2016.gada 15.jūlijs, pl.16.15

Un laika pulkstenis jau ir sācis atskaitīt laiku Mana Brīdinājuma atnākšanai

Pakritušā Kunga Sanktuārijs (GIRARDOTA ANTIOQUIA)
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai.

Mans miers lai ir ar jums, Mani bērni.
Tāpat kā rit dienas, tāpat Mana Brīdinājuma ierašanās nāk arvien tuvāk un tuvāk. Debesis jau ir gatavas šim lielajam notikumam, kas mainīs cilvēces likteni, un tā tiks sadalīta divās nometnēs: tie, kuri seko Dievam un Viņa Baušļiem, un staigā gaismā, un tie, kas pateiks noteiktu nē un turpinās dzīvot ļaunuma doktrīnā, un viņi staigās tumsā un noteikti kalpos tumsas skolotājam.
Mans Brīdinājums atmaskos tumsas bērnus un Manu ganāmpulku nekad nemaldinās vilki avju drēbēs. Pēc Mana Brīdinājuma būs gatavi labo un ļauno karaspēki, un Mani ļaudis zinās, ar ko saskaras un ka nav jābaidās, jo Dieva Spēks būs jūsu spēks. Reālā laika pulkstenis jau ir sācis atskaitīt laiku Mana Brīdinājuma atnākšanai. Esiet gatavi, Mani bērni, ar labām dzīves grēksūdzēm; palieciet nomodā ar jūsu lukturiem, kas deg ar lūgšanu, jo runa ir par jūsu Mācītāju un Kungu, un Viņš nāk lūgt pārskatus par visām jūsu darbībām un darbiem.
Jūs esat brīdināti, tā, lai kad pienāk šī diena, jūs būtu nomodā un jūs varētu Mani pavadīt mūžībā.
Tā ir Mana vēlēšanās, lai jūsu pārejas ceļš būtu prieka un miera, nevis moku, nožēlas un nāves. Atkal Es saku: Esiet sagatavoti un gatavi, jo ļoti drīz Es pieskaršos jūsu dvēseles durvīm. Mans Brīdinājums ir tuvāk nekā jūs domājat.
Jūsu zemes ķermenis būs sastindzis šajā pasaulē, bet jūsu dvēseles acis tiks atvērtas mūžībā un jūsu garīgais ķermenis tiks vērtēts nelielā iztiesāšanā (spriedumā), pēc mīlestības pret Dievu un savu tuvāko. Paturiet prātā, Mīlestība, kas aptver Dievišķos Baušļus un tiek salauzta ar cilvēku grēku, ietekmē visa Visuma harmoniju. Dievišķie Likumi – garīgie noteikumi jeb garīgās normas – doti Mozum Horeba kalnā, un kas tiek pārkāpti ar grēku, desinhronizē jeb destabilizē Visumu un ietekmē cilvēci.
Viss, tika radīts mīlestībā un mīlestībai, cilvēks ar grēku izjauc radīto lietu harmoniju, padarot visu par nekontrolējamu, jo cilvēks ar Visumu ir savstarpēji garīgi savienoti. Ar šo, Mani bērni, Es vēlos jums parādīt visu kaitējumu, ko cilvēka grēks nodara radītajam. Grēks destabilizē Visumu un apdraud cilvēces un radību dzīvību. Tāpēc jums ir jāapzinās tas, ka jūs nedrīkstat turpināt iznīcināt to, ko Mans Tēvs ir radījis ar tādu mīlestību.
Mani bērni, vairs netērējiet savu laiku, skraidot uz priekšu un atpakaļ kā bēguļojoši kumeļi; pārtrauciet raizēties un rūpēties par šīs pasaules lietām, jo tas būs drīz. Drīzāk esiet norūpējušies par savas dvēseles glābšanu, jo Mans Brīdinājums ir atkarīgs no jums: vai jūs turpināsiet dzīvot, vai nomirsiet mūžīgi.
Priecājieties, Mana tauta, jo tuvojas tā diena, kad jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu visā Viņa Godībā un Krāšņumā.
Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Kungs un Glābējs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Mani bērni, dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.