2014.gada 3.janvāris, pl.08.25

Manās Jaunajās Debesīs un Manā jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes – pēc savas dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem! 

Jēzus Svētajā Sakramentā aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm.
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Viss tas sāksies, Mans Taisnīgums klauvē pie durvīm. Es jums vēlreiz saku, esiet uzmanīgi un modri, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kad atnāks Cilvēka Dēls. Vēl Es saku, ka tā ir ļoti tuvu, taču līdz tam, kad tas notiek, jums ir jābūt attīrītiem, tā, lai jūs varētu būt kopā ar Mani šajā Jaunajā Debesu Valstībā un Jaunajā Zemē.
Tuvojas Manu bērnu lielo pārbaudījumu dienas, kur jūs tiksiet pārbaudīti nelaimju un posta krāsnī, jo bez attīrīšanas jūs nevarat mājot Manā Jaunajā radītajā
Ja jūs ievērotu Manus priekšrakstus (Baušļus) un paliktu Manā Žēlastībā, nekas no tā, kas nāks, jūs neskartu. Taču nē, jūs drīzāk izvēlaties iet cauri tuksnesim, jo jūs esat iecirtīga (spītīga) rase. Jūsu garīgais kurlums neļauj jums sadzirdēt Manu Balsi. Jūs klīdīsiet pa pasauli kā bēguļojoši kumeļi, un mīlēsiet vairāk pasauli nekā jūs mīlat Mani.
Mana bezgalīgā mīlestība un žēlsirdība nevēlas redzēt jūs zaudējam, Es esmu uzticīgs un Mans Vārds ir Dzīvība, Mūžīgā Dzīvība, ko Es vēlos bagātīgi izliet uz visiem tiem, kas dzird Manu Balsi un pielieto Manus Vārdus praksē. Mans „Brīdinājums” ir tuvu, un tas ir pēdējās atvērtās durvis uz Manu Žēlsirdību, pirms nāk Mans Taisnīgums. Ja, atgriežoties šajā pasaulē, jūs nemainīsieties, Es jums apliecinu, ka jūs tiksiet zaudēti uz visiem laikiem.Jo tas, kurš vēlas glābt savu dzīvību, to zaudē, bet tas, kurš zaudē savu dzīvību Manis dēļ, to atradīs.
Kas notiktu, ja Es nenosūtītu Manu „Brīdinājumu.”? Jūs būtu zaudēti, jo neviens mirstīgais nespētu pārvarēt Mana Dievišķā Taisnīguma dienas bez žēlastībām, ko jūs saņemsiet mūžībā. Dienas tiek saīsinātas arvien vairāk un vairāk, kad laika ilgums sasniegs divpadsmit stundu robežu, viss tiks palaists. Jums ir tūkstošiem žēlastību, kas paliek jums, nepazaudējiet tās; Es esmu Dzīvība, atgriezieties pie Manis, tā, lai rīt jūs varētu dzīvot mūžīgi.
Meklējiet Dzīvību, kas esmu Es; piekļaujieties Man kā vīnstīgas vīnogulāja stumbram. Jo Es jums patiesi saku, ka ikviens, kurš aizklīdīs no Manis, aizies bojā.
Mana tauta, tuvojas Manas nākamās atnākšanas laiks, esiet laimīgi un priecājieties Kungā, jo Viņš nāk, lai atjaunotu likumību un valdītu pār Viņam uzticīgajiem ļaudīm.
Es nāku kā karaļu Karalis visā Manā Slavā un Godībā; Es būšu kopā ar jums un starp jums; jūs redzēsiet Mani garīgi, apcerēsiet Mani un slavēsiet Mani kopā ar Maniem eņģeļiem. Daudzi no jums teiks: Vai tas ir iespējams?; Atcerieties, mīļie bērni, jūs gatavojaties tikt transformēti (pārveidoti) un attīrīti, lai jūs varētu palikt ar Mani Manā Jaunajā radītajā.
Vecie cilvēki – kopā ar šo pasauli – pēc attīrīšanas Mana Svētā Gara žēlastībā pāries jaunās būtnēs. Ja nē, jūs nevarat tikt ievadīti Manā Jaunajā radītajā, jo Manā Debesu Jeruzalemē neienāks grēks. Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes – pēc savas dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem.
Tādēļ priecājieties, Mana tauta, jo tuvojas dienas, kurās jūs redzēsiet Karali visā Viņa Godībā. Jūs gaida Mana miera, mīlestības un prieka Karaļvalsts.
Nebaidieties no dienām, kas nāk, noticiet Man; palieciet Manā mīlestībā, un mīlestība, kas spēj izdarīt visu, padarīs jums šo attīrīšanas norisi kā sapnī.
Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Svētajā Sakramentā

Dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.