2015.gada 23.jūnijs, pl.08.15

SAGATAVOJIETIES JŪS, MANAS AVIS, JO TUVOJAS TIKŠANĀS AR JŪSU MŪŽĪGO GANU!

Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers jums, Manu avju ganāmpulks.
Jau pavisam drīz, jau tuvojas Manas nākamās atnākšanas dienas, Es nākšu visā Manā Slavā un valdīšu Godībā starp jums Jaunajā un Debesu Jeruzalemē. Es nākšu kā ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, un Mana valdīšana būs mīlestība, miers, prieks un pilnība (piepildījums).
Debesis gulsies uz Jauno Izveidi (Radīšanu), un visas radības dzīvos mierā, mīlestībā un Dieva pilnībā. Kā Es jau iepriekš esmu jums teicis, jūs būsiet garīgas būtnes, pēc dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem; Mana Jaunā Radīšana (Izveide) būs Mana Griba Debesīs un virs Zemes, un Dzīvības Maize, kas esmu Es – tā jums tiks dota pārpilnībā. Jūs dzīvosiet pilnīgā harmonijā ar visu radību, un jums dotā gudrība un zināšanas par Dievu būs pilnīgas.
Jūs dalīsieties Manā Jaunajā Izveidē (Radīšanā) ar Maniem eņģeļiem un svētītajām dvēselēm, kas iemācīs jums mīlēt Dievu un Viņu slavēt, kā tas tiek darīts Debesīs; nekas netiks no jums, Mana ganāmpulka avis, apslēpts; jūs iepazīsiet garīgo pasauli, kurā nav nekādu šķēršļu, ne barjeru vai jebkas, kas apstādinātu jūs ceļā uz tā sasniegšanu, ko jūs vēlaties. Tāpat arī Mani eņģeļi Manā Jaunajā Izveidē jūs aiztransportēs (nogādās) uz vietām, kurās jūs vēlaties būt. Viss ir iespējams, un viss būs Dievišķā Griba.
Mana Debesu Jeruzaleme laistīsies visā Dieva Godības krāšņumā un būs rotāta ar visdārgākajiem dārgakmeņiem. Jūsu garīgās mājvietas – rotātas pilis, ietērptas zeltā, dārzu ieskautas, un Dieva Gaisma būs jūsu saule. Es neliegšu neko, ko jūs lūgsiet, Tēvs jums to dos pirms jūs izteiksiet lūgumu; Mana Tēva Mīlestība būs jūsu lielākais prieks; Es būšu kopā ar jums kā Labs Gans, kurš rūpējas par savām avīm; jūs redzēsiet Mani vaigu vaigā un redzēsiet arī Manu Māti, Manu mīļo audžutēvu Jāzepu, Manus apustuļus un daudzas no Manām Svētajām dvēselēm; Es jums saku, ka jūs redzēsiet arī daudzus no jūsu ģimenes. Mana Gara Gaisma un Gudrība būs kopā ar jums, un mēs visi būsim viena ģimene…
Sagatavojiet sevi, Manas avis, jo tuvojas jūsu tikšanās ar Mūžīgo Ganu. Jūs, Manas mīļotās avis, gaida Manas Jaunās Izveides (Radīšanas) zaļās ganības un saldūdeņi; jūsu mājokļi jau ir gatavi, mums vienīgi ir nepieciešama jūsu attīrīšana, tā, lai jūs varētu ieiet Debesu Jeruzalemē, kur jūs dzīvosiet visā krāšņumā un Dieva Godībā. Es gaidu ar atplestām Rokām, lai sveiktu jūs Manā Jaunajā Izveidē (Radīšanā). Es mīlu jūs un svētīju jūs, Mana ganāmpulka avis.

Jūsu Skolotājs, Jēzus, Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.