2013.gada 7.septembris, pl.08.15

Kā Labais Gans, kas Es esmu, Es gaidīšu līdz pēdējai sekundei uz Manu spītīgo avju atgriešanos!

Jēzus, Labā Gana aicinājums cilvēcei.
Mana ganāmpulka avis, miers ar jums.
Arvien vairāk un vairāk pieaug ļaunums un grēks, šī cilvēce arvien acīmredzamāk iet uz bezdibeni; lai gan Es izpaužu Sevi un sniedzu jums signālus, Es no cilvēces nesaņemu atbildes. Viņi joprojām turpina savu ikdienas dzīvi un atsakās ieklausīties Manos aicinājumos. Mana Māte dažādās vietās raud asins asarām, cerot, ka Viņas bērni – vēl nedaudz – un attapsies, pārskatīs savas dzīves, un atgriezīsies atpakaļ uz Pestīšanas ceļu.
Bet bez rezultātiem, cilvēcei ir vajadzīgs Dievišķais Taisnīgums, lai tai būtu iespējas atgriezties pie Dieva.
Cik skumjas ir Mūsu Divu Sirdis, redzot šīs laiku beigu paaudzes nepateicību un sacelšanos! Kā Labais Gans, kas Es esmu, Es gaidīšu līdz pēdējai sekundei uz Manu spītīgo avju atgriešanos.
Paskatieties, avis – nemiernieki, notikumi jau ir pie durvīm, un jūs turpināt grēkot, neņemot vērā, ka tā ir gara dzīve, ko jūs gatavojaties zaudēt.
Cik daudz asiņu ir jāizlej virs zemes, lai viņi varētu vēlreiz attapties (apdomāties)? Cik skumji, ka sāpes un nāve ir tikai lietas, lai pamodinātu šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci! Viņiem nepieciešams sajust sāpes savā miesā, lai ticētu un nožēlotu, ak, sāpes, kuras Es jūtu, redzot šo neuzticību un pasivitāti pat tajos, kuri apgalvo, ka ir no Mana ganāmpulka!
Drīz nāks sāpes un nāve, un daudzi no tiem, kas gaidīja, lai viss tas notiktu, nepamodīsies; Viņus pārklās nāves klusums, un viņu dvēseles tiks zaudētas, jo tās nebija gatavas kā nesaprātīgās jaunavas – kad viņas gribēja iekļūt svētkos, durvis jau bija slēgtas.
Spītīgās avis, uzklausiet Mani: Es negribu jūsu nāvi, Es gribu, lai jūs dzīvotu, un viss tūlīt, tūlīt tiks piepildīts, un jūs turpiniet sevi mierināt, pagriežot Man muguru, nevis vaigu. Jeruzaleme, bēdas tev, posts pie tevis nāks bez brīdinājuma! Ja tu neatgriezīsies pie Manis un neatdosies Manai Žēlastībai, Es tevi nodošu tavu ienaidnieku rokās. Ietērpies maisu drēbēs, gavē un gandarī, lai tavi bērni nāk pie Manis ar nožēlas un pazemības pilnām sirdīm, tad Es viņus uzklausīšu, un Es atturēšos sūtīt jums Manu sodu.
Bēdas viltus praviešiem, kas maldina Manu tautu ar savām viltus vīzijām un saka: Nekas nenotiks, saglabājiet mieru, Dievs jūs mīl un jūs nesodīs, jo jūs jau esat izpirkti ar Mana Dēla Asinīm. Jūs visi tiksiet glābti!
Mana tauta, ziniet, ka ne šie viltus pravieši, ne viņu vīzijas nenāk no Manis, Es neesmu runājis ar viņiem, un viņu vīzijas un sapņi ir vienīgi mānīšana. Atcerieties: ceļš, kas ved pie Manis, ir šaurs un raupjš, un tas, kurš nenes savu krustu, neatdarinot Mani, nevarēs iekļūt Mana Tēva Valstībā.
Lasiet Manu Vārdu, kas ir dzīvība, tā ir barība jūsu dvēselei, un tajā jūs atradīsiet Patiesību, kas aizvedīs jūs uz Mūžīgās Dzīves prieku. Mani bērni, stunda ir tuvu, esiet modri un lūdzieties ar Mani, jo Man ir jāpārvar sāpes un bēdas, neatstājiet Mani vienu, pievienojieties Man Ģetzemanē, jo lielas ir Manas sāpes un lēna ir Mana agonija. Apgaismojiet tumsu, kas tuvojas, ar savām lampām, labi ieeļotām ar lūgšanām, lai arī jūs, Mani mācekļi šajās laiku beigās, liecinātu cilvēkiem par Mani. Neesiet vāji, bet atcerieties, Mana tauta, Es esmu ar jums līdz laiku beigām. Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jēzus, visu laiku Labais Gans,
jūsu Kungs un Mācītājs.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmu Manu vēstījumu.