2016.gada 19.decembris, pl.17.10

Esiet gatavi, Mans ganāmpulks, jo dienas, kas nāk, ir Garīgās kaujas dienas

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei.
Miers jums, Mana ganāmpulka avis, miera dienas beidzas, tuvojas bēdu dienas, kurās cilvēcei vairs nebūs miers; daudzi, dēļ viņu garīgās nesagatavotības, tiks zaudēti. Es tik ļoti gribu, lai šī cilvēce pieņemtu Manu Žēlsirdību, bet nē, lielākā daļa joprojām pagriež Man muguru, nevis vaigu! Citi ir remdeni un slavē Mani ar lūpām un ausīm, taču viņus sirdis ir atkāpušās no Manis. Vien neliela daļa praktizē Manus Vārdus un meklē Manu Vaigu ar patiesu sirdi.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, ja vien jūs nepamodīsieties no sava miega un jūs nenožēlosiet grēkus, jūs, pats par sevi saprotams, gatavojaties tikt zaudēti uz visiem laikiem! Es joprojām pacietīgi gaidu grēcinieku, lai redzētu, vai pēdējā sekundē viņš tomēr nožēlo un izglābj savu dzīvību. Es joprojām turpinu meklēt viņu un aicinu viņu kā gans avis; Es negribu viņa nāvi un Es nepriecājos, redzot viņu ciešam. Kā Labais Gans, Es turpināšu meklēt nomaldījušās avis un, kad Es to atradīšu, Es nesīšu to uz Saviem pleciem un Es būšu priecīgs par viņas atgriešanos. Tas sāp, tik daudz nepateicības un aizmāršības no šīs pēdējo laiku paaudzes! Kāpēc jūs izrīkojaties tik vienaldzīgi un attālināti ar Viņu, Kurš jūs mīl un atdeva par jums Savu dzīvību?
Es esmu uzticīgs Manam Vārdam un Es gaidīšu dumpīgās avis līdz nebūs iztērēta pēdējā Žēlsirdības sekunde. Mani Vārdi ir Mūžīgās Dzīvības Vārdi un Es nemēģinu tās baidīt, ne radīt bailes; Es gribu, lai jūs dzirdētu Manu aicinājumu un atgrieztos Manā avju aplokā. Sadzirdiet Manu aicinājumu, avis, Es gribu, lai jūs atgrieztos Manā ganāmpulkā; Es raudu un skumstu par jūsu zaudējumu, un tik ilgi, kamēr Es jūs atradīšu. Es esmu jūsu Mūžīgais Gans, Es gaidu jūs, lai nogādātu jūs zaļās ganībās un saldūdeņos, kur jūs tiksiet apmierināti un veldzēsiet slāpes. Atcerieties, ka nakts ir tuvu un apkārt ložņā vilki, cenšoties aprīt Manas avis. Ja jūs novērsīsieties no Manis, jūs iesiet bojā.
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo dienas, kas nāk, ir Garīgās kaujas dienas. Kad jūs to vismazāk gaidīsiet, viss izies ārpus kontroles un dzīve virs zemes vairs nebūs iepriekšējā. Sliktās ziņas un traģēdijas būs daļa no jūsu ikdienas dzīves; vienīgi tie, kas neatlaidīgi lūgsies un būs uzticīgi, sasniegs Mūžīgo Godību. Tuvojas tumsas laiks un vairs nebūs miera virs zemes vai dzīves telpā. Cilvēce drīz sajutīs Manas aiziešanas sāpes dvēselē un miesā. Būs dienas, kad jums tiks atņemts Mans Gars un lielākā daļa paliks tumsībā, un uzzinās, kā tas ir, dzīvot bez Dieva Gara. Visi tie, kuri nav garīgi sagatavoti, būs zaudēti; cilvēce staigās pa garīgo tuksnesi, daudzi sajuks prātā, citi atņems sev dzīvību un ļaunais gars pārbaudīs cilvēci.
Manas tautas spēks būs ticība, lūgšana un paļāvība uz Dievu. Jūsu ticība tiks pārbaudīta un jūs kārdinās dēmoni, mēģinot ar visiem līdzekļiem jūs pazudināt. Nebīstieties, ja jūs joprojām paliksiet vienoti ar Mani un izturēsiet līdz galam, Es apliecinu jums, ka jūs iznāksiet kā uzvarētāji. Esiet gatavi un sagatavoti, Mans ganāmpulks, jo tuvojas pārbaudījumu dienas. Mana Māte būs Tabernākuls, kurā Es palikšu. Viņa palīdzēs jums un būs jūsu mierinājums un patvērums tumsas dienās, kas tuvojas.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.