cilvēcei.