2014.gada 13.maijs, pl.14.30

Aicinājums Pāvestam un visiem Mana Dēla Baznīcas kardināliem iesvētīt (veltīt) Krieviju Manai Bezvainīgajai Sirdij līdz brīdim, kad tiks atraisīts Dievišķais Taisnīgums

Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums Pāvestam un visai katoļu pasaulei.
Manas Sirds bērni, Dieva miers lai ir ar jums visiem.
Mani bērni, nenogurstoši lūdzieties Svēto Rožukroni, jo ir neskaidrību un haosa laiks. Lūdzieties, Mani bērni, nemitīgi (veidojot lūgšanu ķēdes), lai Krievija, cik drīz vien iespējami, tiktu iesvētīta (veltīta) Manai Bezvainīgajai Sirdij, jo citādi šī valsts radīs lielus kaitējumus un sāpes visā pasaulē. Lai katoļi visā pasaulē šī mēneša pēdējā sestdienā (31.maijā) pulksten 12.00 pēc Kolumbijas laika (Centrālajā Eiropā pēc vasaras laika pl.19.00, Latvijā – pl.19.00) pulcējas ap Mani un kopīgi lūdzas Svēto Rožukroni par šo lielo nodomu. Krievijas veltīšana (konsekrēšana) Manai Svētajai Sirdij nav atliekama. Tāpēc Es aicinu Pāvestu un visus Mana Dēla Baznīcas kardinālus iesvētīt (veltīt) Krieviju Manai Bezvainīgajai Sirdij līdz brīdim, kad tiks atraisīts Dievišķais Taisnīgums.
Bērniņi, ja šī valsts nebūs veltīta Man, to ņems Mans pretinieks un cilvēcei radīs daudz sāpju. Šī nācija kopā ar Sarkanā Pūķa tautu nesīs atbildību par citu valstu pakļaušanu un pasaules kara izplatīšanu. Šīs valstis izpostīs radīto un, ja Mans Tēvs neiejauksies, zeme izzudīs. Tas ir iemesls, bērniņi, kāpēc Es, kā cilvēces Māte, esmu izteikusi un līdz pat šai dienai izsaku šo satraucošo un tai pat laikā brīdinošo aicinājumu, un šajā dienā lūdzieties visi kopā vienā balsī Debesu Tēvam par Mana Dēla Baznīcas Vikāru un Viņa kardināliem, lai tie piedalās šajā aicinājumā un vairs neatliek, un nevilcinās ar šīs valsts iesvētīšanu (konsekrēšanu) Manai Bezvainīgajai Sirdij.
Pulkstenis tikšķ, un viss ir palaists vaļā. Es ceru, Mani bērniņi, ka izdosies noteiktajā dienā un noteiktajā laikā; ka visa katoļu pasaule kopā ar Mani aizlūgs Tēva priekšā par to, lai Krievija paliek Manā aizsardzībā, un tās iesvētīšana (veltīšana) notiek cik drīz vien iespējami.
Lūdzieties, Mani bērni, par tiem, kas joprojām nav noticējuši, un viņu atgriešanās nav notikusi; lūdzieties par ģimenēm, kas šķeļas (jūk ārā), jo viņu mājās ir tik daudz ļaunuma un bezdievības. Lūdzieties par tiem jūsu ģimenēs, kam nocietinātas sirdis, lai viņi sasniegtu Dieva Žēlsirdību, un neviens netiktu zaudēts, ejot cauri Dievišķajam Taisnīgumam, un lūdzieties par visiem grēciniekiem visā pasaulē – neatkarīgi no ticības, rases vai reliģijas, tā, ka tie var sasniegt Pestīšanas Žēlastību.
Lai jūsos valda Dieva miers, un Mana aizsardzība un Mātes svētība vienmēr jūs pavada.

Es jūs mīlu, jūsu Fatimas Dievmāte.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.