2013.gada 29.novembris, pl.08.15

Mani bērni, veidojiet nemitīgo lūgšanu ķēdes, lai Manā Baznīcā atceltu Komūnijas pasniegšanu rokās un, lai laji pārtrauktu dot Komūniju, jo tā ir Svētuma apgānīšana, par ko raud Debesis, un, kas apbēdina Manu Tēvu

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Katoļu pasaulei.
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Visam ir sava robeža, un to ir noteicis Mans Tēvs. Žēlastības laiks iztek, atlicis vien ļoti maz līdz pilnīgi tas tiks iztērēts. Pavisam drīz pienāks Taisnīgās Tiesas laiks, un viss, ko jūs redzat radītajā, tiks pārveidots; Žēlastības laiks beigsies ar “Brīdinājumu” un “Brīnumu”.
Debesis joprojām brīdina cilvēci, lai tā sagatavotos šiem lielajiem notikumiem, kas pārvērtīs jūsu dzīvi. Tik skumji, ka daudzi nevēlas ticēt un turpinās savu ikdienas dzīvi, ignorējot Mūsu aicinājumus; Bērni, jūsos ir tik maz ticības; ja notikumi, kas aprakstīti Svētajā Vārdā un vēstījumos, ko Mēs caur praviešiem esam devuši cilvēcei par beigu laikiem, vēl nav tikuši piepildīti, tas ir vienīgi aiz Mana Tēva Žēlsirdības, kas ir atturējies tos visus piepildīt dēļ Manas Mātes aizbildināšanas. Debesis un Mana Māte aizlūdz par šo cilvēci, bet kad iztecēs žēlastības pēdējā sekunde, viss tiks atraisīts. Taču jums ir jāsaprot, ka Mans Tēvs nav apmierināts ar grēcinieku nāvi.
Mani bērni, veidojiet nemitīgo lūgšanu ķēdes, lai Manā Baznīcā atceltu Komūnijas pasniegšanu rokās un, lai laji pārtrauktu dot Komūniju, jo tā ir Svētuma apgānīšana, par ko raud Debesis, un, kas apbēdina Manu Tēvu.
Neaizmirstiet nemitīgo (ķēdes) lūgšanu, gavēņa un grēku nožēlas spēku, kas spēj visu pārvērst. Tas Mani ievaino, un Man ir skumji, redzot, cik daudzi laji un ticīgie apgāna Manu Dievišķumu, vieni – Mani ņemot rokā un citi – dodot Mani tā, it kā Es būtu kāds materiāls objekts vai maizes gabals; jūs nesaprotat, ka Es esmu dzīvs un ar reālu dzīvi, kas kļūst par dzīvi jūsu vidū svētītas Hostijas vienkāršībā. Skatieties! Kā Es esmu sašutis, vai tā ir jūsu atlīdzība Man par Manu Mīlestību?
Daudzas dvēseles atrodas Šķīstītavas dzīlēs un citas ir notiesātas par šo zemisko apgānīšanu. “Noli Me Tangere!” Neaiztieciet Mani, jo jūsu rokas nav cienīgas ne Mani turēt, ne izdalīt. Šī Sakramenta došana ir atļauta vienīgi Maniem priesteriem, bīskapiem, kardināliem un pāvestam, Man drīkst pieskarties vienīgi ar Priesterības Svaidījumu iesvētītas rokas.
Veiciet labu grēksūdzi, mērdējiet savas maņas un lūdzieties 51.Psalmu (*), ko Es devu Manam kalpam Dāvidam, vēl pirms viņš vispār varēja Mani saņemt Komūnijā; ja jūs neņemat dalību Manās Pēdējās (Lieldienu) Vakariņās, jūs nevarat tikt baroti ar Manu Miesu un Manām Asinīm; Es to saku tāpēc, ka daudzi Svētajā Misē gaida Svētās upurēšanas beigas, lai saņemtu Mani kā ikdienišķu lietu; citi saņem Mani, atrodoties nāvīga grēka stāvoklī, nezinot, ka viņi dzer no viņu nosodījuma Kausa (Biķera).
Jums ir jāizsūdz grēki ne retāk kā reizi mēnesī, bet, ja veicat nopietnu pārkāpumu, tas jāizdara nekavējoties; daudzi vairākus mēnešus dzīvo bez atzīšanās grēkos, jo uzskata, ka viņiem nav grēku. Bet Es saku: jūs visi esat grēcinieki, viens pats Dievs ir Svēts.
Ak, kā jūs esat maldināti, un, kā Manā Baznīcā trūkst evaņģelizācijas!
Es jums atgādinu vārdus no Mana 51.psalma, kur viņš saka: ” Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.” (Psalms 51, 7).
Kādas skumjas Mani pārņem, redzot, ka tik daudzi no Maniem bērniem pirms atzīšanās grēkos saņem Manu Miesu un Asinis. Manā Namā ir ienākusi ķecerība, daudzi no Maniem Namiem paliek tukši un citi ir kļuvuši par muzejiem, un Es joprojām tieku aizmirsts to Tabernākulu klusumā. Ak, kāda nepateicība! Mani ir pārņēmusi vientulība un skumjas! Kādas gan sāpes Es izjūtu, redzot, ka lielākā daļa cilvēces ir zudusi! Kad atnāks tumsas dienas, jūs neatradīsiet atvērtus Manus Namus, un tad jūs raudāsiet: Kungs, Kungs, kur Tu esi?; Nāc, glāb mūs, – bet nebūs neviena, kas jūs uzklausītu.
Nāciet, apmeklējiet Mani, nevis lieciet Mani mierā – tas ir jūsu Tēvs un jūsu Pestītājs, kas gaida; Nepalaidiet garām Manas Žēlsirdības Avotu, ko Es jums piedāvāju, lai mierinātu jūsu izsalkumu un veldzētu slāpes, Es jūs gaidu ar atplestām Rokām, lai dotu Manu mīlestību, piedošanu un dzīvi pārpilnībā.

Jūsu mīļotais Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.

(*) 51. Psalms