2017.gada 10.septembris, pl.13.15

Mana tauta, IXTUS zīme pirms jūsu mājas ieejas durvju sliekšņa būs zīme, kura jūs aizsargās, kad Es pāriešu ar Manu Taisnīgumu

Jēzus Taisnīgā Tiesneša steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Ļoti drīz tiks atraisīti lieli notikumi, kas mainīs cilvēces likteni. Dabas dusmas liks sērot daudzām tautām; celsies jūras ūdens, un milzīgi viļņi iznīcinās pilsētas un apdzīvotas vietas. Radītais atrodas dzemdību sāpēs un tā vaidi būs jūtami piecos kontinentos.
No debesīm uz zemi kritīs uguns un milzīgs debesu ķermenis, kas tai jau tuvojas, sadursies ar to; šajā pasaulē šis notikums visu mainīs. Cilvēci pārņems panika, vienīgi tie, kuri saliek savu cerību un ticību Dievā, pārvarēs šo pārbaudījumu. Visur būs bēdas un būs dzirdami sāpju kliedzieni, šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces nospiedošais vairākums nelaimēs vainos Mani. Ak, grēcīgā cilvēce, Es neesmu jūsu nelaimju cēlonis; tie esat jūs, kas ar savu grēku – jūs atraisāt Manu Taisnīgumu! Radītais vairs nepacietīs jūsu varmācības, jūsu grēks – tā ir plosīšana, bet jūsu vaidi un sāpes to krata. Tā drebēšana – tas ir tas, ko jūs saņemat par visām jūsu netaisnībām.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, Mana Taisnīguma laiks ir tuvu! Kurš spēj tam pretoties? Ir atlicis ļoti maz, jūsu grēks un ļaunums jau sasniedz galējo robežu; kad tas notiks, jūs iepazīsiet Manas Taisnīgās Dusmas. Es, Taisnīgais Tiesnesis, nāku pie jums, lai prasītu jums norēķinus, un neskatoties uz jūsu darbiem. Jā, tas būs tas, ko Es klausīšos, tāpēc ka šīs cilvēces lielākās daļas darbi neattaisno sevi. Neskraidiet šurpu turpu, neprātīgie, nokārtojiet savus rēķinus, jo tuvojas Mana Taisnīguma dienas; Mana Taisnīguma nakts jau ir blakus un kopā ar to – Iznīcināšanas Eņģelis! Es pāriešu tāpat kā Ēģiptē, un Mans solis atstās vienīgi raudas un iznīcību.
Mana tauta, IXTUS zīme pirms jūsu mājas ieejas durvju sliekšņa būs zīme, kas jūs pasargās, kad Es pāriešu ar Manu Taisnīgumu. Ieraugot šo zīmi, Mans Taisnīguma Eņģelis paies garām; bet ļauna darītāju patvērumos būs dzirdama sāpju pilni kliedzieni un raudāšana. Lūdzieties, gavējiet, gandariet par grēkiem un trīs tumsas dienās lūdzieties Manu 91.psalmu. Neizlaidiet ne Manas Mātes Rožukroni, ne Manu Dārgo Asiņu Rožukroni. Nevienam neatveriet jūsu mājas durvis un logus aizklājiet ar sarkanu audumu, lai neiekļūtu gaisma; cieši noslēdziet logus un durvis, jo šajās trīs tumsas dienās Es iznīcināšu ļaunos un beidzot uz visiem laikiem radītajā izdeldēšu ļaunumu un grēku.
Sagatavojiet sevi, Mana tauta, nezaudējiet mieru vai nekrītiet panikā, kad radītajā noris dzemdību pēdējās stundas. Viss atradīsies kustībā, bet ar jums nekas slikts nenotiks, ja jūs paļausieties un cerēsiet uz Kungu. Palieciet vienoti ar Mani un Manu Māti, un viss, kam jānāk, pie jums nāks kā sapnis. Kunga Lielā diena ir tuvu. Saule un mēness tumšojas, zvaigznes zaudē savu spožumu, debesis un zeme nodreb. Bet Kungs būs patvērums Viņa tautai.

Jūsu Kungs, Taisnīgais Tiesnesis

Mana tauta, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.