2014.gada 30.decembris, pl.07.50

Mans ganāmpulks, viss, kas Man ir vajadzīgs, tā ir jūsu līdzdalība (palīdzība), lai tiktu izplatītas pa visu pasauli garīgās bruņas (garīgā aizsardzība) beigu laikam, dotas Manam kalpam Enoham!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, lai Mans miers ir ar jums, un lai Mana Gara gaisma jūs vada.
Nāk Lielo Ciešanu dienas, nav tālu jūsu brīvības laiks; ar katru dienu Mana pretinieka uzbrukumi Manam ganāmpulkam ir arvien spēcīgāki, tāpēc jums ir jābūt uzmanīgiem un modriem, tā, ka jūs spētu atvairīt ļauno garu un to zemes aģentu (pārstāvju) uzbrukumus. Garīgais bruņojums ir sevišķi svarīgs, jums tas ir jāuzliek pirms došanās ārā uz ielas un pirms gulētiešanas, jo jūs zināt, ka Mans pretinieks neguļ, bet meklē ceļus, kā jūs pazudināt.
Mans ganāmpulks, viss, kas Man ir vajadzīgs, tā ir jūsu līdzdalība (palīdzība), lai tiktu izplatītas pa visu pasauli garīgās bruņas (garīgā aizsardzība) beigu laikam, dotas Manam kalpam Enoham.
Tas ir laiks, kurā jums visiem vajadzētu sākt iegūt no visas jūsu sadarbības un Mana sūtņa palīdzības, tā, lai jūs varētu veikt misiju, ko Es uzticēju viņam – garīgi sagatavot Manu ganāmpulku Lielajai garīgajai kaujai, kas nāk. Atcerieties, ka viena bezdelīga nenes vasaru, tāpēc Es aicinu jūs visus, kas esat no ganāmpulka, apvienojieties un palīdziet Manam Enoham, lai jūs varētu izpildīt šo pravietojumu.
Mani ganāmpulka gani, atveriet Manas Mājas durvis, lai Mana tauta nāktu slavēt un runāt ar Mani! Mana stunda tuvojas un Lielās Negantības laiks klauvē pie durvīm, un jūs labi zināt, ka tad, kad tas notiks, Es tikšu izlikts no Manas Mājas. Nekļūstiet par savas vainas apziņas gūstekņiem dēļ jūsu nolaidības un apātijas, nevēloties dzirdēt Manu Balsi un to īstenot.
Kā vakar, tā šodien Es izpaužu Sevi Manai tautai caur Maniem kalpiem, praviešiem; klausieties un pievērsiet uzmanību Maniem vārdiem, tā, ka jums nenāktos nožēlot, kad jūs aicinās un liks atskaitīties par jūsu rīcību. Tuvojas Mana nākamā atnākšana, un Man ir nepieciešams, lai Mana tauta ir gatava Mani pieņemt. Mana tauta, kad jūsu Lielās attīrīšanas laiks tūlīt, tūlīt sāksies, ņemiet vērā to, ko Es jums saku, tā, ka jums tas nebūtu par vēlu; skatieties uz visām zīmēm, kuras Es dodu debesīs un uz zemes, un mostieties no jūsu garīgās letarģijas. Atkal būs dzirdamas bazūņu skaņas visos četros radītā stūros, un, kad tās pārtrauks skanēt, jūs zināsiet, ka esat jau Lielajā attīrīšanā; Taisnīguma laikā, kad viss būs haosā un apjukumā.
Es aicinu visu savu ganāmpulku sagatavoties garīgi, tuvojas lielais Armagedons. Celies, Mana tauta, jo „iebrucējs” ir tuvumā, un nāk, lai jūs iznīcinātu, nāk, lai pārņemtu jūsu zemi! Pievienojieties Maniem Debesu Karapulkiem un piesauciet Manas Mātes Svēto Vārdu, viņa jums palīdzēs, izmantojot Rožukroņa skaitīšanu (lūgšanu); neaizmirstiet Manu Asiņu Spēku; veltieties Tām un lūdzieties Manu Dārgo Asiņu rožukroni, tā, ka varat pārvarēt ļauno spēku uzbrukumus. Garīgais bruņojums ir jūsu spēks, nēsājiet to, katru mirkli to atjaunojot, un Es jums apliecinu, ka jūsu dvēsele netiks zaudēta. Vēlreiz Es saku kā Augstākais un Mūžīgais Gans, sveiciet Manus vēstnešus un nobruģējiet viņiem ceļu, lai, kad viņi parādās jebkurā vietā, Es tos nodrošinātu ar visiem viņiem nepieciešamajiem instrumentiem, tā, ka viņu misija tiktu izpildīta. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Skolotājs un Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmu Manus vēstījumus visai cilvēcei