2015.gada 10.augusts, pl.14.30

MANA GANĀMPULKA AVIS, VILKA VALDĪŠANAS DIENAS IR PAVISAM TUVU! NESATRAUCIETIES, NEKRĪTIET PANIKĀ, JO ES BŪŠU KOPĀ AR JUMS!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, miers lai ir ar jums.
Mans ganāmpulks, Manas dienas strauji tuvojas, bet pirms tam jums, Manām avīm, ir jābūt tā attīrītām, lai jūs varētu dzīvot Manā Jaunajā Izveidē (Radīšanā), un jūs varētu būt kopā ar Mani. Es jūs pazīstu, un Es jūs esmu ierakstījis Dzīvības Grāmatā; Es par jums rūpējos un nevienu no jums nevēlos zaudēt, jo Es jūs mīlu; ja Man būtu atkal jāmirst, Es to darītu labprāt pat tad, ja tas būtu par vienu no jums, Manas mīļotās avis.
Nebaidieties, Manas avis, nelaimes (bēdu) dienas tuvojas, bet, ja jūs joprojām paliksies paļāvībā uz Mani un uzticīgi Man, Es jums apliecinu, ka neviens nebūs Manis neaizsargāts. Es esmu Durvis, caur kurām jums ieiet, un tur jūs dienās, kas tuvojas, būsiet drošībā. Mana ganāmpulka avis, vilka valdīšanas laiks ir pavisam tuvu. Nesatraucieties un nekrītiet panikā, jo Es būšu kopā ar jums. Maldināšana būs tik manāma, ka jūs, Manas avis, zināsiet, ka tas ir vilks, tērpts avju ādā, kuras tiks izklīdinātas.
Masu saziņas līdzekļu izrāde tagad ir jau gatava un saplānota līdz Mans pretinieks liks priekšā savu universālo (vispārējo) deklarāciju, ko viņa emisāri (sūtņi) paziņos ar visu iespējamo līdzekļu palīdzību. Viņa ārējā veidola propaganda izplatīsies starp visām radībām. Tumsas bērni gavilēs, paziņojot par viņu Mesijas parādīšanos; viņi teiks, ka kosmiskais Kristus gatavojas parādīties, tā, ka cilvēcei ir jābūt gatavai to saņemt. Viltus Mesija runās par mieru, vienotību, solidaritāti un mīlestību, un tas daudziem liks noticēt un pielūgt viņu tā, kā to pienākas darīt attiecībā uz Dievu.
Manu avju ganāmpulks, esiet ļoti uzmanīgi ar sektām, jo daudzas no tām strādā Manam pretiniekam, un tās jau paziņojušas par viņa ierašanos. Viņi ir kā avis, bet patiesībā viņi ir vilki, kuri cenšas jūs apmānīt (apmuļķot), lai nozagtu jums dvēseli. Neklausieties viņos; apzīmogojiet sevi ar Manām Dārgajām Asinīm, jo jūs viņus pazīsiet pēc viņu augļiem; tie ir sūtņi Mana pretinieka dienestā un kalpo savām interesēm. Viņi klauvē no vienām durvīm pie nākamām durvīm, meklējot, ko maldināt; un viņu vārdi ir vienkārši meli un zaimi. Sargieties no tiem, jūs neko nesaņemsiet (neiegūsiet), viņi ir vilki, tērpti kā avis, kas bruģē Viltus Mesija parādīšanās ceļu.
Mans ganāmpulks, ļoti drīz jūs debesīs redzēsiet hologrāfiski (*) veidotus (projicētus) attēlus, šie attēli ir hologrammas, ko rada zinātnieki, kas ir Mana pretinieka rīcībā. Viss ir daļa no maldināšanas izrādes (šova), ar kuru Mans pretinieks vēlas apmuļķot (maldināt) šo cilvēci. Atkarībā no dominējošās reliģijas ikvienā tautā (valstī), tad arī tiks noteikts attēls, ko projicēs debesu jumā. Ja tautā dominē katolicisms, parādīsies attēls, kas pārstāvēs Mani; ja tauta ir budisti, parādīsies Buda un, ja viņi ir musulmaņi – tad Muhameds. Visi attēli runās un kustēsies, un tas daudziem liks noticēt tam; uz to smadzenēm, kuri pielūdz konkrēto Dievu, tiks nosūtīti zemas frekvences viļņi ar zemapziņas vēstījumiem, un jūs sajutīsiet šīs ainas jūsu būtībā (esamībā) kā aicinājumu no Dieva jūsu dvēselei. Šie attēli tiks projicēti uz kādu brīdi, lai pārliecinātu dumjos un mazticīgos; tad šie attēli tiks apvienoti vienā, radot Maitreija, kosmiskā Kristus, Lielā Skolotāja un Visuma Arhitekta – kā viņš pats sevi dēvē un viņu dēvē viņa sekotāji – parādīšanos.
Daudzas tautas kritīs pie viņa kājām un viņu pielūgs, tie, kuri sacelsies, tiks pakļauti un paverdzināti. Tad viņš parādīsies fiziski un uz zemes izveidos Jauno pasaules kārtību, kas būs viņa valdība. Mana tauta būs paverdzināta un staigās pa attīrīšanas tuksnesi. Sagatavojieties, Manas avis, jo maldināšana tuvojas; neiekrītiet šajā slazdā, neskatieties uz hologrammām, nedz arī pievērsiet uzmanību šiem meliem, jo tās ir lamatas, kurās jūs varat zaudēt jūsu dvēseli.
Palieciet Manā Mīlestībā; sekojot norādījumiem, kas jums tiek doti caur pēdējo laiku praviešiem, tā, lai jūs joprojām paliktu nelokāmā ticībā un nekas, un neviens nevar jūs novest no Mana ceļa. Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgai Gans, Jēzus no Nācaretes.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visa cilvēce.

(*)