2017.gada 13.novembris, pl.14.10

Bērniņi, palieciet vienoti lūgšanā, jo nāk dienas, kad jūs ar savu attīrīšanu pagodināsiet Dieva Svēto Vārdu

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Bērniņi, Dieva tautu gaida nelaimju pilnas dienas, bet nebaidieties, nezaudējiet ticību vai uzticēšanos Kungam. Viss, kas nāk, tam jābūt tā kā tas rakstīts, taču neuztraucieties, nebaidieties; ja Dievs ir ar jums, kas varētu būt pret jums? Mani bērni, mans pretinieks gatavojas darīt zināmu savu vispārējo deklarāciju, atcerieties, ka jūs nedrīkstat viņā klausīties vai skatīties uz viņu, jo viņš ir pazušanas dēls, viņam ir spēks jūs savaldzināt un likt sevi iemīlēt. Es vēlreiz jums saku: nebaidieties, mans Tēvs jūs nepasniegs kā jērus upurim. Pirms mans pretinieks sāks viņa pēdējo valdīšanu, jūs iziesiet caur mūžību.
Mūžībā jūs tiksiet sagatavoti un instruēti, lai jūs spētu saskarties ar lielās garīgās kaujas dienām. Pēc Brīdinājuma visas Dieva tautas galvenais mērķis būs meklēt viņu dvēseles pestīšanu. Es, jūsu Māte, caur mūsu vēstnešiem, vadīšu un instruēšu jūs visās jomās, it īpaši attiecībā uz garīgo cīņu. Tādēļ, mazie bērniņi, jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tā ka jūs ievērotu Debesu vadlīnijas un norādījumus, lai jūs varētu tikt galā ar šīm attīrīšanas dienām.
Visi tie, kas ir no mana Dēla ganāmpulka, mūžībā tiks apzīmogoti uz pieres ar Dievišķā Jēra Asiņu krustu. Tad pēc Brīdinājuma jūs zināsiet, kas kalpo Dievam un kas kalpo ļaunajam. Mūžībā jūs saņemsiet garīgās dāvanas, kas jums nepieciešamas un kas kopā ar garīgajām bruņām būs spēcīgs stiprinājums, ko Debesis jums dos, lai jūs spētu šajā pasaulē vaigu vaigā saskarties ar ļaunuma spēkiem. Tajās dienās Dieva Gars būs jūsu vidū un jūs vairs neizjutīsiet ne izbīli, ne bailes.
Bērniņi, pēc Brīdinājuma daudzi no jums redzēsiet mani, es būšu šajā pasaulē daudzu svētīgu dvēseļu sabiedrībā un Erceņģeļu un Eņģeļu miriādu ieskauta; mēs būsim ar jums, lai palīdzētu jums un sniegtu jums aizsardzību. Tātad nebaidieties, mani bērniņi, jūs nebūsiet vieni, Debesis palīdzēs jums cīnīties, lai jūs varētu uzvarēt katras dienas garīgajā cīņā.
Atcerieties bērniņi, ka ir attīrīšanas dienas un tās nevar atcelt; mēs palīdzēsim jums garīgajā kaujā, bet jūsu attīrīšana ir jāuzņemas katram no jums pašam, jo tā ir nepieciešama jūsu garīgai attīrīšanai. Būs grūtas dienas, kad jūs tiksiet pārbaudīti kā zelts tiek pārbaudīts ugunī; no jūsu ticības un paļāvības uz Dievu būs atkarīgs, kādus panākumus gūsiet pārbaudījumā. Es jums atgādinu: Lai ieietu Jaunajā Radītajā, jums ir jāmirdz kā tīģeļiem. Debesu Jeruzalemē neienāks nekas netīrs vai grēcīgs. Visām Jaunā Radītā radībām jāspīd Gara gaismā.
Bērniņi, palieciet vienoti lūgšanā, jo nāk dienas, kad jūs ar savu attīrīšanu pagodināsiet Dieva Svēto Vārdu. Priecājieties, jo nāk jūsu atpirkšanas laiks. Dieva Godība gaida jūs Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē; uzmundrinieties, mani bērni, tas nav ilgi, tie, kuri iziesiet pārbaudījumu, rīt jūs būsiet Dieva Tauta; Izraēla, kuru Viņš izvēlējās kā mantojumu!
Palieciet Dieva Mīlestībā, vienojušies lūgšanā, lai jūs spētu tikt galā ar dienām, kas stāv priekšā, un tādējādi sasniegt pestīšanas prieku.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.