2016.gada 18.augusts, pl.14.10

Zemes iedzīvotāji, pārtrauciet ar savu piesārņojumu iznīcināt Manu Radīto! Šis pasaules karaļi, apstipriniet likumus, kas saglabā dzīvību uz šīs planētas, jo, ja jūs turpināsiet tā, kā līdz šim, drīz viss Mans radītais būs neapdzīvojams tuksnesis

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei un šīs zemes karaļiem.
Mans miers ir ar jums, labas gribas cilvēki.
Manas zemes sasilšana pastiprinās, sasniedzot galējās robežas, kas daudzus planētas reģionus padara par nelabvēlīgiem. Dzīvošanai meklējiet augstākas vietas, jo pilsētās būs ļoti karsti, jo īpaši piekrastes reģionos vai tur, kur tās šķērso upes.
Klimats ar cilvēka roku ir mainījies un saule ar tās transformāciju vairs nav tāda kāda bija. Tagad tās stari vairāk nonāk tieši uz zemes; tās pastāvīgie izvirdumi rada koronālās (saules vainaga) masas izmešus, vājinot Zemes magnētisko lauku, izraisot visā pasaulē sasilšanu. Mežu izciršana un apkārtējās vides piesārņošana iznīcina Manas Zemes aizsardzības barjeru. Mans radītais sauc pēc taisnīguma, un ja jūs nepārtrauksiet piesārņot apkārtējo vidi un izcirst mežus, ļoti drīz visi dabas elementi pavērsīsies pret jums. Piesārņojums un mežu izciršana kopā ar saules evolūciju dos zemes iedzīvotājiem sausumu un badu.
Ak, zemes iedzīvotāji, ja jūs turpināsiet piesārņot Manu radīto, ļoti drīz jums vairs nebūs ūdens. Ūdens ir jūsu dzīvība un jūs to izšķērdējat, jūs neveicat labu dabas resursu izmantošanu. Ja jūs turpiniet izšķērdēt ūdeni un atmežot ūdenstilpju baseinus, ļoti drīz jūs mirsiet no bada un slāpēm.
Atkal Es saku: Visi tie, kas vēršas pret Manu radīto, ir vainīgi vainīgie vai vainīgi kaitīgā rīcībā; ja kaitējums, kuru viņi ir nodarījuši, netiks izlabots, atlīdzināts, Mans Dievišķais Taisnīgums, kad viņi sasniegs mūžību, pieprasīs samaksu par netaisnību. Mans radītais ir dzīvs organisms, uztver un izjūt jūsu ļaunprātīgo izmantošanu un nežēlīgo izturēšanos. Es devu Paradīzi, ko sauc par Zemi, kas ir dzīva, lai jūs varat dzīvot harmonijā ar dabu un citām radībām. Bet tas nenotiek, cilvēks ar savu nāves tehnoloģiju liek Man asiņot; tas iznīcina dabas resursus un iznīcina ūdens avotus, kas ir Mana radītā dzīvības spēka jeb asinsrites avots.
Es neļaušu jums turpināt iznīcināt Manu radīto. Ja jūs turpināsiet piesārņošanu un atmežošanu, Es apliecinu jums, ka Mana zeme sacelsies pret jums un jūs iepazīsiet badu un sausumu.
Apmežojiet, apmežojiet, nepiesārņojiet vairs Manu radīto, jo jums ūdens ir uz izsīkšanas robežas! Ja jūs ļausiet tam aizplūst, mirsiet no bada un slāpēm.
Šīs pasaules karaļi, Es aicinu jūs steidzami veikt pasākumus, lai apturētu apkārtējās vides piesārņošanu un ļaunprātīgu dabas resursu izmantošanu! Pretējā gadījumā tas apdraud visas radības eksistenci, ieskaitot cilvēku dzīvi!
Zemes iedzīvotāji, neturpiniet iznīcināt Manu radīto ar jūsu piesārņojumu! Šīs pasaules karaļi, apstipriniet likumus, kas saglabā dzīvību uz šīs planētas, jo, ja jūs turpināsiet tā, kā līdz šim, drīz viss Mans radītais būs tuksnesis. Pārdomājiet un apzinieties patieso stāvokli, izskatiet savu sirdsapziņu, jo ūdens un dabas resursi tiek izsmelti.

Jūsu Tēvs Jahve, tautu Kungs.

Manus vēstījumus dariet zināmus labas gribas cilvēkiem.