2014.gada 24.janvāris, pl.07.05

Manas Acis raud asins asarām un Mana Miesa atkal izcieš Viņas Golgātu par katru Man zaudēto priesteri un garīdznieku Manā Baznīcā

Jēzus, Augstā Priestera un Mūžīgā Mācītāja aicinājums Viņa mīļajiem.
Lai Mans miers būtu kopā ar jums, Mani mīļotie dēli.
Ķecerība ir iegājusi Manā Baznīcā, daudzi no Maniem mīļajiem ir pārstājuši ticēt Manas Miesas un Asiņu pārvēršanas (lat. Transsubstantiatio) Noslēpumam, svinot Manu Svēto Upuri vienīgi pēc grafika, kas atbilst Manas Svētās Mises svinēšanai. Sprediķi (homīlijas) jau vairs nav aicinājums uz atgriešanos vai grēku nožēlu; Daudzi no Maniem mīļajiem jau vairs nav dzirdējuši Manu bērnu grēksūdzes (atzīšanās), vai, ja viņi tās pieņem, tad steigā. Daudzi no Maniem mīļajiem jau vairs neizskaidro Manai tautai Manu Evaņģēliju; Vietas, kurās Manā Evaņģēlijā tiek runāts par elles un dēmonu eksistenci, tiek izlaistas, un daudzos Manos Namos Svētās Mises Upuris ir mainīts. Ir svinības, kas ilgst vien piecpadsmit minūtes.
Daudzi no Maniem bērniem zaudē ticību dēļ dažu Manu ganu nolaidības un uzticības trūkuma – mācītājiem, kuriem nav īsta aicinājuma, un, kam lielākā daļā gadījumu interesē nevis Mana ganāmpulka mācīšana, bet gan finansiālā puse – peļņa. Nabaga gani, Es viņiem mūžībā pieprasīšu norēķinus par visām viņu ļaundarībām un žēlsirdības trūkumu attiecībā uz Mani un Manām avīm!
Tūkstošiem priesteru un garīdznieku no Manas Baznīcas ir nosodīti par viņu neticību un uzticības trūkumu Manam Evaņģēlijam un Manas Baznīcas Mācībai (Doktrīnai).
Mana tauta ir izslāpusi pēc Mana Vārda, un tā iet bojā tāpēc, ka trūkst zināšanu. Ak, Manas Baznīcas neticīgie mācītāji, jūs staigājat tik atviegloti (atslābinājušies), jūs esat aizmirsuši savus pienākumus, savas saistības pret Mani un Manu tautu, kuras jūs uzņēmāties, kad tikāt izvēlēti! Ko jūs esat darījuši, lai izpildītu savus, priesteru solījumus?
Daudzus no jums ir pārņēmušas ērtības, modernisms, nepaklausība un seksuālā neķītrība. Tas ir sāpīgi un pretīgi – redzēt daudzus seminārus un klosterus, ko ir pārņēmis Asmodeja gars.
Neķītrības skandāli Manas Baznīcas iekšienē dara galu priesterības aicinājumiem; Daudzi no Maniem mīļajiem dēļ viņu zemajiem instinktiem un kaislībām, saplosa Manu Miesu un liek izšļākties Manām Asinīm. Katrs skandāls Manas Baznīcas iekšpusē – tā ir šaustīšana, ko saņem Mana Miesa. Ak, kā Mani ievaino tik daudzu Manu mīļo izrādītā nepateicība, nepakļaušanās un neķītrība! Manas Acis raud asins asarām un Mana Miesa atkal izcieš Viņas Golgātu par katru Man zaudēto priesteri un garīdznieku Manā Baznīcā.
Mana tauta, lūdzieties par Maniem prieteriem un garīdzniekiem, kuri Manā Baznīcā ir novērsušies no Manis. Gavējiet un nožēlojiet grēkus par viņu pestīšanu. Pēdējā laikā dēļ vieglas dzīves un modernisma no ceļa novirzās daudzi Mani priesteri un garīdznieki. Daudzās valstīs Mana Baznīca novirzās no Evaņģēlija ceļa, tajā ienāk modernisms un daudzus no Maniem mīļajiem ievelk pazudināšanā.
Mīļie bērni, tas ir sāpīgi, un Man ir skumji redzēt, kā dažās Eiropas valstīs Mani Nami, kur tagad Mans Dievišķais Svētais Upuris netiek svinēts, tiek modificēti un pārvēršas par kapsētām un cilvēku pelnu nogulām. Mans Nams ir lūgšanu Nams, Es esmu dzīvo Dievs, ne mirušo! Neapgāniet Manus Namus, neuzticīgie gani, jo Mani Nami nav kapsētas; Mani Nami ir dzīvo tempļi, kuros Es garīgi dzīvoju; Es saprotu, Mani bērni, ir vietas, kur apglabāt mirušos, bet tam nav domāti Mani Nami; Lūdzu, cieniet Manus Dievnamus, jo Es tajos esmu dzīvs un reāls, un dodu Manai tautai garīgo barību. Rīt, kad jūs stāvēsiet Manā priekšā, vai atbildēsiet par Mana Nama apgānīšanu? Apdomājieties mācītāji no Manas Baznīcas, Mani Dievnami nav apbedījumu ala (kremācijas urna) mirušas matērijas deponēšanai (noguldīšanai).
Mani Nami ir dzīvības, nevis nāves Tempļi!

Jūsu Mācītājs, Jēzus, Augstais un Mūžīgais Priesteris.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.