2015.gada 30.marts

NOŽĒLOJIET GRĒKUS UN ATGRIEZIETIES, LAI MANS „BRĪDINĀJUMS” JŪS NENOTVER NĀVĪGĀ GRĒKĀ

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa mantojumam.
Mana tauta, Mans mantojums, Mans miers un Mana svētība lai valda jūsos.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai Mans „Brīdinājums” jūs nenotvertu nāvīgā grēkā. Mans „Brīdinājums” ir tuvu, un daudzi, dēļ viņu nopietnajiem grēkiem, neatgriezīsies šajā pasaulē; nabaga cilvēce, staigājot šurpu turpu, ir norūpējusies vienīgi par šīs pasaules lietām; tā, ka nebūs laika pat uz mirkli aizdomāties par darbiem, ko stādīt Man priekšā ejot cauri mūžībai. Ak, ko jūs, cilvēce gribat sasniegt? Es jums saku kā Tēvs: ja jūs turpināsiet noraidīt Manu Dēlu un pārkāpt Manus Baušļus, tad mūžībā jūs sagaida nevis dzīve, bet mūžīgā nāve.
Mans Dēls ir veids, kā nokļūt pie Manis, Patiesība, kuru jūs meklējat; Mans Dēls ir Mūžīgā Dzīve. Mans Dēls ir Manī un Es – Viņā, un viss, ko Es teicu jums, ir no Manis, jo Es esmu Taisnība un Patiesība Sevī. Es atrodos Manā Dēlā un Mans Dēls – Manī. Ja noraidāt to, ko veicat kopā ar Mani, to darot, jūs noraidāt arī Mīlestības Garu, kas mūs vieno. Tēvs, Dēls un Svētais Gars; Mīlestības Triloģija, negrozāma Patiesība, dzīves Esence, kas reglamentē visu radīto ar Mīlestību, Gudrība un Taisnīgumu.
Mani bērni, kad jūs grēkojat un iznīcināt mīlestību un dzīvību (dzīvi), kas nāk no Manis, jūs aizvainojat Dievu, un, ja jūs nelūgsiet piedošanu, un jūs nenožēlosiet to sirdī, tiksiet pārklāti ar šo grēku; atdaliet no sevis aptraipīto garu, un jūs dzīvosiet savu dzīvi Dieva Garā, kas jums bija dots. Dievs ir Dzīve un Gars, Es šeit domāju – Mīlestība. Mūžībā viss tiks vērtēts pēc mīlestības, jo jūs tikāt radīti aiz Mīlestības pret visu, kas pastāv; grēkojot jūs salaužat Mīlestības kodu, un viss Visums cieš, jo Mīlestība ir dzīve vienotībā, kas nāk no Dieva.
Manas Žēlsirdības laiks iet prom, un jūs atstās ar Manu „Brīdinājumu”; Es pacietīgi gaidīšu līdz Manas Žēlsirdības pēdējai sekundei šajā pasaulē, lai pēc tam sagaidītu jūs mūžībā, kur Es sniegšu jums īsu personīgo spriedumu, un visi tiks aizvesti līdz tām vietām, kuras tie ir pelnījuši saskaņā ar viņu kļūdām (trūkumiem) un grēkiem. Daudzi vairs neatgriezīsies šajā pasaulē dēļ viņu grēka(u) smaguma, mūžīgā nāve tiem būs pārsteigums, un viņiem būs jāsamaksā par visu ļauno, ko viņi ir sastrādājuši šajā dzīvē. Kā Tēvs, Es ceru, ka tie, kuri atgriezīsies šajā pasaulē, vienreiz sapratīs, ka grēks noved vienīgi līdz nāvei; Es ticu un ceru, ka pēc Mana „Brīdinājuma” jūs pilnībā nodosieties sava glābiņa (savas pestīšanas) meklējumiem.
Cilvēce nenoticēs, ja tā neredzēs zīmes, Mans „Brīdinājums” pamodinās, un viņi zinās Mani un neatgriezīsies pie Manas eksistences apšaubīšanas. Iešana cauri mūžībai daudziem būs attīrīšanās, un lielākajai daļai tas būs briesmīgākais murgs. Lielākā daļa no šīs grēcīgās cilvēces izjutīs garīgas sāpes par grēku, un daudzi dosies uz elli tur sajust nolādēto dvēseļu raudāšanu un zobu griešanu; izjutīs sevī dedzinošās elles ugunis, kas nekad nenodziest, un daudziem netiks ļauts atgriezties, un viņi paliks tur uz visiem laikiem.
Kā Tēvs, Es ceru, ka šis pēdējais Žēlsirdības akts, kas būs Mans „Brīdinājums”, kalpos cilvēcei, lai tā atkal un atkal domātu par Mani un atgrieztos pie Manis, jo Man ir sāpīgi un skumji, redzot, cik daudz dvēseļu tiek zaudēts. Tātad, celieties un esiet gatavi, jo nāk jūsu iešana cauri mūžībai.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), Tautu Kungs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.