2014.gada 13.janvāris, pl.08.10

Ak, cik daudz sāpju un nāves Manai radībai un Manam radītajam nesīs cilvēku ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana! 

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei.
Mana tauta, Mans mantojums, miers jums.
Debesu parādības, kas jums atklāsies, ir tādēļ, lai jūs zinātu, ka tuvojas Mana Dēla Slavas pilnā Atgriešanās. Mana radība atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidošanā); Nevajag satraukties par to, ko jūs redzat, jo būs daudzas izpausmes debesīs, un zeme cietīs būtiskas izmaiņas; Saglabājiet mieru un lūdzieties, jo viss, ko jūs redzat, ir daļa no Dieva plāna, lai attīrītu radīto un tā radījumus (iemītniekus).
Sāksies putnu migrācija un, cilvēku ļaunprātīgas tehnoloģiju izmantošanas rezultātā, jūrās sāks izzust dzīvība.
Cilvēks pats kļūs par savu izgudrojumu un radītā pārveides upuri, daudzām tautām tas nesīs sāpes un asaras. Nāves tehnoloģijas pavērsīsies pret cilvēci; Kad zeme sāks vaidēt kā sieviete dzemdībās, destabilizēsies atomelektrostacijas. Ak, cik daudz sāpju un nāves Manai radībai un Manam radītajam nesīs cilvēku ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana!
Daudzas tautas izzudīs kara laikā; šīs pasaules karaļu alkas pēc varas un ekspansionisms nesīs nāvi un postu. Ak, cilvēce, nāciet vēlreiz pie Manis, kamēr vēl dzirdami cerības un žēlsirdības zvani! Es apliecinu jums, ka, ja jūs to izdarīsiet, jūs netiksiet sodīti tā, kā to ir pelnījuši jūsu grēki! Svētīgi ir tie, kas tagad atpūšas Dieva mierā, svētīgi tie, kuriem tika piedoti viņu grēki, un svētīgi ir tie, kuri tic Dievam (Kungam), jo jūs varat redzēt Viņa Godību un būsiet Viņa Jaunā Radītā pilsoņi (iemītnieki).
Mana tauta – glābjoties no vajāšanām -, Manu nevainīgo asinis sauc pēc Taisnīguma; Manu mocekļu asinis sauc pēc Taisnīguma un Mana radītā kliedzieni sauc pēc Taisnīguma. Nebaidies, Mana tauta, Mans Taisnīgums drīz atjaunos kārtību un likumību, un visi ļaunuma darītāji un viņu likumi tiks noslaucīti (izdzēsti) no zemes vaiga.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, pievērs savas acis savam Radītājam, jo drīz taču būs nakts! Neturpini ignorēt Manus aicinājumus, jo kad iestāsies Mans Taisnīgums, Es jūsos neklausīšos. Ieklausieties Manī un pārtrauciet savu dumpošanos, atcerieties, ka Es neesmu priecīgs par grēcinieku nāvi; nāciet pie Manis, tā jūs sasniegsiet Žēlsirdību; Klausieties Manos laiku beigu praviešos, Es esmu jūsu Tēvs, Kurš jūs uzrunā caur Maniem vēstnešiem.
Atmetiet jūsu ietiepību un garīgo kurlumu, jo uz kārts ir likta jūsu pestīšana.
Es gaidu jūs ar atplestām rokām, kā katrs labs vecāks cer sagaidīt savus bērnus. Nepalaidiet garām Manu pastiepto Roku Žēlastību: Es negribu jūsu nāvi, bet gan, lai jūs dzīvotu kopā ar Mani uz visiem laikiem.

Jūsu Tēvs, Jahve, Kungs pār tautām.

Labas gribas cilvēki, izplatiet Manus vēstījumus visai cilvēcei.