2015.gada 10.marts, pl.08.15

MANA GANĀMPULKA AVIS, PRIECĀJIETIES, JO TUVOJAS MANU DIVU LIECINIEKU LAIKS!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers jums, Mana ganāmpulka avis.
Enoh, Mans kalps, tuvojas laiks jūsu iziešanai; pēc Manas Kolumbijas attīrīšanas viss būs gatavs, lai sāktu izgaismot tautu tumsu.
Tu esi viens no Manām divām bākām (caur viņiem no Debesīm dotajiem Vēstījumiem – Vārda), kas nesīs gaismu daudzos pasaules nostūros. Mana tauta sekos jums un klausīsies vārdos, kurus Es ielieku mutē, un Manus Vārdus, kuri ir Dzīvā Barība, ar ko pabarot Manu ganāmpulku.
Jūs sagatavosiet Manu tautu garīgajai kaujai, mācot tai ietērpties Aizsargbruņās, jūs ceļosiet cauri daudzām valstīm, un Mana tauta būs piepildīta ar prieku un priecāsies jūsu klātbūtnē; jo tā jūsos redzēs Labās Vēsts vēstnešus, kas nāk Kunga Vārdā pamodināt no letarģijas Viņa ganāmpulku. Kalni un pakalni priecāsies, putnu treļļi vīteros gaisā un viss radītais tiks piepildīts ar cerību, tuvojoties Maniem vēstnešiem.
Jūs un Elija būsiet Mana pretinieka un viņa ļaunuma leģionu klupšanas akmens, un tāpēc jūs ienīdīs un meklēs veidu, kā izbeigt jūsu dzīves; bet Es iešu jums pa priekšu, un visi, kas vēlēsies jums kaitēt, mirs tāpat, kā bija ieplānojuši jūsu nāves. Šīs misijas laikā nekas un neviens jums nespēs kaitēt.
Jūsu ceļā cauri mūžībai, jūs būsiet ietērpti Svētā Gara spēkā, tā, lai jūs būtu spējīgi atgriezties pie Misijas pildīšanas, kuru Es jums uzticēju. Jūsu pārvērtība (transformācija) būs pabeigta, un jūs jau būsiet garīgas būtnes (cilvēki), kuras Manas Mātes vadībā nesīs Manai tautai galīgo uzvaru. Pēc Mana „Brīdinājuma” Mana tauta būs garīga, lai spētu stāties pretim Mana pretinieka armijai. Enohs un Elija palīdzēs Mana ganāmpulka avis vadīt Svētā Gara žēlastībā; Mana Māte viņus izglītos, un tie būs divi lukturi, kas izgaismos ceļu Manas tautas vidū šajās tumsas dienās.
Nevienu citu Es neietērpšu Savā Slavā, kā vienīgi tos un viņu sludināšanu, un viņu liecības, kuri, Manu tautās izkaisīto ganāmpulku, atkal atvedīs atpakaļ Manā Patvērumā, lai, kad Es atgriezīšos, nenāktos iznīcināt Zemi.
Mani divi liecinieki būs Manas Sveces (Mani Lukturi), un Es runāšu no viņu mutēm, un Mana tauta nāks atpakaļ pie Manis. Priecājieties Mana ganāmpulka avis, jo tuvojas Manu divu liecinieku laiks! Sagatavojiet tautas, lai tās izvēlas pieņemt Manus lieciniekus; tās ir Manas Dāvanas, ko nesīs Mani vēstneši: mieru, cerību un ticību Manai tautai, kura iet cauri tuksnesim uz apsolīto zemi, Jaunu un Debesu Jeruzalemi.
Atkal Es jums saku: Maniem vēstnešiem atmaksājiet ar visu jūsu palīdzību un laipnību; priecājieties viņu klātbūtnē, tāpēc, ka viņi ir Mani miera sūtņi, kas nāk Manā Vārdā kopā ar Manu Māti, lai bruģētu (nogludinātu) ceļu Manai Nākamai Atnākšanai.
Es jums atstāju Manu mieru, Es dodu jums Manu mieru.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

Lai labāk izprastu šeit teikto, pārdomājiet vēstījumu: 1325.