2013.gada 28. maijs, pl.8:50

Zeme sāk vaidēt kā sieviete dzemdību laikā, un tā dzemdēs Jaunu Radību!

MARIJAS MISTISKĀS ROZES AICINĀJUMS VISAI CILVĒCEI.
Bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums.
Zeme sāk vaidēt kā sieviete dzemdību laikā, un tā dzemdēs Jaunu Radību!
Šī pasaule, ko jūs zināt, ļoti drīz izmainīsies, taču nebaidieties, palieciet mierā un ticībā Dievam, un viss, kas nāks, būs saskaņā ar Dieva Gribu.
Dažādās vietās zeme ir sākusi plaisāt un iegrimt, izveidojot lielus dobumus, ko zinātnes vīri nespēj izskaidrot. Tas viss ir daļa no pārveides cikla, kurā radībai sākas ciešanas.
Bērniņi, Es runāju par šīm izmaiņām, kas sākušās zemes dzīlēs, nebaidieties, ziniet, ka tas ir attīrīšanās sākums, kurai tiks pakļauts radītais un tā radījumi. Es vēlreiz jums atkārtošu, tuvojas trūkuma dienas, tāpēc izveidojiet pārtikas preču krājumus un uzkrājiet daudz ūdens. To ir nepieciešams savākt un uzglabāt tvertnēs (kannās), jo visas šīs izmaiņas, kuras piedzīvos radītais, izraisīs ūdens ražošanas trūkumu un pārtikas produktu deficītu. Izmaiņas, kas notiks Visumā, šeit, uz zemes ietekmēs lauksaimniecisko ražošanu un piesārņos ūdeni.
Cilvēcei nāk grūtas dienas, kad cilvēks nekur nevarēs justies droši, uzticība būs zaudēta, un daudzu dvēselēs samazināsies ticība, taču nebaidieties; ja jūs paliksiet Dieva žēlastībā un vienoti lūgšanā, viss būs vieglāk.
Bērniņi, Mana, Mātes Sirds cieš, redzot pazūdam daudzus Mana Tēva Namus. Daudzās valstīs zūd ticība Dievam, un daudzi no Viņa Namiem tiek pārdoti augstākās summas solītājam. Atkrišana (ķecerība) turpina pieaugt, daudzas dvēseles tiek zaudētas tāpēc, ka tās netic Dieva eksistencei. Lūdzieties par tām dvēselēm, kas staigā bez Dieva un likuma, lai tās neturpinātu zaudēt, un par tām valstīm, kas atrodas tumsā – tik daudzas no kurām, kā Sodoma un Gomora izzudīs dēļ viņu ļaundarībām un grēkiem.
Arī Pāvils teica: „pēdējās dienās iestāsies grūti laiki,
cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju dievbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.” (Pāvila, 2Timotejam 3,1-5)
Viss tas šajā laikā ir piepildījies burtiski tā, kā tas ir rakstīts.
Bērniņi, labdarība (žēlsirdība) sāk atdzist, šodien ir ļoti maz tādu, kas gādā par vistrūcīgākajiem brāļiem. Modernisms, nevaldāms materiālisms un „Man” („ES”) kultūra ved pie cilvēka dehumanizācijas un vērtību zaudēšanas.
Es jums saku, kad radīšanā sākas tās transformācijas (pārveidošanās), nāks katastrofas, kas nesīs nelaimes, badu, epidēmijas un pamestību, bet, ja vien jūs nepalīdzēsiet un neatbalstīsiet viens otru, tur būs daudz cilvēku, kuri ies bojā.
Dieva tauta, nezaudējiet savu ticību un cerību pārbaudījumu dienās, katru soli uzticiet Dievišķajai Providencei un Manam Tēvam, un Viņš šajās dienās jums būs iztikas līdzekļu nodrošinātājs!
Lūdzieties un uzticieties, Mans Tēvs sūtīs Mannu, un asnos Dzīvā Ūdens plūsmas, kas veldzēs slāpes, lai jūs spētu iet cauri attīrīšanās tuksnesim, kas jūs aizvedīs uz Jaunās Radīšanas Godību.
Bērniņi, pulcējieties ap šo Māti, palieciet joprojām vienoti lūgšanā, un palīdziet viens otram; Jūsu ticība tur jūs stingrus (nesatricināmus) kā Libānas ciedru, lai jūs varētu izturēt attīrīšanās pārbaudījumus, kas atrodas priekšā.
Dieva Miers un Mīlestība paliek jūsos, un Mana, Mātes aizsardzība būs vienmēr kopā ar jums,

jūsu Māte,
Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.