2015.gada 22.janvāris, pl.08.15

MANA BAZNĪCA GATAVOJAS IET CAURI LIELAM PĀRBAUDĪJUMAM, KAS IZKUSTINĀS TĀS PAMATUS, BET NESAGRAUS TOS!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa Ganiem un Viņa ganāmpulka Avīm
Miers ar jums, Mani Gani un Mana ganāmpulka Avis.
Daudzi no Maniem ganiem ir zaudēti ar šīs pasaules modernismu, un tas dziļi plosa Manu Mistisko Miesu, pārstāvētu Manā Baznīcā. Korupcija, nepaklausība un daudzu Manu mīļoto (favorītu) miesas grēki, ir čūlas Manā atvērtajā Sānā. Ir jūtami ienākusi šķelšanās, Manas Baznīcas iekšpusē ir apjukums; Mani kardināli tiek dalīti, un daudzi jau vairs nepakļaujas Manam Vikāram (patiesajam). MANA BAZNĪCA GATAVOJAS IET CAURI LIELAM PĀRBAUDĪJUMAM, KAS IZKUSTINĀS TĀS PAMATUS, BET NESAGRAUS TOS! Tuvojas garīgā katastrofa,un daudzi no Maniem bērniem zaudēs ticību.
Ak, kādas sāpes Es jūtu Manā Sirdī, redzot, ka tur būs vien nedaudzi no tik daudziem Maniem mīļotajiem, kas vakar Man zvērēja lojalitāti un uzticību! Lielākā daļa, kad Manā Baznīcā iestāsies krīze, pagriezīs Man muguru un nodos Mani kā Jūda. Mana Sirds atkal tiks caurdurta ar nepateicības šķēpu; no Manām Acīm plūdīs asins asaras uz Pētera Krēsla, Mana pretinieka ieņemta.
Katru dienu visā pasaulē arvien pieaug Manu mīļoto garīgā nepakļaušanās; Eiropā daudzi no Maniem Namiem tagad ir muzeji, un tik daudzi citi tiek pārdoti vai izmantoti kā kriptas (kapeņu velves) pelnu uzglabāšanai, vai kā vietas, kur pielūgt citus dievus. Kad jūs nonāksiet līdz Manas Baznīcas krīzei, stingri turēsies vien Mans cerību kontinents, un tā būs amerikāņu zeme, no kuras Es paaugstināšu Manu jauno Baznīcu.
Ak, cik sāpīgi Man ir redzēt, ka daudzi no Mana Nama Maniem ganiem deleģē lajus kalpot Maniem bērniem Euharistijā. Priesteris sēž, un ir laji, kas izdala Manu Miesu un Manas Asinis Manām avīm, apgānot (zaimojot) Manu Dievišķību. Tas padara Mani skumju, redzēt visu to, cik Es esmu Manu mīļoto nicināms, un kā Es esmu apvainots, neatrodoties priestera svaidītajās rokās! Ak, Manas Baznīcas gani, kā Es tieku šaustīts, ļaujot šādu negodu Manai Dievišķībai! Vai jūs nezināt, ka šī jūsu negantība var nest jums nāvi un nodot Manus bērnus? Miljoniem priesteru un laju dvēseles ir zaudētas, apvainojot Manu Miesu un Manas Asinis. Tik daudzas citas ir apglabātas Šķīstītavas dziļumos par necienīgu saņemšanu, vai uz rokas. Es jums saku: ja jūs nelabosieties, par šo negantību uz zemes jums būs jānožēlo rīt, kad jūs nokļūsiet mūžībā.
Mana tauta, Mans ganāmpulks, klausieties: Priestera svaidījums ir Žēlastība, Mans Svētais Gars ir dots Maniem mīļotajiem, lai viņi tiktu pārklāti ar Manu Dievišķību. Ja vien jūs zinātu, cik tas ir cildeni – būt par priesteri; Man pašam vajadzēja priestera svaidījumu Manai dzīvei jūsu vidū. Priestera iesvaidītās rokas ir Manas Rokas, kas baro ar Manu Miesu un dod dzert Manas Asinis Manam ganāmpulkam.
Paklausieties: Es neesmu apstiprinājis (ieviesis) ārkārtas kalpotājus Euharistijā (Vissvētākajā Sakramentā); tas nenāk no Manis. Tas ir Mana pretinieka darbs caur Baznīcas brīvmūrniekiem (masoniem), kuri vēlas sagraut Manas Baznīcas pamatus, un tā darīt galu prieteriskajai kalpošanai.
Lielas žēlastības tiek pazaudētas, saņemot Svēto Komūniju uz rokas vai saņemot to no laja rokām. Tas nav tas pats kā tad, ja jūs to saņemat no priestera. Mani bērni, laji, Es vēlreiz jums saku: Es šo misiju esmu deleģējis (uzticējis) Maniem priesteriem; neturpiniet apvainot Manu Dievišķību, tā, lai jūs netopiet par vainas gūstekņiem; neviens Mani nešausta vairāk, kā jūsu pieskāriens Man un Manis izdalīšana, jo jūs neesat šī kalpojuma cienīgi.
Es lūdzu Manu Vikāru, Manas Baznīcas Hierarhus un Manus Priesterus pārtraukt šo zemisko apvainošanu. Vairs nekādus ārkārtas kalpotājus Euharistijā! Īstenojiet kalpojumus, kuri jums ir piešķirti, un neturpiniet deleģēt šim kalpojumam Manus laicīgos bērnus, jo jūs esat Mana Ganāmpulka gani, tāpēc tieši atbildīgi par šo apvainojumu Manai Dievišķībai.
Es atstāju jums mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Es esmu jūsu Dzīvības Maize, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.
Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.