2013.gada 6.augusts, pl.8.25

Mīļie bērni, lepojieties ar to, ka esat priesteri un valkājat svētītās drānas!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Viņas mīļajiem bērniem.
Mīļie bērni, šodien Es vēršos pie jums un no sirds aicinu jūs atgriezties pie garīdznieka ietērpa izmantošanas, tā, lai jūs atšķirtos no Maniem laicīgajiem bērniem.
Atcerieties, ka jūs esat Dieva garīdzniecība un jums ir jāvalkā šai garīdzniecībai atbilstošas drānas.
Pasaulē un tās kārdinājumos tiek zaudēti daudzi no jums; Manu priesteru un garīdzniecības lielākā daļa ir izvēlējušies sev ērtu dzīvi – kā pasaulīgi vīrieši, un ir aizmirsuši, ka viņi tika Tēva izvēlēti ar misiju ganīt Dieva ganāmpulku.
Ak, cik daudz kristīgās baznīcas prieteru un garīdznieku Man tiek zaudēti dēļ komforta un uzticības (saistību) trūkuma pret Mana Dēla Evaņģēliju un Baznīcas Mācību!
Priesteris ir pārstāvis no Dieva šeit – uz zemes, priesteris ir Mana Dēla, Mūžīgā Augstā Priestera attēls; priesteris ir garīga būtne, kurā Dievs ir ielicis Viņa pašapmierinātību.
Priesteriskā garīdzniecība ir tik dižena, ka pats Dievs dzīvo Savas tautas vidū caur svētītajām priestera rokām, kad tas Svētajā Misē veic konsekrāciju (maizes un vīna konsekrāciju Svētajā Miesā un Asinīs).
Mīļie bērni, priesterība ir privilēģija, tā ir vislielākā svētība, ko Dievs nosūtīja pasaulē, tā ir viscienījamākā profesija no tām, kas vien eksistē; priesteris ir vēstnesis no Debesīm, kura misija ir vest cilvēkus pa Dieva pestīšanas ceļu. Mīļotie dēli, jums ir jābūt lepniem, ka esat priesteri un valkājat šo svēto apģērbu. Jūs esat Dieva tautas gani (mācītāji), un jums ir jāatceras, ka jūs kā gani vairs neesat no šīs pasaules; Dievs izvēlējās jūs daudzu tautu vidū tādā veidā, lai arī jūs būtu Ceļš, Patiesība un Dzīvība; un, lai jūs nestu Dieva bērniem gaismu šīs pasaules tumsā, izceļot Dieva Vārdu katrā zemes stūrī.
No visām profesijām šajā pasaulē vislielākajai un viscildenākajai ir jābūt – būt par priesteri. Mīļotie bērni, Dieva tautai ir vajadzīgi cilvēki, kas staigā ar Kungu un liecina cilvēkiem par Dievu. Ar lepnumu valkājiet svēto apģērbu, un neizejiet uz ielas ģērbti kā pasaulīgi vīrieši, jo šie apģērba gabali nav piemēroti Dieva garīdzniekiem.
Debesis raud ar Mani par tik daudzu Manu mīļo zaudējumu, kas tika sabojāti ar pasaulīgām baudām, un, kas aizmirsuši savus pienākumus un saistības, kas viņiem bija pret Mana Dēla Evaņģēliju.
Miesas grēki daudzus Manus prieterus un garīdzniekus noved līdz garīgajai nāvei. Šī pasaule un tās baudas novirza no ceļa daudzus Mana Dēla Baznīcas ganus.
Daudzi vairs nepilda savus priesteriskos svinīgos solījumus: paklausība, nabadzība un šķīstība. Mans pretinieks izvelk tos no priesteriskās dzīves un ved uz vieglu dzīvi un komfortu vienīgi tādēļ, lai vēlāk nozagtu viņu dvēseles. Priesteru apņēmības, (uzticības) un lūgšanu trūkums ir tas, kas daudzus no viņiem ved uz bezdibeni, un līdz ar to tiek zaudētas daudzas dvēseles dēļ atsevišķu Manu mīļo sliktā piemēra.
Es steidzami aicinu visus Manus mīļotos (privileģētos) bērnus, kuri ir noklīduši, iespējami drīz atjaunot savu priestera apņemšanos un atgriezties pie pienākumiem, lai būtu par gaismu un ceļu Dieva bērniem.
Mani bērni, lūdzieties par Maniem mīļajiem, garīgi pieņemiet priesterus, no viņiem nedrīkst atteikties; priestera dzīves vientulība rada daudzu aizklīšanu, netiesājiet viņus, jo to var darīt vienīgi Dievs.
Palīdziet Man ar jūsu lūgšanām, upuriem un gavēņiem, tā, lai kopā mēs glābtu Manus mīļotos, kas ir noklīduši no ceļa.

Jūsu Māte
Marija Mistiskā Roze