2015.gada 23.jūlijs, pl.08.10

STEIDZIET, MANI BĒRNI, SAKĀRTOT SAVUS RĒĶINUS, JO TUVOJAS LIELĀ UN SLAVAS PILNĀ KUNGA DIENA!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Miers ar jums, Mani bērni.
Jūs tuvojaties dienām, kurās jūs zilajā debesu izplatījumā redzēsiet Manu Slavas pilno Krustu; Manu Golgātas Krustu, caur kuru daudzi saņems viņu ķermeņa (miesas) dziedināšanu un viņu dvēseles atbrīvošanu. Sagatavojieties šim lielajam notikumam, kas mainīs jūsu dzīvi un vēstīs jums, Mani bērni, par Mana Brīdinājuma ierašanos. Visas zemes iedzīvotāji redzēs Manu Slavas pilno Krustu 7 dienas un naktis, no Austrumiem uz Rietumiem un no Ziemeļiem uz Dienvidiem.
Lūkojieties uz to un pārdomājiet Manu ciešanu un nāves Noslēpumu, lai jūs varētu saņemt dziedināšanu jūsu miesai (ķermenim) un jūsu dvēseles atbrīvošanu. Ja jums ir ticība, Manas Žēlsirdības Stari, kas izstaros no Mana Krusta, jūs dziedinās; Mans Slavas pilnais Krusts iedegsies pilns Žēlsirdības Staru, kas pārklās zemi. Daudzas dvēseles tiks atbrīvotas, daudzas slimības tiks izdziedinātas un daudzas dvēseles, kuras ir zaudējušas ticību, to atkal atgūs no jauna. Aklie redzēs, paralizētie staigās, un ikviens, kurš tic Mana Slavas pilnā Krusta spēkam, kļūs vesels miesā un dvēselē.
Svētīgi jūs esat, Ādama bērni, jums būs iespēja kļūt lieciniekiem tik Lielam Notikumam, ko var salīdzināt vienīgi ar Zvaigzni Betlēmē, kas paziņoja par Manu ienākšanu šajā pasaulē. Mans Slavas pilnais Krusts vēstīs par Mana Brīdinājuma, kura laikā jums būs jāliek solis mūžībā, ierašanos. Mana tauta, Manas Lielās Žēlsirdības laiks klauvē pie jūsu dvēseles durvīm. Netērējiet vairs laiku banalitātēm un šīs pārejošās pasaules iedomībai (augstprātībai), jo patiesi Es jums saku: šī pasaule ļoti drīz dos ceļu Manām Jaunajām Debesīm un Manai Jaunajai Zemei. Tur mēs būsim viena ģimene, un jūsu vidū Es būšu Karalis; Es būšu jūsu Dievs, bet jūs būsiet Mana tauta, un jūsu prieku jau nekas un neviens jums neatņems.
Steidziet, Mani bērni, sakārtot savus rēķinus, jo tuvojas Lielā un Slavas pilnā Kunga diena. Visi tie, kuri atrodaties Dieva žēlastībā, Mana Slavas pilnā Krusta dienās būsiet laimīgi, jūs tiksiet svētīti ar žēlastībām un atlaidām (indulgencēm), kas izdzēsīs daudzus no jūsu grēkiem; Mani instrumenti un mācekļi saņems 7 Mana Svētā Gara dāvanas, lai, atgriežoties šajā pasaulē, pēc tam, kad izies cauri mūžībai, tie spētu bez bailēm izpildīt misijas, kas tiem tiks uzticētas. Visi tie, kuri atrodas nāvīgā grēkā, kad debesīs parādīsies Mans Slavas pilnais Krusts, tiks atbrīvoti, ja patiesi apņemsies mainīt savu dzīvi un sakārtot savus rēķinus. Skumji, ka šajās dienās daudzi noraidīs Manu Žēlsirdību, Es ceru, ka viņi atgriezīsies un neteiks dzīvei noteiktu – nē. Jūs pazīsiet viņus pēc to augļiem un zināsiet, ka viņi nav avis no Mana ganāmpulka.
Mana tauta, šo lūgšanu uz Manu Slavas pilno Krustu Es dāvinu jums, lai jūs tagad varētu saņemt Manas Žēlsirdības augļus.
LŪGŠANA UZ SLAVAS PILNO KRUSTU
AK, SLAVAS PILNAIS JĒZUS KRISTUS KRUSTS, GOLGĀTAS KRUSTS, PIEPILDI MANI AR SAVU STARU GAISMU; SAVIENOJIES MANĪ AR MANI UN DOD MAN ŽĒLASTĪBAS, KAS MAN IR NEPIECIEŠAMAS MANAS DVĒSELES PESTĪŠANAI.
SLAVAS PILNAIS KRUSTS, ATBRĪVO MANI, JA ES ESMU SLIMS GARĀ, DZIEDINI VISAS MANAS MIESAS SLIMĪBAS. ŅEM MANAS VAINAS, DZĒS MANUS GRĒKUS UN SAGATAVO MANI MANAI TIKŠANĀS AR DIEVA GODĪBU, LAI PADARĪTU MANU CEĻU CAURI MŪŽĪBAI MŪŽĪGĀ PRIEKĀ. AMEN.
SVĒTAIS UN SLAVAS PILNAIS JĒZUS KRISTUS KRUSTS, ATBRĪVO MANI.
SVĒTAIS UN SLAVAS PILNAIS JĒZUS KRISTUS KRUSTS, DZIEDINI MANI.
SVĒTAIS UN SLAVAS PILNAIS JĒZUS KRISTUS KRUSTS, SVĒTĪ MANI TĀ, LAI ES, EJOT CAURI MŪŽĪBAI, VARĒTU CIENĪGI STĀVĒT DIEVA MAJESTĀTES PRIEKŠĀ.
Lūdzieties: Es atzīstos…; Es ticu…; Tēvs mūsu…

Es atstāju jums Manu mieru, Es dodu jums Manu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā
Draugs, kurš nekad nepieviļ.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.