2015.gada 5.aprīlis, pl.12.25

MANI BĒRNI, MANĀ BAZNĪCĀ JĀNOTIEK IEVĒROJAMĀM PĀRMAIŅĀM!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums katoļu pasaulei.
Aleluja, Aleluja, Aleluja, tas Kungs ir Augšāmcēlies!
Šī ir visu Manu radību Debesīs uzvaras dziesma, kuru jādzied arī visiem labas gribas cilvēkiem šajā pasaulē.
Es atkal esmu Augšāmcēlies Manu uzticīgo ļaužu pašā sirdī, lai atkal sludinātu Manas mūžīgās dzīves prieku.
Mani bērni, Manā Baznīcā notiek lielas izmaiņas. Jums ir jālūdzas Manā ganāmpulkā, lai visas iesniegtās izmaiņas būtu saskaņā ar Manu Mācību un Evaņģēliju.
Kā Labais Gans, Es gribu ap Mani savākt Manas noklīdušās un izkaisītās avis, lai tad, kad jūs atgrieztos, būtu viens Gans un viens ganāmpulks; Es vēlos, lai visa katoļu pasaule apvienotos lūgšanā ar saviem ganiem un aktīvi sekotu līdzi jaunajām izmaiņām, ko vēlas veikt Manā Baznīcā. Es gribu, lai valda vienprātība starp Maniem iesvētītajiem kalpiem un Manā ganāmpulkā par lēmumiem, kas tiks pieņemti nākamās Sinodes laikā.
Mana ganāmpulka avis, Es vēlos, lai jūs sāktu lūgties, gavēt un gandarīt par grēkiem, lai šīs izmaiņas, kas paredzētas Manas Baznīcas reformēšanas gaitā, tiek veiktas saskaņā ar Manu Gribu. Es aicinu daudz lūgties par Manu Vikāru, ko apdraud ļaunā spēki Vatikānā.
Manas Baznīcas iekšienē darbojas tumši spēki, kuri vēlas veikt šo reformu, lai ieviestu tā saukto atbrīvošanās teoloģiju – Mana pretinieka darbu, pretinieka, kurš grib iznīcināt Manas Baznīcas pamatus no tās iekšpuses.
Mans Tēvs tā alkst pēc jūsu lūgšanām, gavēņiem un gandarīšanām par grēkiem, lai Mācība (Doktrīna), ar kuru Es nodibināju Manu Baznīcu, stingri un nelokāmi stāvētu ar Manu Evaņģēliju, tā, ka ļaunā spēki to nespēs uzvarēt.
Atbalstiet Manai Mācībai un Evaņģēlijam uzticīgo Manu Vikāru un Kardinālus, tā, lai viņi spētu palikt nelokāmi savos lēmumos, kas ir ļoti svarīgi Manas Baznīcas liktenim. Šķelšanās ir tuvu, tāpēc ir svarīgas jūsu lūgšanas, Mani bērni; atcerieties, ka Es cienu jūsu brīvo gribu, un viss, ko Es daru, lai pabeigtu līdz galam, ir atkarīgs no jūsu lūgšanas šeit uz zemes. Ja jūs lūgsieties, gavēsiet un gandarīsiet par grēkiem par šīm veicamajām pārmaiņām Manā Baznīcā, viss notiks saskaņā ar Manu Gribu; citādi modernisti, kas kalpo Manam pretiniekam, ieviesīs Manā Baznīcā atbrīvošanās teoloģiju, kas pilnībā izmainīs Manu Mācību (Doktrīnu) un Evaņģēliju, un atvērs Manas Baznīcas durvis Manam pretiniekam, tā, ka viņš varēs ieņemt vietu Pētera Krēslā un sākt Manas Baznīcas vajāšanu, Mana Vikāra izsūtīšanu un mokpilno dzīvi.
Mans ganāmpulks, sagatavojiet sevi ar garīgajiem bruņojumiem, ko Es devu jums šiem beigu laikiem; uzlieciet jūsu garīgās aizsargbruņas, tās pienācīgi ieeļļojot ar lūgšanu; lūdzieties Manas Mātes Rožukroni, Manu Dārgo Asiņu Rožukroni un Rožukroni uz Manām Brūcēm; lūdzieties Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu un palieciet nomodā lūgšanā, lai kopā ar Manu Māti sakautu ļaunā spēkus Manā Baznīcā.
Mans miers ir ar jums visiem.

Jūsu Skolotājs, Jēzus, Labais Gans.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.