2013.gada 3.marts, pl.15.30

Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara veidojumā (radīšanā)!

Dieva Tēva neatliekams aicinājums cilvēcei
Mani mantinieki, Mani ļaudis, miers jums.
Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara veidojumā (radīšanā).
Viss mainīsies no viena mirkļa uz otru, nekas no tā, kas bija, nepaliks; visu atjaunos un no jauna radīs ar Manu Dievišķo Gribu un Žēlsirdību.
Manā jaunajā veidojumā (radīšanā), jūs būsiet jaunas būtnes, kas būs garīgas būtnes, kurām jādzīvo ar Dievu un Dievam. Jūs nenovecosiet, un nebūsiet atkarīgi no laika, ja tā nebūs Mana Dievišķā Griba, tā būs mīlestības un dzīvības pilnība.
Mana Debesu Jeruzaleme – tā ir Paradīze, kuru Es rezervēju Maniem bērniem, kas attīrīšanā paliks Man uzticīgi. Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē Dieva Godība būs ar jums.
Mani bērni atklās garīgo pasauli, kur viss ir iespējams. Viss, kas būs jādara, vienkārši par to jādomā. Jūs nebūsiet miesas vergi, jo gars dominēs pār matēriju. Jūs būsiet garīgā esamībā, garīgā pasaulē; Mans Svētais Gars būs saskarē ar jums un ar radīšanu, veidojot vienotu mīlestības, prieka un harmonijas būtību.
Mani bērni, Mani mantinieki, Es jums to visu saku tādēļ, lai jūs savās sirdīs to dziļi pārdomātu (izdzīvotu), un rīt tas kalpos jums kā cietoksnis un cerība grūtajos laikos, kurus jums nāksies iziet.
Tas ir dzīves apsolījums, kas jums palīdzēs ticēt Dievam, un, kā aicinājums jums turpināt iet uz priekšu caur attīrīšanās dienām, kas nāk. Sagatavojieties, Mani bērni, sirdsapziņas atmodināšanai, kas var pienākt jebkurā mirklī. Palieciet lūgšanā un esiet modri, lai, kad jūs nonākat Dieva priekšā, jūsu eļļas lukturis degtu, un jūs varētu būt attaisnoti.
Daudzas dvēseles nespēs atgriezties šajā pasaulē, un būs zaudētas, neesot gatavas; Daudzas nepretosies pārejai mūžībā. Tāpēc Es jūs, lūdzu, Mani bērni, sagatavojieties garīgi, satrieciet savas sirdis, nožēlojiet grēkus, un negrēkojiet vairs; Pārvariet savu ietiepību un esiet nopietni, un attiecieties atbildīgi pret šo lielo notikumu, kas izmainīs jūsu dzīvi.
„Brīdinājums” jums būs pieeja vai atteikšanās no Dieva Valstības.
Izdariet savā prātā izvēli uzreiz, jo vairs nav laika!
Manas Dievišķā Taisnīguma bazūnes atskanēs atkal, paziņojot par Mana „Brīdinājuma” atnākšanu un Lielo bēdu sākumu.
Skatieties Debesu zīmēs, jo jūsu acis redzēs garīgās un kosmiskās parādībās, kādas vēl nekad nav skatījušas.
Tuvojas Dieva Valstības dienas, priecājieties un priecājieties Dievā, jo tuvojas taisnīgo valdīšanas laiks visās tautās.
Palieciet mierā, Mana tauta, Mani mantinieki.

Jūsu Tēvs, Dievs
Tautu Dievs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visās pasaules malu malās.