2015.gada 25.novembris, pl.08.10

DAUDZUS PAZUDINA SEKSUĀLĀS NEĶĪTRĪBAS DĒMONI!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers lai ir ar jums, Mans ganāmpulks.
Cīņas jūsu prātā pieaug, ar katru dienu tās arvien pastiprinās; jums visu laiku būs jāatvaira krāpnieka ugunīgās bultas : Atcerieties, ka Manu Asiņu spēks ir šausmas un uzvara pār tumsas valstību. Piesauciet tās ik brīdi, lai neķītrības, maldināšanas, skaudības, aizvainojuma, naida, vardarbības, strīdu, kašķu (kašķēšanās) un citu miesas grēku dedzinošās bultas jūs neievaino un neliek atkāpties no pestīšanas ceļa.
Daudzus pazudina seksuālās neķītrības dēmoni. Piesargieties, Mans ganāmpulks, jo ir miljoniem vīriešu un sieviešu, kuri staigā ar šiem gariem, pazudinot daudzus, tai skaitā arī daudzus Manus izvēlētos. Šie vīrieši un sievietes izplata (pārnēsā) miesas kaislības, un viņos mīt neķītrības gars. Viņi kvēlo kaislē un ir gatavi neķītrībām, tāpēc meklē sev kādu medījumu. Es jums saku: caur grēcīga seksa tiek atvērtas durvis, lai ienāktu šie neķītrības gari.
Atcerieties Mana ganāmpulka avis, ka visspēcīgākās (sīvākās) kaujas par jūsu pestīšanu jums ir jāizcīna jūsu prātā. Bēdziet no kārdinājuma, saglabājiet modrību, Mani bērni, un esiet modri visu laiku; vienmēr esiet vērīgi un visu laiku lūdzieties, jo jūs nedrīkstat krist kārdinājumā. Gars ir gatavs (spēcīgs), bet miesa ir vāja (Mateja 26. 41).
Mans ganāmpulks, Es jums esmu devis Manu Slavas pilno Asiņu varu, lai jūs novērstu šos uzbrukumus; lai to izmantotu, kad jūs savā prātā sajūtat indes bultas. Kārdinājumi ir pastiprinājušies, un tas ir viens no garīgajiem ieročiem, ko smalki izmanto Mans pretinieks, lai nozagtu daudzu dvēseles. Dzīvojiet kā gaismas bērni, jo jūsu pārbaudījumi tikai sākas; pārbaudījumam sekos nākamais; atcerieties, ka bez palīdzības no Debesīm jūs iesiet bojā. Neizraisiet paši savas cīņas; jo jūs labi zināt, ka cīņa nav ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumšās pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem, kas dzīvo debess telpās. (Efeziešiem 6.12).
Manas Slavas pilnās Asinis jūs aizsargās no krišanas kārdinājumā. Lūdzieties rītā un vakarā (*), un veltieties Manām Dārgajām Asinīm (**); tāpat lūdzieties lūgšanu par Pestītāja Asiņu bruņām (***), dotu Manam Enoham. Spēcīga kārdinājuma brīžos piesauciet Manu Asiņu Spēku, sakot: Mana Jēzus Slavas pilnās Asinis, glābiet mani, atbrīvojiet mani un pasargājiet mani no krišanas kārdinājumā!
Ja jūs krītat kārdinājumā, nevilcinoties dodieties pie viena no Maniem priesteriem, kas jums palīdzēs piecelties. Atcerieties, ka pakrist un piecelties – tas nav kritiens. Ja pamostoties, jūs kļūstat stiprāki un atgriežaties uz pestīšanas ceļa. Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*) AIZSARDZĪBAS LŪGŠANA AR KUNGA ASINĪM PRET GARĪGIEM UZBRUKUMIEM

(**) VELTĪŠANĀS JĒZUS KRISTUS DĀRGAJĀM ASINĪM

(***) LŪGŠANA PAR PESTĪTĀJA ASIŅU BRUŅĀM