2013.gada 5.aprīlis, pl. 08.40

Man pretinieks starp Maniem Praviešiem sēj šķelšanās nezāles, lai Mani Vēstījumi zaudētu uzticamību (autoritāti)!

Jēzus no Vissvētākā Sakramenta aicinājums Katoliskajai pasaulei un Viņa instrumentiem – beigu laiku praviešiem un vēstnešiem (vizionāriem).
Man pretinieks starp Maniem Praviešiem sēj šķelšanās nezāles, lai Mani Vēstījumi zaudētu uzticamību (autoritāti)!
Mani kalpi, saraujiet to visu ar Manu Asiņu spēku, veltīgi nemeklējiet slavu, atcerieties, ka jūs esat Mani liecinieki; Es esmu tas, Kurš dodu jums vēstījumus, jūs neesat tie, kas runājat, caur jums runāju Es.
Lūdziet Manam Svētajam Garam bagātīgu vērīguma (izpratnes) dāvanu, un neuzbrūciet cits citam; Es dodu dzīvību katrā jums dotajā vēstījumā, lai jūs tos darītu zināmus Manai tautai.
Katrs no Maniem instrumentiem saņem vēstījumus, kas stiprina Manu Baznīcu un visus Manus kalpus. Jūsu dzīves ceļam ir jābūt pazemībai, jo tur, kur ir augstprātība un godkāre – tur nav Mana Gara.
Atcerieties, ko saka Mani vārdi: „Ja kāds grib būt pirmais, lai viņš no visiem ir pēdējais un visu kalps”.
(Mateja 9.35)
Mani instrumenti, neieslīgstiet lepnībā un neiedomājieties, ka jūs atrodaties augstāk par citiem, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi.
Vispirms ļoti daudz lūdzieties Mana Vissvētākā Sakramenta priekšā, lai jūs varētu saņemt Manus Dzīvības Vārdus, jo ap jums viltus gari ir radījuši apjukumu un šķelšanos.
Apzīmogojiet sevi, svētnīcas un vietas, kurās jūs saņemat Manus vēstījumus, ar Manām Vissvētajām Asinīm; Pirms saņemat Manus vēstījumus, aplieciet sev garīgās aizsargbruņas un daudz lūdzieties uz Manu Svēto Garu, lai maldu gars, nomaskējies kā gaisma, jūs neieved maldos un nezog Manus Vārdus.
Turieties stingri ticībā. Bieži lasiet Manu Vārdu (Manu Evaņģēliju, Svēto Bībeli), jūs to varat salīdzināt ar Maniem vēstījumiem.
Es atkārtoju, katram vārdam, kas nāk no Manis, ir jābūt Mana Bībeles teksta apstiprinātam (pasvītrotam).
Mana tauta, vairs neuzdodiet jautājumus par Mana izvēlētā Vikāra nomaiņu, atcerieties, ko saka Mani Vārdi: „Vai ne divus zvirbuļus jūs varat nopirkt tikai par vienu artavu? Bet neviens zvirbulis nekrīt zemē bez jūsu Tēva piekrišanas.” (Mateja 10,29)
„Vai tad var kāds sacīt, ka tas notiktu bez Tā Kunga pavēles
Un, ka labais un ļaunais nenāktu no Visuvarenā mutes?”
(Raudu dziesmas, Jeremija 3, 37-38)
Drīzāk lūdzieties par Manu ievēlēto Vikāru, lai viņš var padarīt Manu Gribu un izpildīt Manus Plānus, nenosodiet viņu, nekritizējiet viņu, nepulgojiet viņu, kas jūs tādi esat, bērni no dubļiem, lai apšaubītu Manus Plānus?
Neesiet nejēgas un neapdomīgi; Tā vietā, lai norādītu ar pirkstu un nosodītu, lūdzieties, gavējiet un nožēlojiet grēkus!
Ko jūs zināt par Manu Žēlsirdību?
Ak, Mana tauta, uzvedieties kā muitnieks Templī, lai jūs varētu tikt attaisnoti! (Lūkas 18.9-14)*
Mana tauta, jūsu prioritātei šajā laikā ir jābūt lūgšanām un sagatavošanās Manam „Brīdinājumam”.
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.
Jūsu Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, Draugs, kurš nekad nepievils.
Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

********************

(*) Lūkas 18.9-14