2015.gada 29.jūlijs, pl.14.30

AK, BĒDAS JUMS, NEGANTĀS (ĻAUNĀS) TAUTAS, JO DAUDZAS IZZUDĪS NO ZEMES VIRSAS!

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Miers jums, Mana tauta.
Drīz Mēness atkal pārklāsies asinīm un saule pārvērtīsies tumsībā; tādējādi Joēla pravietojums tiks izpildīts pilnībā. (Joēla 3.4). Kad tas notiks, zemēs iebruks tumsa, un turpmāk notikumi tiks atraisīti viens aiz otra. Mana tauta, tuvojas jūsu atbrīvošanas stunda! Esiet gatavi, jo jūsos nokritīs grēka jūgs un pa zemi aizripos verdzības važas.
Ak, Jeruzalemes meitas, rūpējieties par saviem bērniem, jo viņi tuvojas Mana Svētā Taisnīguma dienām. Jūs tuvojaties dienām, kurās Mana tauta būs slāpēs un izsalkumā ne pēc dzēriena, ne ēdiena, bet Dieva Vārda; viņi meklēs Dieva Vārdu un to neatradīs (Amosa 8.11,12). Viss šajās dienās būs tumsā un haosā; dēls sacelsies pret tēvu, meita pret māti, vedekla pret savu vīramāti un cilvēka ienaidnieki būs viņa paša radinieki (ģimenē). Vienīgi tie, kuri būs neatlaidīgi, sasniegs dzīvības kroni.
Mana tauta, cik aizmiguši jūs esat, nakts pārsteigs jūs nesagatavotus. Jūs turpināt klejot šurpu turpu, rūpējoties vienīgi par to, kas skar šo pasauli, un viss notiks tik strauji, ka jums nebūs laika, lai atgrieztos pie Dieva. Kas būtu ar jums, Mana tauta, ja netiktu nosūtīta Mana Lielā Žēlsirdība? Es jums saku, ka būtu ļoti maz to, kas apdzīvotu Manu Jauno Radīšanu (Izveidi)! Viss tiks izpildīts tā, kā tas ir rakstīts, Mana Radīšana (Izveide) gatavojas sākt tās transformācijas (pārveides) pēdējo posmu, kas zemes iedzīvotājiem būs vissāpīgākais.
Tuvojas Mana Taisnīguma uguns, un cilvēka zinātne to nespēj apturēt. Mana Izveide drebēs (tiks sakratīta), un tās vaidi būs sadzirdami visos Zemes stūros. Bēdas negantajām (ļaunajām) tautām, jo daudzas izzudīs no Zemes visas! Tad jūs zināsiet, ka Es esmu Visuma Valdnieks un visu radību Kungs; bagāts ar Žēlsirdību un Taisnīgumu pret Manām radībām. Es esmu Tēvs un Taisnīgais Tiesnesis, un katram dodu to, ko viņš ir pelnījis saskaņā ar viņa darbiem.
Un ļaunajās (negantajās) tautās jau skan bazūnes, paziņojot, ka nāk sods; pēc Manas uguns bumbas nokrišanas, sāksies Manas Izveides (Radīšanas) pēdējās dzemdību mokas; planēta Zeme dienu un nakti grīļosies kā piedzērusies un būs dzirdami viņas vaidi, jūras viļņi būs milzīgi, un tie savas dusmas atraisīs uz visām tautām, kuras ir pagriezušas Man muguru un lauzušas Manus Baušļus. Viss, kas notiks, mainīs pasauli, kuru jūs zināt; parādīsies Jauna Izveide, Dieva Godības (Slavas) pilna un jaunu iedzīvotāju apdzīvota; Mana izvēlētā tauta, Mana Izraēla, kas būs kopā ar Mani līdz pat laiku beigām. Priecājieties, Mana sēkla, Mana tauta, Mans mantojums, jo ļoti drīz jūs redzēsiet Dieva Godību.
Miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), nāciju (tautu) Kungs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.