2017.gada 12.februāris, pl.14.20

Māju (ģimeņu) gani, kontrolējiet tehnoloģijas izmantošanu jūsu mājās un paredziet laika periodu ģimenes dialogam un lūgšanai

Jēzus Labā Ganas steidzams aicinājums vecākiem.
Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Vecāki, ko jūs vēl gaidāt, lai labotu situāciju jūsu mājās? Kā Labais Gans, Es nevēlos, ka jūsu ģimenes tiek zaudētas; Es esmu nolicis jūs par jūsu māju ganiem, bet jūtu lielas skumjas, redzot kā lielākā daļa ģimeņu tuvojas klints malai (bezdibenim). Daudzu vecāku sliktais piemērs un viņu visatļautība ir iemesls tam, ka daudzās ģimenēs šodien viss atstāts pašplūsmai. Daudzas ģimenes ir kļuvušas nekontrolējamas un virzās uz bezdibeni; luciferiešu tehnoloģija ir ienākusi mājās un tās nepareiza izmantošana iznīcina daudzas ģimenes.
Tehnoloģijas dēmons Maniem mazajiem zog dvēseli.
Tehnoloģija virza prom no lūgšanas un garīgo, un morālo vērtību piepotēšanas ģimenē. Manā Sirdī Es izjūtu lielas sāpes, redzot tik daudz zaudētu bērnu un jauniešu dēļ mīlestības, dialoga, sapratnes un, vispirms jau, Dieva un vecāku vadības trūkuma mājās. Vecāki, atsaucieties uz Manu aicinājumu un veltiet vairāk uzmanības saviem bērniem, jo ganāmpulks, ko Es jums esmu nodevis aprūpē, ir izkaisīts un triecas uz klints! Atstājiet savas rūpes un pasaulīgās bažas, un uzklausiet to, kas ir vērtīgāks par naudu – jūsu ģimenes!
Māju (ģimeņu) gani, kontrolējiet tehnoloģijas izmantošanu jūsu mājās un paredziet laika periodu ģimenes dialogam un lūgšanai. Jo patiesi Es jums saku: ja jūs joprojām būsiet vairāk norūpējušies par pasaules lietām un joprojām novērsīsieties no saviem bērniem, Es jums apliecinu, ka jūs viņus zaudēsiet, un līdz ar viņiem jūs pazaudēsiet arī sevi. Vecāki ir ne tikai, lai nodrošinātu mājas un bērnus ar materiālām lietām. Vecāki ir vairāk par pārtikas un apģērba devējiem saviem bērniem; vecākiem ir jābūt: ceļvežiem, skolotājiem, draugiem, brāļiem, uzticības personām un, vispirms jau, jūsu bērnu un māju priesteriem. Vecākiem savās ģimenēs ir jābūt mīlestības un Dieva bijāšanas sēklas sējējiem. Jūs, vecāki, esat kļuvuši par materiālo lietu sagādniekiem, un jūs atstājat novārtā dvēseles dārgumu, kas ir katrā no jūsu bērniem.
Tā ir jūsu bērnu dvēsele, kas tiek zaudēta ar jūsu pārlutināšanu un visatļautību; tā ir jūsu bērnu dvēsele, kas tiek zaudēta Dievam dēļ tā, ka jūsu mājās Es tiek aizstāts ar tālruni, datoru, televīziju un citu šīs pasaules tehnoloģiju dieviem. Tā ir jūsu bērnu dvēsele, kas tiek zaudēta dēļ mīlestības, dialoga, sapratnes, lūgšanas, vadības trūkuma un, vispirms jau, dēļ Dieva bijāšanas trūkuma daudzās mājās.
Šodien ir ļoti maz māju, kur atveras durvis, kur Es dzīvoju. Lielākā daļa ģimeņu ir tālu no Manis un daudzas citas ir remdenas; viņi meklē Mani vienīgi tad, kad rodas problēmas, viņi rīkojas kā farizeji; sludina, bet nepraktizē.
Patiesi Es saku: neviens no remdenajām mājām neieies Manā Jaunajā Radītajā.
Vecāki, tuvojas Lielo Bēdu laiks; ja jūs un jūsu ģimenes turpināsiet attālināties no Manis, Es apliecinu jums, ka Mans pretinieks jūs apsēdīs ar tehnoloģijas dēmonu, kas jūs aizvedīs līdz mūžīgai nāvei. Man vajag, lai ģimeņu mācītājiem būtu vairāk mīlestības, dialogu, sapratnes, lūgšanu un Svēto Mandātu izpilde jūsu mājās. Padariet tās par lūgšanu cietokšņiem, jo Mans pretinieks uzbruks māju sirdij un, ja tajās nav vienotības, nav Dieva bijāšanas, visticamāk, tās būs zaudētas uz visiem laikiem.
Jūsu ceļā cauri mūžībai Es visas remdenās un no Manis attālinājušās ģimenes vedīšu uz Elli, lai tās redzētu vietu, kādā ir nosodītas tās dvēseles, kuras, tāpat kā viņi, šajā pasaulē staigāja vienīgi norūpējušies par materiālajām lietām un dzīvoja šķirti no Dieva. Es gribu likt pārdomāt vēlreiz, lai atgriežoties tie apzinās, ka viņi atgriežas pie Dieva un viņi iegūst pestīšanu. Tas Mani apbēdina – redzēt tik daudzas ģimenes krītam bezdibenī!
Kā Labais Gans Es darīšu visu, kas Manos spēkos, lai viņus saglabātu, ar noteikumu, ka viņi atver sirdis mīlestībai un Dieva bijāšanai. Atkal Es saku: sagatavojieties, jo tuvojas laiks, kad jums būs jāšķērso mūžība. Palieciet nomodā, jo runa ir par Cilvēka Dēla triumfālo atgriešanos.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, izplatiet Manus vēstījumus.