2014.gada 1.jūlijs, pl.08.25

Tuvojas krīzes dienas Manā Baznīcā un Pasaules krīze

Jēzus Svētākajā Sakramentā aicinājums Viņam uzticīgajai tautai
Miers jums, Mani bērni.
Nepieļaujiet nolaidību lūgšanā, jo garīgais karš jau ir sācies. Ja tas ir iespējams, Mans ganāmpulks, saņemiet Manu Miesu un Manas Asinis katru dienu, vai tik bieži, cik vien iespējams, lai jūs varētu palikt ietērpti Dieva Spēkā, un tādējādi jums būs iespējams atvairīt mana pretinieka un viņa ļaunuma saimnieku uzbrukumus.
Visiem tiem, kuri ievēro Manus Baušļus un apvienojas lūgšanās Man, Manai Mātei un Debesu karaspēkam, kas ir daļa no Mana zemes karapulka, ir jāsaņem Mana garīgā barība katru dienu, vai jāveido garīgo kopību, kad nav iespējams saņemt Manu Miesu un Manas Asinis, un tai ir jābūt īpašai situācijai. Visam Manam karaspēkam šeit uz zemes ir jābūt vienotībā ar Manu Garu, Kurš ir dzīvības devējs un brīnišķīgs padomdevējs, kas kopā ar Manu Māti jums palīdzēs sasniegt galīgo uzvaru.
Mani bērni, daži no Maniem kardināliem ļoti drīz celsies, lai saceltos; viņu dumpīgums un lepnība Manā Baznīcā radīs šķelšanos; viņi nodos Mani kā Jūda. Pāvests bēgs no Romas un viņš izveidos savu Sēdekli (troni) Jeruzalemē. Tā sāksies negantība, un Pētera sēdeklī sēdēs pazušanas (bojā ejas) dēls. Mana Baznīca uz laiku būs sadalīta, šajā laikā Es atdalīšu kviešus no nezālēm (graudus no pelavām). Tuvojas krīzes dienas Manā Baznīcā un Pasaules krīze! Un šo likstu vidū Mans Tēvs sūtīs „Brīdinājumu”, Viņa mazo tiesu, kas atmodinās jūsu sirdsapziņu un parādīs jums Patiesību par Dieva eksistenci un mūžību, un tādējādi, kad jūs atgriezīsieties uz šo pasauli, jums būs iespēja cīnīties par savas pestīšanas sasniegšanu. Pēc „Brīdinājuma” un „Brīnuma” būs pēdējā kauja starp Gaismas bērniem un tumsas bērniem.
Pastiprinās parādības debesīs; Man uzticīgie bērni zina, ka tās ir signāli no debesīm, bet neticīgie un mazticīgie teiks, ka tās ir vienīgi atmosfēras parādības. Es vēlreiz saku, ka visu plāno šīs pasaules karaļi, lai destabilizētu mieru visā pasaulē, un tas ir ļoti tuvu, kad tas notiks.
Mani bērni, pavisam tuvu ir laiks, kad Es vairs nebūšu ar jums katra Mana Tabernākula klusumā; visam ir jāizpildās, jo tā ir rakstīts, bet nebaidieties; uz īsu laiku es palikšu ar jums, bet uz kādu laiku Es jūs atstāšu (pametīšu). Taču mēs atkal tiksimies Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē, kur neviens jums neatņems jūsu prieku.
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.