2014.gada 20.janvāris, pl.13.35

Mans steidzamais aicinājums visiem tiem, kas ir novērsušies no Mana Dēla Baznīcas, un pēc Otrā Vatikāna Koncila nav pieņēmuši (akceptējuši) citus Kristus Vikārus

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums sedevakantistiem (*)
Dumpīgie bērni, atgriezieties Mana Dēla Baznīcā.
Es steidzami aicinu visus tos, kas ir novērsušies no Mana Dēla Baznīcas, un, kuri pēc Otrā Vatikāna nav pieņēmuši (akceptējuši) citus Kristus Vikārus. Dumpīgie bērni, Baznīca ir tikai viena, viss pārējais ir tās atzari (filiāles) vai atsevišķas tās daļas; Atcerieties, ka Baznīca ir būvēta uz pamatīgas Klints, kas ir Mans Dēls, un Elles vārti to neuzvarēs.
Ja jūs nespējat pieņemt nevienu no Baznīcas likumīgi – Svētā Gara spēkā – ievēlētajiem Vikāriem pēc Vatikāna Otrā Koncila, jūs atrodaties sacelšanās un nepaklausības stāvoklī attiecībās ar Mana Dēla Baznīcu, kas ir viena Svēta Apustuliska Romas Katoļu Baznīca. Es jums saku, ja jūs nepieņemat Augstāko Virspriesteri, kas ir Pētera pēctecis un Baznīcas gans, jūs nevar saukt par Kunga ganāmpulku vai Viņa ganāmpulka avīm. Vai nu jūs esat kopā ar Manu Dēlu, vai nu ar Manu pretinieku, kas kopā ar Manu Dēlu nepulcina, bet izklīdina, un, kas nav kopā ar Manu Dēlu, tas ir pret Viņu.
Tieciet vienreiz skaidrībā ar savu dubulto reliģisko morāli, kas dala katoļu pasauli un nodara kaitējumus Kristus Baznīcai! Vai nu jūs esat Katoliskā Apustuliskā Romas Baznīca, vai esat dumpīga sekta. Atcerieties, ka Dieva Vārds saka: ne visi, kas Man saka: Kungs, Kungs, ieiet Debesu Valstībā, bet kurš dara Debesu Tēva Gribu. (Mateja 7,21). Sacelšanās nav no Dieva, ja jūs nepakļaujaties Viņa Baznīcai un Viņa patiesajam Vikāram, jūs atrodaties tālu no Viņa.
Mans pretinieks jūs maldina, un viņš liks jums zaudēt savu dvēseli; Jūs sakāt, ka jūs mīlat Dievu un pildāt viņa priekšrakstus (Baušļus), bet daudzi no jums neapmeklē Svēto Misi, nedz arī saņem Mana Dēla Miesu un Asinis, un līdz ar to pārkāpj Mana Tēva trešo Bausli: Svētī svētkus. Es jums saku, dumpīgie bērni: Ja jūs nemīlat Baznīcu, Kristus Līgavu šeit uz zemes, un jūs sakāt, ka jūs mīlat Dievu, jūs uzvedaties kā farizeji templī, un jums nebūs attaisnojuma. Ja jūs esat atdalīti no Baznīcas un nepakļaujieties Viņas patiesajam Vikāram, tad jūs esat sekta, kas seko cilvēku, nevis Dieva mācībām.
Pamostieties un atgriezieties Mana Dēla Klēpī, vairs jebkādā veidā neapgāniet Baznīcu; pārtrauciet to kritizēt un spriest par Tās patiesajiem vikāriem! Kas jūs esat, Ādama dēli, lai apšaubītu Mana Tēva Gribu? Neesiet liekulīgi un neuzvedieties kā farizeji, jo Mans Tēvs pret to visu jūt riebumu! Jūs nevarat kļūt par Baznīcas tiesnešiem, jo ir tikai viens Tiesnesis, Kurš var spriest, Kurš sēž virs Ķerubiem (Heruvīmiem) un precīzi regulē radīto un visas Viņa radības. Neturpiniet darīt nepareizi Mana Dēla Baznīcā ar savu sacelšanos; uzvedieties kā patiesi Dieva bērni, un iespējami drīz atgriezieties Mūžīga Gana Klēpī.
Sagatavojiet savas sirdis, jo Mana Dēla Slavas pilnā Atgriešanās strauji tuvojas.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

(*)