2015.gada 5.novembris

SAGATAVOJIETIES, MANA TAUTA, JO SĀKAS MANA RADĪTĀ (IZVEIDES) PĒDĒJĀS DZEMDĪBU SĀPES!

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei
Mana tauta, Mans mantojums, miers ar jums.
Mana izveide (Radīšana) ir pēdējās dzemdību sāpēs, sagatavojieties, Mana tauta, jo jums nāksies pierast dzīvot ar zemestrīcēm; Es nevēlos jūs iebaidīt, bet brīdināt, lai jūs sevi sagatavotu un nekas jūs nepārsteigtu. Šajās dienās, kad zeme drebēs, Es aicinu jūs saglabāt mieru un nekrist panikā. Lūdzieties un izlūdziet grēku piedošanu, un, kad jūs to izdarīsiet, viss kļūs mierīgāks.
Saprotiet, Mana tauta, viss ir daļa no jūsu attīrīšanas un Manas izveides (Mana radītā) attīrīšanas; būs dienas, kad zemes grīļošanās būs spēcīgāka, bet Es jums atkārtoju: saglabājiet mieru un neatkāpieties no Dieva, un viss tikts dots saskaņā ar Maniem plāniem.
Bezdievīgās (pagānu) valstis tiks sodītas ar dabas dusmām; šo valstu GRĒKS un ļaunums tiks izdzēsts uz visiem laikiem. Kontinenti saplūdīs, kļūstot par vienu kontinentu, un visas ciešanas un grēks būs izdzēsts no zemes virsas. Valstis, kuras ir pagriezušas Man muguru un kurās ir iesakņojies grēks, izzudīs. Valstu pilsētās Es iztīrīšu visas tās vietas, kur bija visvairāk koncentrējies grēks un ļaunums. Es ar saknēm iznīcināšu tautu nezāles, lai tajās paliktu vienīgi laba raža.
Jums, pagānu tautas, ir vēl pavisam nedaudz laika, lai nožēlotu grēkus un atgrieztos Manā Sirdī. Atcerieties, ka Es esmu lēns dusmās (lēnprātīgs) un bagāts ar žēlastību, un Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi, nedz ar Manas radības sāpēm un ciešanām. Es vēlos, lai jūs dzīvotu un iemantotu mūžīgo dzīvi.
Saprotiet, Mani bērni, tas nav jūsu Tēvs, kurš jūs sodīs: tie esat jūs ar savu GRĒKU un ļaunumu, kas aktivizēs (piecels) Manu Taisnīgumu. Es esmu Žēlsirdība un Taisnīgums, kas ir Mana būtība; ja jūs klausīsiet Manu Balsi un praktizēsiet Manus Baušļus, jūs dzīvosiet Manā Žēlsirdībā; bet, ja jūs atkāpsieties no Manis un pārkāpsiet Manus Baušļus (priekšrakstus), jūs iepazīsiet Manu Taisnīgumu; Mans Taisnīgums ir taisns un nepielūdzams un dod katram pēc viņa darbiem. Tie esat jūs, kas izvēlaties Manu Žēlsirdību vai Manu Taisnīgumu; tas ir atkarīgs no jums, jo jūs zināt, ka Es cienu jūsu brīvo gribu.
Mani bērni, šodien cilvēka grēks izgājis ārpus Kārtības un Likuma robežām; no visām eksistējošām paaudzēm tieši šī – pēdējo laiku paaudze – ir visgrēcīgākā, un tai Man bija visvairāk līdzjūtības. Es jums saku: ja pār jums nokristu Mana Taisnīguma Roka, tad būtu ļoti maz tādu, kas tiktu saglabāti. Šīs paaudzes grēks un ļaunums ir tik liels, ka tas liek drebēt pašai ellei. Lūk, tāpēc Es biju tik pacietīgs un žēlsirdīgs (visu piedodošs), gaidot, lai redzētu, vai viņi pārdomā un atgriežas pie Manis. Mana Mīlestība un Mana Žēlsirdība ir lielāka pret grēcinieku, kurš nožēlo grēkus; šī pēdējo laiku paaudze ir bijusi morāli, sociāli un garīgi visslimākā no visām paaudzēm, kas ir pastāvējušas.
Tāpēc Man, kā cilvēces Tēvam, bija vislielākā pacietība ar šo paaudzi, cerot, ka tie visi apdomāsies un iespējami ātri atgriezīsies pie mīlestības uz Dievu, lai viņiem kādu dienu nevajadzētu iepazīt Viņa Taisnīgumu. Es tik ļoti jūs mīlu, Manas radības, ka, pat zinot, ka jūs esat vislielākie grēcinieki, Es esmu izvēlējies jūs, lai rīt arī jūs kļūtu par Manu uzticīgo tautu un kopā ar Mani dzīvotu Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē.
Sagatavojieties, Mana tauta, jo sākas Mana radītā pēdējās dzemdību sāpes. Zeme tiks sakratīta (sapurināta) no Austrumiem līdz Rietumiem, no Ziemeļiem līdz Dienvidiem. Es jūs brīdinu iepriekš, lai tad, kad tas notiek, jūs jau esat gatavi un varat to izturēt ar ticību un uzticību Dievam šajās Manas Izveides transformācijas dienās.
Miers jums, Mana tauta, Mans mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.