2016.gada 28.augusts, pl.10.30

Es slāpstu, Es slāpstu, Es slāpstu pēc dvēselēm, palīdziet Man ganīt Manas avis, citādi tās neskaidrībā apjuks un pazaudēsies šajā pasaulē kā avis bez gana

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganiem.
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums.
Vairākumu pārņem ticības zaudējums; daudzi no Maniem mīļotajiem izvēlētajiem vairs netic un apšauba Manu Dievišķību. Daži svin Svēto Upuri rutinēti, ieraduma pēc, lai tikai to izpildītu. Šis pieķeršanās jeb saistību trūkums Priesteriskajai Kalpošanai un Manam Evaņģēlijam ir iemesls tam, kāpēc daudzas Manas avis pamet Manu ganāmpulku un meklē citus ganāmpulkus, kur valda vienīgi apjukums un skaidrības trūkums; kur Manas avis beigu beigās iekrīt vilka lamatās.
Ak, bēdas neuzticīgajiem, nepastāvīgajiem ganiem, kuri, zinot patiesību, to noliedz Manam ganāmpulkam, jo viņi, kad tie nonāks mūžībā, būs jau savu algu saņēmuši! Ak, bēdas ganiem, kuri ērtības labad vai nolaidības dēļ neatbild uz Manu avju blēšanu; Es saku: nē, Es neklausīšos, kad tie sauks pie Manām durvīm! Ak, neķītrie gani, kuri ar savu neķītrību samaitā, ļaunprātīgi izmanto Manas avis, jo Es jums apliecinu: ja viņi nenožēlos, tos gaida elles ugunis! Ak, bēdas tiem, kuri noliedz patiesību to noklusējot Manam ganāmpulkam, jo arī viņi ir tikpat vainīgi; un ja tie nelabosies un nenožēlos, tāpat saņems savu algu mūžībā! Tur būs raudāšana un zobu griešana.
Mana tauta iet pazušanā dēļ zināšanu trūkuma; kur ir tie gani, kas klausa Manai balsij? Es slāpstu, Es slāpstu, Es slāpstu pēc dvēselēm, palīdziet Man ganīt Manas avis, citādi tās neskaidrībā apjuks un pazaudēsies šajā pasaulē kā avis bez gana. Celieties gani un dzirdiet Manu balsi, jo Es nāku prasīt atskaites par Maniem ganāmpulkiem! Ak, cik daudz paviršību šodien ir Manā Baznīcā, cik daudz egoisma! Labdarība ir zudusi un Manas izkaisītās avis staigā bez ganītājiem. Es ar skumjām redzu zaudējam Manas avis, jo daudzi no Maniem ganiem staigā vairāk noraizējušies par savu dzīrošanu un šīs pasaules apbalvojumu saņemšanu, nevis par Manu avju ganīšanu.
Es jums saku: ja jūsos nav labdarības (*) ar Manām avīm, arī Man ar jums tās nebūs, kad jūs paši nāksiet Manā priekšā. Tā, kā jūs izturieties pret Manu ganāmpulku, tā arī pret jums izturēsies; atcerieties, mēs visi esam misionāri kristībā; arī jūs īstenojat šo misiju un dodaties tālāk pie tautām, pilsētās un ciemos, tādējādi nesot Mana Evaņģēlija Labo Vēsti. Jūs vairs nedrīkstat atlikt, runājiet, ir īstais laiks, un sakiet Maniem ļaudīm: Dieva Valstība ir tuvu, esiet gatavi, jo nāk jūsu Mūžīgā Gana triumfālā atgriešanās. Iztaisnojiet ceļu, jo Mana nākamā atnākšana ir tuvu.
Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, izplatiet Manus vēstījumus.

(*)