2014.gada 17.decembris, pl.08.35

Mana tauta, viss ir sācis kustēties; tagad pierodiet pie dzīves ar zemestrīcēm, jo Mana Zeme sāks grīļoties visos kontinentos!

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa mantojumam
Miers, Mana tauta, Mans mantojums.
Gadā, kas tūlīt, tūlīt sāksies, būs liels nemiers, jo Mana radība un radītais ieies lielās transformācijas (pārvērtību) posmā. Laika ilgums turpinās saīsināties dēļ paātrinātās rotācijas, ko cietīs Mana Zeme par visām izmaiņām, kas notiks Visumā un tā iekšpusē. Laika ilgums sastādīs 14 stundas; sagatavojieties, Mana tauta, tā, lai jūs varētu pārciest šīs dienas, kas stāv priekšā, kur būs liela pārvietošanās (kustība) un nemieri jūsu dzīvēs un Manā radītajā. Jūs nedrīkstat krist panikā, ziniet, ka viss ir daļa no Manas Gribas, tā, ka rīt Es varētu dzīvot ar Man uzticīgo atlikumu Manās Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē.
Mana tauta, viss ir sācis kustēties; tagad pierodiet pie dzīves ar zemestrīcēm, jo Mana Zeme sāks grīļoties visos kontinentos! Jūs sāksiet izjust Mana radītā dzemdību sāpes; saglabājiet mieru, lūdzieties, slavējiet un veiciet labu grēksūdzi; nešaubieties, nezaudējiet ticību, jo visu to, kas nāks, Es esmu darījis zināmu jau iepriekš, tāpēc sagatavojieties, lai nekas nepārsteigtu jūs nesagatavotus.
Visu šo gaidāmo izmaiņu, ko cietīs Mans radītais, rezultātā būs izteikts ūdens trūkums; no šī brīža nodarbojieties ar šīs dabas veltes uzkrāšanu, jo pienāks brīdis, kad nebūs iespēju dzert ūdeni no debesīm krītošo piesārņojumu un pēkšņo klimata izmaiņu dēļ. Būs pārtikas trūkums, tāpēc tagad ar to nodrošiniet sevi turpmākiem gadiem; uzglabājiet graudu rezerves un pārtiku, kas ilgstoši nebojājas; neatstājiet visu uz pēdējo brīdi, nodrošinieties, jo, kad jūs ieiesiet šajās dienās, jūs neko vairs neatradīsiet. Ieklausieties Manos vārdos un īstenojiet tos praksē, tā, lai jūs spētu izdzīvot ciešanu un trūkuma dienas, kas tuvojas.
Šajās dienās dziediet slavas himnu jūsu Tēvam, kā to darīja Man trīs jaunekļi, kad karalis Nebukadnēcars viņus iemesta krāsnī (ceplī). (Daniela 3). Ja jūs slavēsiet jūsu Tēvu, tas padarīs pārbaudījumus, kas ir jau tuvu, par daudz vieglāk paciešamiem, un neviens no tiem, kas slavē Mani, nemirs. Atcerieties, ka jūs tiksiet pārbaudīti kā zelts ugunī, tā, lai jūs rīt varētu mirdzēt kā tīģeļi un būtu cienīgi būt par Manu izvēlēto tautu.
Lūgšanai, slavēšanai, gavēnim un grēku nožēlai šajās dienās ir jābūt jūsu garīgajam spēkam; neaizmirstiet to, jo daudzi tiks zaudēti dēļ lūgšanu trūkuma un viņu vājās ticības. Es jums saku: nekad agrāk nav pieredzētas tādas bēdas (posts) uz zemes, kādas gatavojas sākties; tāpēc Es aicinu jūs pievērst uzmanību Maniem norādījumiem, Es, kā jūsu Tēvs; nenokavējiet spert soli, lai izturētu Manu Dievišķo Taisnīgumu.
Esiet Mans miers, Mana tauta un Mans mantojums.

Jūsu Tēvs, Dievs (Jahve), tautu Kungs

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.