2014.gada 30.marts, pl.15.00

Es esmu jūsu Prieks, un Es atrodos katras Svētnīcas klusumā, nāciet, apmeklējiet Mani, un Es došu jums to pārpārēm!

Jēzus Vissvētakajā Sakramentā aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mani bērni.
Ak, šīs sāpes, ko Es izjūtu Sevī dēļ tādas nepateicības ikdienas pieņemšanā! Mans Nams ir tukšs un pamests, un Es gaidu Manus bērnus, bet ir ļoti maz cilvēku, kas apmeklē Mani un nāk, lai Mani mierinātu. Lielākā daļa ienāk, neizteiksmīgi (vāji) apzīmē sevi ar Krustu, pagriež muguru un ātri traucas ārā; viņi nesveicina Mani, kad atrodas ārpusē; Ko Es esmu nodarījis, Mani bērni, lai būtu pelnījis tik daudz vienaldzības no jūsu puses? Ak, kāda vientulība pārņem Manu Tabernākulu, no Manām acīm plūst asaras, redzot tik daudz nicinājuma un nepateicības no tiem, kuri apgalvo, ka ir Mani bērni.
Daudzi no tiem, kuri seko Man, ir vienīgi lūpas un ausis, viņi sludina, ka ir Mani bērni, taču realitātē ir pavisam citādi – tie atrodas tālu no Manis. Viņi Mani meklē vienīgi tad, kad tos piemeklē slimība, slikti ekonomiskie apstākļi, vai kad tos skar nopietnas problēmas; Šeit ierodas ar asarām acīs pieprasīt Man viņus izārstēt vai iespējami ātri atrisināt viņu problēmas. Mani meklē vienīgi, lai Es nodzēstu viņu ugunsgrēku; Kādas bēdas un sāpes Es izjūtu Savā Sirdī, zinot, ka Es Maniem bērniem esmu Dievs vienīgi grūtos brīžos!
Kad viss ir labi, vien ļoti nedaudzi nāk Man pateikties; tagadējos laikos cilvēks ir auksts, aprēķinātājs un mazdūšīgs; iegūtā laime tiek mērīta pēc materiālajiem labumiem, un pastāv uzskats, ka vienīgi ekonomiskā stabilitāte var dot laimi. Ak, cik muļķīgi, un kādas materiālistiskas domas pār daudziem valda! Es saku muļķi, jo ļoti drīz jūsu naudu Dievs iznīcinās, un šī patērētāju sabiedrība izzudīs uz visiem laikiem.
Laime, pilnība un stabilitāte nāk vienīgi no Manis, Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, un šis prieks ir garīgs un nav nopērkams par naudu. Es esmu redzējis daudzus nabagos, bagātos un daudzus nabaga bagātos; tāpēc, ka laime nav ne nopērkama, ne pārdodama. Ak, niecību niecība, viss šajā pasaulē ir cilvēku iedomība (uzpūtība) un muļķība! Vispirms meklējiet Dievu un pārējais tiks pielikts. Es esmu Laime, nāciet pie Manis un Es jums to došu pārpārēm.
Kurš var nopirkt laimi, kurš dzīvi, kurš prieku?; kurš par visu pasaules naudu var nopirkt šo Paldies? Jūsu nauda nav laime, jūsu nauda kalpo vienīgi, lai nopirktu mirušas (nedzīvas) lietas un piepildītu cilvēka sirdi ar egoismu. Jūsu elks kalpo vienīgi, lai dotu īslaicīgu prieku, kas ilgst vien, kamēr ir sasniegts tas, ko meklē cilvēks. Pēc tam cilvēks atgriežas savā vienmuļajā dzīvē, jo tas nav Dievs. Šodien cilvēks dzīvo, radot vajadzības, un tā tas turpinās līdz nāvei, jo ar pārsteigumiem viņš tiecas kļūt laimīgs.
Es esmu jūsu Prieks, un Es atrodos katras Svētnīcas klusumā, nāciet, apmeklējiet Mani, un Es došu jums to pārpārēm! Tuvojieties Man, nebaidieties, Es esmu jūsu Tēvs, kurš vienmēr lūkojas uz jums, gaida šo atnākšanu un sarunu ar Mani, lai dotu jums svētību avotu un piepotētu jums Manu mieru un Manu dzīvi.
Es ceru, ka nepateicīgie bērni nāks Mani apciemot un Mani mierināt Manā Tabernākulā, jo Es esmu sašķelts (sadalīts).

Jūsu Mācītājs
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.