2016.gada 30.oktobris, pl.16.15

Mana Taisnīguma ugunis nespēs apturēt vai novirzīt pat šīs pasaules zinātne un tehnoloģijas!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei.
Mans Miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Ļoti drīz sāksies Taisnīguma dienas un līdz ar tām Taisnīgās Dieva Dusmas, lai atjaunotu kārtību un likumību visos pasaules nostūros. Nekas, kam jānāk, netiks mainīts; visi notikumi tiks atraisīti tā, kā ir aprakstīts; notikumi sekos viens aiz otra un šī cilvēce ies cauri attīrīšanās tuksnesim. Tad viņi zinās, ka Es esmu Visuma Valdnieks, ka Es nāku ar Savu Taisnīgumu, lai ievestu kārtību Manā radītajā.
Mana Taisnīguma instrumenta spārns tuvojas zemei un neviens, un nekas to nespēj apturēt. Mana Taisnīguma ugunis nespēs apturēt vai novirzīt ne šīs pasaules zinātne, ne tehnoloģijas. Es sodīšu ļaunās tautas un izdzēsīšu no zemes virsas ļaunumu, grēku un netaisnību. Neticīgās tautas, jūsu dienas ir skaitītas, nosvērtas un izmērītas!
Neticīgās tautas, jūs domājat, ka jūs varat pasmieties par Mani? Ka jūs varat grēkot un grēkot, nesaņemot sodu? Ak, cik aplami jūs esat, kā jūs kļūdāties, Es nākšu pie jums kā Jahve – Dievs Cebaots, Kungs Cebaots un turēšu taisnīgumu, un pieprasīšu jums atbildēt par jūsu riebīgajām darbībām!
Jūs, pagānu tautas, pavisam drīz pārņems haoss un izmisums, un nebūs vairs neviena, kas jūs uzklausītu. Es darīšu šo tautu teritorijas par tuksnesi, par vientuļām vietām, kur mīt vienīgi savvaļas zvēri. Es novērsīšos no jums, nevis pagriezīšu Savu Vaigu pret jums, kad pār jums ies Mana Taisnīguma ugunis. Es jums apliecinu, ka Es pievērsu lielāku uzmanību Sodomai un Gomorai nekā tā Man būs attiecībā uz jums. Tās joprojām atceras, bet jūs, pēdējo laiku ļaunās tautas, nepaliksiet pat atmiņā.
Manas Žēlsirdības gads beidzas, savas dienas sāk Mans Taisnīgums. Kas spēj nostāties pretī Manam Taisnīgumam? Cilvēki ar patiesu sirdi un kuri staigā taisnus ceļus ir vienīgie, kas spēj nostāties pretī – izturēt. Mani eņģeļi ir gatavi atkal pūst bazūnes; kad jūs dzirdat šīs skaņas, jūs zināt, ka ir sācies Mana Taisnīguma laiks.
Lūdzieties, lūdzieties un sauciet uz debesīm, lai jūs spētu tikt galā ar ciešanu dienām, kas tuvojas.
Nekas nekalpos par pajumti jums, bagātie un varenie, jo neviena vieta uz zemes nebūs droša. Vienīgi jūsu lūgšana un jūsu Debesu Tēva slavēšana jūs šajās dienās uzturēs drošībā.
Mans radītais gatavojas ieiet attīrīšanas pēdējā posmā un Mana Taisnīguma uguns krišanai, paātrinot tā nonākšanu. Viss Visumā tiks satriekts un radīsies Jaunas Debesis un Jauna Zeme, un rīt jūsu atlikums būs Mana izredzētā tauta. Sagatavojieties, zemes iedzīvotāji; gūstiet labumu vēl pašās pēdējās Žēlsirdības dienās, kas jums tiek dāvātas, lai jūs būtu gatavi Mana Brīdinājuma atnākšanai un Taisnīguma dienām, kas tuvojas.

Es, Jahve (Dievs) jūsu Tēvs, tautu Kungs.

Izplatiet Manus vēstījumus visās pasaules malās.