2015.gada 2.februāris, pl.08.15

AK, CIK LIELAS BĒDAS NOMĀC MANI, REDZOT TIK DAUDZU CILVĒKU VIENALDZĪBU PAR TIK DAUDZU CITU CILVĒKU MOCĪŠANU!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Mani bērni, uzticīgi Manam Evaņģēlijam, Tālo Austrumu valstīs tiek spīdzināti, ieslodzīti, un daudzi ir ziedojuši savu dzīvību Manis dēļ. Mocekļu asinis sauc uz debesīm pēc taisnīguma; ar katru dienu masu slepkavības izplatās arvien vairāk, un cilvēce turpina sēdēt vienaldzīgi šīs katastrofas (holokausta) priekšā. Plašsaziņas līdzekļi klusē, valdības klusē, Mana Baznīca izsakās maigi, un visi klusē un atrodas bezdarbībā attiecībā uz šiem slaktiņiem. Ak, cik lielas bēdas nomāc Mani, redzot tik daudzu cilvēku vienaldzību par tik daudzu citu cilvēku mocīšanu!
Jūs visi esat viena Tēva, kurš jūs mīl, bērni, un jūs tikāt radīti pēc Viņa attēla un līdzības. Tad kāpēc jūs esat tik vienaldzīgi pret saviem brāļiem un māsām viņu nelaimē? Mana Baznīca šajās valstīs asiņo, viņu visur vajā nāves ēna; viņi var nogalināt ķermeni (miesu), bet viņi nekad nevar nogalināt dvēseli; mocekļu asinis ir Mans spēks Manā Baznīcā, tās ir Manas Asinis, ar kurām Es pieveikšu (pārspēšu) Manu ienaidnieku.
Vairs neklusējiet, Mana tauta, Mans ganāmpulks, nepadariet sevi par līdzdalībniekiem ar savu klusēšanu; paceliet savas balsis uz debesīm; apvienojieties lūgšanu ķēdē (nemitīgās lūgšanās) un lūdziet Tēvu, lai Viņa Dievišķais Taisnīgums atjaunotu kārtību un likumus tajās vietās, kur līst Manas tautas asinis.
Mani bērni, Manu nevainīgo bērnu holokausts arī raud uz debesīm pēc taisnīguma. Miljoniem nevainīgu bērnu katru dienu tiek saplosīti nejūtīgu māšu klēpjos. Ak, hiēnas, kas izlejat nevainīgas asinis, rīt jūs notiesās uz visu mūžību! Es jums saku: ja jūs nenožēlosiet, negandarīsiet un nelūgsiet piedošanu no visas savas sirds, un nemainīsiet savu ceļu, Es apliecinu jums, ka jūs atradīsiet jums gatavas mājvietas elles dzīlēs. Ak, netikles, jūsu izlaidība būs jūsu mūžīgais nosodījums! Jūsu – nejūtīgo māšu – klēpji būs nolādēti, jo jūs no tiem veidojat dzīvo kapus…!
Ja ir kaut kas, ko Es tiesāju ar visu Mana Taisnīguma smagumu (svaru), tad tās ir Manu nevainīgo izlietās asinis. Basanas govis (Amos 4: 1-3), kuras nogalināt cerību jūsu klēpī!; tuvojas tā diena, kad jūs pāriesiet mūžības slieksni, un jūsu nelikumības būs tik lielas, ka Mana Taisnīguma kliedziens pret jums būs: „Mūžīgais nolādējums (lāsts)!” Un jūs neatgriezīsieties šajā pasaulē.
Turpiniet grēkot, un jūs uzkrāsiet apsūdzības pret jūsu dvēseli; jums ir ausis, bet neklausāties, jums ir acis, bet neredzat; jums ir mute, bet izdvešat zaimus un nievas, un savā ļaunajā sirdī sakāt: ”Dievs mūs neredz, vai mēs darām labu vai sliktu.” Ak, kā jūs kļūdāties, netikles! Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzird? Kas aci ir veidojis, vai tas neredz? Kas tautas audzina un pamāca, vai tas lai nesoda – Viņš, kas cilvēkiem māca atziņu? Tas Kungs zina cilvēku domas, ka tās ir tikai iedomība (niecība). (Psalms 94:9-11).
Es jūs, netiklās (izvirtušās) sievietes, aicinu, steidzami pārtrauciet grēkot! Atgriezieties pie Manis ar nožēlas pilnu un satriektu sirdi, tāpat kā Marija Magdalēna atgriezās pie Manis, un Es apliecinu, Es jums piedošu, un Es vairs neņemšu vērā jūsu grēku; un tāpat kā Es teicu Marijai Magdalēnai, tā arī Es jums pateikšu: „Kur ir tie, kas jūs apsūdz? Celies un negrēko vairs!”
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Skolotājs un Gans, Jēzus Labais Gans

Vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.