2014.gada 23.oktobris, pl.08.15

Mana “Brīdinājuma” diena ir ļoti tuvu, sagatavojieties garīgi, izdarot labu dzīves grēksūdzi, lai jūs varētu droši spert soļus cauri mūžībai!

Jēzus, Izlīguma (Grēksūdzes) Sakramentā, steidzams aicinājums cilvēcei.
Miers ar jums, Mani bērni.
Mana “Brīdinājuma” diena ir ļoti tuvu, sagatavojieties garīgi, izdarot labu dzīves grēksūdzi, lai jūs varētu droši spert soļus cauri mūžībai! Atcerieties, ka Es nākšu kā zaglis naktī, atstājiet savā lukturī degam sveci, tā, lai jūs varat satikties ar Mani, un jūsu dvēsele var atpūsties Manā mierā un Manā priekā.
Esmu jums neatlaidīgi vēstījis par šo garīgo notikumu – „Brīdinājumu”, Es jūs nepārsteidzu, ne arī jūs varat teikt, ka jūs netikāt brīdināti, ka mūžībā nav pagrieziena atpakaļ. Kad jūs nāksiet pie Manis, jūs tiksiet vērtēti pēc Augstākā Tiesneša mīlestības un patiesības; Viņš jūs tiesās tā, kā tad, ja tas būtu jūsu laiks, un jūs sajutīsiet jūsu dvēselēs sāpes, ko rada grēks un Manis aizvainošana (apvainošana). Viņš nosūtīs jūs uz vietu, kas ir jūsu saskaņā ar jūsu grēkiem; jūs izjutīsiet jūsu dvēselē sāpes, kas rodas, trūkstot Dieva klātbūtnei, un jūs redzēsiet dvēseles, kas tiek šķīstītas no tiem pašiem grēkiem, kādus esat izdarījuši jūs. Jūs sajutīsiet ugunis, kas tās attīra. Lai, atgriežoties šajā pasaulē, jūs mainītu savu dzīves veidu; ir ļoti maz tādu un, kurus par tādiem var uzskatīt, kuri redzēs Dieva Godību un dosies uz Paradīzi. Daudzi dosies uz Šķīstītavas dažādām vietām, un lielākā daļa no šīs grēcīgās un nepateicīgās cilvēces ies uz elli.
Visi tie no jums, kurus Mans „Brīdinājums” pārsteigs nāvīgā grēkā, dosies uz elli, un daudzi dēļ viņu grēku smaguma vairs nevarēs atgriezties šajā pasaulē. Arī ļaundari, kas ir vienojušies ar tumsas princi vai pārdevuši viņam savu dvēseli, šajā dzīvē vairs neatgriezīsies. Un tur būs raudāšana un zobu griešana, un viņi atcerēsies savus grēkus un visus faktus, kā tika piesārņoti, un sajutīs riebumu pret sevi un visu ļauno, ko viņi ir izdarījuši.
Kad jūs nonāksiet līdz mūžībai, jūs zināsiet Patiesību un viena patiesā Dieva esamību, Viena un Trīsvienīga, tā, ka tad, kad jūs atgriezīsieties šajā pasaulē, jūs spētu laboties un nestu sevī svētu dzīvi, kas ļautu jums rīt dzīvot Manā Jaunajā Jeruzalemē. Un atkal Es jums saku: veiciet labu sirdsapziņas izmeklēšanu (grēksūdzi); lūdzieties, lai Mans Svētais Gars atklāj jums grēkus, kuros esat pārtraukuši atzīties; domās vārdos un darbos, jo visi grēki pret Dievu un savu tuvāko tiks tiesāti pēc Dievišķās Tiesas. Kad jūs nonāksiet līdz mūžībai, būs viss, pat jūsu tukšie vai divdomīgie vārdi, jo tas viss ir žēlsirdības trūkums pret savu tuvāko.
Tiks izskatīta visa mīlestība, ko jūs neesat devuši, tiks vērtēti visi sliktie darbi; tiks ņemta vērā visa veida vardarbība un kaitējumu radīšana dabai, jo tā sagrauj līdzsvaru un harmoniju starp visu radīto. Atcerieties, ka jūs neesat neatkarīgas salas un, ka cilvēka būtība ir vienota (viena); bēdpilni akti un slikti lēmumi ietekmē visu Visumu, jo jūs esat garīgas būtnes garīgā Visumā. Mūžībā jūs varēsiet labāk izprast to, ko Es saku, tāpēc pēc atgriešanās spēsiet dzīvot mīlestībā un harmonijā ar radīto. Un ideāla (pilnīga) mīlestība, kas ir Dievs, piešķir jums Pestīšanas žēlastību. Es klauvēju pie jūsu dvēseles durvīm, atveriet Man, Es negribu gaidīt! Es gribu pusdienot (ieturēt maltīti) ar jums, jo diena jau beidzas un nāk nakts.
Es esmu Dzīvības Maize, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.