2013.gada 7.jūlijs, pl.00.30

Visas cilvēka radītās aborta metodes ir nopietns pārkāpums pret Radīšanas Likumu un Dieva Mīlestības Kodu
 

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums.
Šī ļaunā un grēcīgā cilvēce dzīvības vietā priekšroku dod nāvei, cik daudz Manu nevainīgo zīdaiņu ik dienas nogalina bezjūtīgu māšu klēpī (dzemdē)?
Ak, mātes bez sirdsapziņas, kas nogalina cerību savā klēpī, kas pārkāpj Dieva radītu dzīves ciklu, Es jums saku: ja jūs nenožēlosiet šo grēku un negandarīsiet par to, jūsu mūžīgais mājoklis būs Elles klēpis (dzemde)!
Visi tie likumdevēji, vadītāji, medicīnas speciālisti vai cilvēki, kas tieši vai netieši atbalsta, stimulē vai praktizē aborta metodes, ir vienlīdz vainīgi. Ja nav nožēlas un gandarīšanas, saņemsiet atalgojumu mūžībā, tur, bezdibeņa dziļumos būs vienīgi raudas un zobu griešana par visu to ļaunumu, ko darījāt šajā pasaulē.
Es gribu pateikt jums, grēcīgā cilvēce, ka dzīves cikls sākas tajā pašā mirklī, kad sievietes olšūna tiek apaugļota, tā ir tur, kad Svētais Gars dod jaunā cilvēka formu, jebkura manipulācija O dzīves cikla pārtraukšanai, ir pret Dieva Likumu, kas ir negrozāms, taisnīgs, un tas nav izmaināms ar cilvēku likumiem vai argumentiem.
Jebkura pārtraukšana, izdarīta no ieņemšanas brīža, ir noziegums pret dzīvību un tās likumiem, tas ir nāvīgs grēks pret Dieva Baušļiem – piektajā Bauslī ir teikts: „Tev nebūs nokaut.”
Ko cilvēce neuzskata par grēku, tas Dievam ir grēks; cilvēku likumi ir nepilnīgi, jo tajos nav ņemti vērā Dieva Baušļi, kas ir Dievišķais Likums, kas izveidots tā, lai valdītu pār cilvēku dzīvi.
Dzīve ir jāciena kā Dieva Dāvana no brīža, kad tā ir iecerēta. Visas cilvēka radītās aborta metodes ir nopietns pārkāpums pret Radīšanas Likumu un Dieva Mīlestības Kodu!
Cilvēks nedrīkst jebkurā brīdī pārtraukt dzīves ciklu, stādot savus pašu likumus augstāk par Dievišķo Likumu.
Ko jūs iedomājieties, kas jūs esat, bērni no dubļiem, ka manipulējat ar Dieva Likumiem un rīkojaties kā dievi? Jūsu pašu augstprātība būs jūsu briesmīgākais sods, un ar to jūs zaudēsiet Mūžīgo Dzīvību.
Ak, cilvēce, ņemiet sirdsapziņu un atgriezieties pie Dieva, nemanipulējiet ar dzīvību, Radītāja darbu, lai jūs nesodītu Viņa Dievišķā Taisnīgā Tiesa!
Jeruzalemes meitas, apsedziet savu kailumu, pārtrauciet grēkot, apdomājieties un cieniet dzīvību, Dieva darbu!
Jo jūsu klēpī (dzemdē) sākas cilvēka dzīve, nenogaliniet to, un nepadariet pašas sevi par kapiem.
Atcerieties: mūžībā mājo Dievišķais Taisnīgums un būs Dieva Tiesa, un Viņa Augstākā Tiesa, kas vērtēs jūsu darbus šajā pasaulē; ja jūs nenožēlosiet grēkus un negandarīsiet par tiem, Es apliecinu, ka Viņa spriedums par jums būs: „mūžīgā nāve”.
Ak, cilvēce, apdomājieties!
Saglabājiet Dieva Baušļus, lai iemantotu Mūžīgo Dzīvību.

Jūsu Māte
Marija, Mistiskā Roze

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.