2014.gada 11.marts, pl.08.10

Šī, pēdējo laiku cilvēce, ir visgrēcīgākā un dekadentākā (pagrimušākā) no visām paaudzēm, kas ir bijušas, un tā ir arī tā, kurā ir visvairāk notiesātu dvēseļu, it īpaši jauniešu vidū! 

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums jūsu māju ganiem (mācītājiem)
Mazie bērni, lai Dieva miers ir ar jums visiem.
Ak, cik bēdīgi jūtas Mana sirds, kad Es redzu šīs nepateicīgās un grēcīgās paaudzes morālo, sociālo un garīgo degradāciju! Vecāki, jūs savās mājās esat mācītāji (gani), bet jūs zaudējat bērnus aiz bezrūpības un rakstura trūkuma! Cik daudz ir mainījies mājsaimniecībās (dzimtās, ģimenēs), bērniem ir vara, jo vecāki aizmirsuši īstenot savas pilnvaras, kas viņiem ir dotas viņu ģimenēs.
Vecāki, atcerieties, ka mājas ir pirmā sabiedrība – pamats sabiedrībai, mājas ir vieta, kur vajadzētu nostiprināt mīlestību, cieņu, paklausību, disciplīnu, godīgumu un vispirms jau cieņu pret Dieva Baušļiem, kas ir veselīgas cilvēku līdzāspastāvēšanas pamatā. Ak, vecāki, tēva mīlestību, nevis materializētu, ne arī augstprātīgas labvēlības, visžēlīguma mīlestību, kas noved līdz patieso vērtību zaudēšanai! Atcerieties, ka mīlestība ir pati būtība, kas sastāv no mazu detaļu kopuma, kurā vispirms ir jādominē cieņai un paklausībai vecāku autoritātei.
Vecāki, nevis nosacījumu mīlestībai, un nejauciet to ar materiāliem labumiem! Mīlestībai ir jābūt pareizai, tāpēc savos bērnos iepotējiet morālās un garīgās vērtības. Es saku vecākiem: ja jūsu mājas ir tālu no Dieva kā garīgā balsta un kalpo vienīgi kā telpas atpūtai; Ja jūs, vecāki, neesat iemācījuši saviem bērniem cienīt Dieva Baušļus, vai iepotējuši viņos morāles un garīgās mācības skaņas, un, ja tas nesniedz labu piemēru; tad Man jums ir jājautā: kāpēc jūs tagad sūdzaties un skandalējat par viņu uzvedību, kad jau tā viņi ir atstājuši jūsu rokās savu izglītību? Dialoga, mīlestības un izpratnes trūkums jūsu mājās ir radījis šīs dekadentās (pagrimušās) sabiedrības.
Mājas ir pirmā starta vieta, bāze, kur tiek veidotas citas sabiedrības; Ja jūsu mājas garīgie un morālie pamati ir vāji, sabiedrības, ģimenes, kas kalpos kā jūsu bērnu rotaļu laukumi, arī būs tādi. Jūsu bērnu neveiksmju pirmavots ir jūsu – vecāku neveiksmes. Es aicinu jūs iespējami ātri pārskatīt (reformēt) vadību jūsu mājās; Es aicinu jūs no visas sirds, lai jūs savās mājās dodat vietu Dievam un nododieties Mana Rožukroņa lūgšanai; lai pārmaiņas dod vairāk labu piemēru jūsu bērniem un vairs netirgojieties. Jūsu savedināšanas un mīlestības trūkuma šajā pasaulē rezultātā, tā tagad atrodas lejupslīdē.
Mīlestības un dialoga trūkums jūsu vecāku mājās atsaucas uz veselīgu cilvēku līdzāspastāvēšanu. Šī, pēdējo laiku cilvēce, ir visgrēcīgākā un dekadentākā (pagrimušākā) no visām paaudzēm, kas ir bijušas, un tā ir arī tā, kurā ir visvairāk notiesātu dvēseļu, it īpaši jauniešu vidū.
Vecāki, mosties no savas morālās un garīgās letarģijas. Atgriezieties pie Dieva un savās mājās iepotējiet garīgās un morālās vērtības; mīliet savus bērnus un vēlreiz pārskatiet kontroli (varas sadali) savā ģimenē. Tuvojas Sirdsapziņas Atmoda, un jums būs Manam Tēvam jāatskaitās par savu ganāmpulku. Kā vecākiem ar pilnu atbildību, tāpēc, ka saviem bērniem esat Dieva pārstāvji. Neaizmirstiet, ka mīlestība ir piedošanas un veselīgas līdzāspastāvēšanas pamats, bez mīlestības nav nekādas dzīvības.

Jūsu Māte, kas jūs mīl, Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.